WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, ді-агностика, принципи відновної терапії і профілактики) (автореферат) - Реферат

Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, ді-агностика, принципи відновної терапії і профілактики) (автореферат) - Реферат

3

Міністерство охорониздоров'я України

Харківська медична академія післядипломної освіти

На правах рукопису

ГРИГОРОВИЧ Ганна Олександрівна

УДК 616-056.52

Невротичні розлади у працівниківвугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновноїтерапії і профілактики)

19.00.04 медична психологія

Автореферат дисертації

на здобуття вченого ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дісертациєю є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Михайлов Борис Володимирович

Харківська медична академія післядипломної

освіти МОЗ України

завідувач кафедрою психотерапії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Луценко Олександр Григорович

Харківська медична академія післядипломного

освіти МОЗ України

професор кафедри сексології і медичної психології

доктор медичних наук, професор

Чабан Олег Созонтович

Український НДІ соціальної і судової психіатрії

і наркології МОЗ Україні, сектор пограничних

і соматоформних розладів

завідувач сектором

Провідна організація:

Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Захист дисертації відбудеться "2" березня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58

Автореферат розісланий "1" лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат психологічних наук

доцент Н.К. Агішева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТІ

Актуальність теми. Разом з соціогенними чинниками, на погіршення психічного здоров'я населення негативну дію причиняють інші, перш за все, катастрофічні, природного і техногенного походження. На жаль, доводиться констатувати, що на рубежі другого і третього тисячоліть кількість катастроф, у тому числі і планетарного масштабу, істотно збільшується. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі від стихійних лих щорічно гине 250 тисяч чоловік.

Така ж тенденція існує і у нас в країні. За офіційними даними, в Україні впродовж 1999 року зареєстровано 1725 надзвичайних ситуацій, у тому числі 13,5% природного, 28,5% техногенного характеру. По характеру і масштабам наслідків, 93 надзвичайні ситуації були віднесено до розряду загальнодержавних, 51 – регіональних, 294 – міських і 1371 – об'єктових [Москаленко В.Ф., 2001].

Для суспільства сучасної України характерним є надзвичайно високий рівень психоемоційних навантажень, що приводить до істотного погіршення рівня психічного здоров'я в популяції [Марута Н.О., 1998, 2002, Подкоритов В.С., 2002, Чабан О.С., 1999, 2003, Напрєєнко О.К., 1997, 2001].

Останніми роками спостерігається зростання кількості психогенних за походженням, соматизованих, психосоматичних і нейросоматичних захворювань з хронічним перебігом, що відбувається на фоні практично константного рівня захворюваності психозами; спостерігається також виражений патоморфоз клінічної структури неврозів [Марута Н.О., 2003, Табачников С.І., 2003, Пишель В.Я., 1999, 2000, Кузнецов Ю.І., 1995, 1999, Напрєєнко О.К., 2001].

Особливо неблагополучною є ситуація психічного здоров'я працівників вугільної промисловості, перш за все шахтарів. Це пов'язано з критичним рівнем поєднання соціальних і техногенних чинників – економічного стану шахтарів і кількісного зростання аварій на шахтах, у тому числі і з людськими жертвами [Шестопалова Л.Ф., 1999, 2002, Гриневич О.А., 2003, Подкоритов В.С., 2003, Табачников С.І., 2003 ].

Є певні дані щодо розвитку патохарактерологічних змін у шахтарів [Токман Г.О., 2006]. Разом з цим за останнє десятиріччя практично відсутні роботи як по дослідженню характеру і структури порушень психічної сфери у шахтарів, так і по лікувально-реабілітаційних підходах в їх відношенні. Проведені С.І. Табачниковим з співавт. (1970-1980) дослідження на сучасному етапі продовжені не були.

Все вищевикладене робить правомірним і актуальним проведення даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до планів НДР Харківської медичної академії післядипломної освіти "Соматоформні розлади (клініка, діагностика, патогенетичні механізми, крітерії прогнозу, принципи відновлювальної терапії" (№ державної реєстрації 0101U001866).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка системи терапії і вторинної психопрофілактики невротичних розладів у шахтарів на підставі вивчення їх клінічної феноменології і механізмів формування.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі:

  1. Вивчити клінічну структуру невротичних розладів у працівників вугільної промисловості.

  2. Встановити особово-психологічні особливості хворих з невротичними розладами і їх вплив на клінічну картину хвороби.

  3. Вивчити особливості патопсихологічних змін у хворих з невротичними розладами за даними психодіагностичного дослідження.

  4. Дослідити особливості психовегетативних взаємостосунків на основі вивчення вегетативних і електрофізіологічних показників у даної категорії хворих.

  5. Розробити диференційовані методики психотерапії в комплексному відновному лікуванні і вторинної профілактики у хворих з невротичними розладами.

Об'єкт дослідження – невротичні розлади у працівників вугільної промисловості.

Предмет дослідження – психічні, неврологічні, патопсихологічні, нейрофізіологічні особливості психоневрологічних змін у хворих, страждаючих невротичними розладами.

Методи дослідження. Застосовувалися клінічний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний, нейрофізіологічний методи дослідження, методи математичної статистики (В.С.Генес, 1967) з використанням критерію Стьюдента з рівнем довірчої достовірності p<0,05.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено комплексне системне вивчення структури невротичних розладів у працівників вугільної промисловості. Визначені варіанти клінічної феноменології, патопсихологічні і персонологічні особливості, встановлені основні характеристики емоційно-афекторної сфери. Встановлено стан деяких ланок психовегетативного забезпечення при невротичних розладах у шахтарів. Визначені провідні патопсихологічні ланки формування невротичних розладів.

Сформовані принципи комплексної психотерапії в структурі лікувально-відновних заходів відносно обстеженої категорії хворих.

Практична значущість одержаних результатів. В результаті проведеного дослідження одержана характеристика клінічної структури і поширеності невротичних розладів у працівників вугільної промисловості в сучасних умовах. Встановлені особливості клінічних проявів, патопсихологічних і персонологічних характеристик у працівників вугільної галузі, страждаючих невротичними розладами. Розроблений комплекс терапії з включенням диференційованої психотерапевтичної дії, що на практиці дозволило збільшити ефективність допомоги даної категорії хворих. Розроблені критерії діагностики і лікування дають можливість удосконалити медико-психологічні заходи щодо відновної терапії, реабілітації, вторинної профілактики працівників вугільної галузі.

Апробація і впровадження результатів дослідження в практику. Матеріали дисертації доповідалися і обговорювалися на II Національному конгресі неврологів, психіатрів і наркологів України (2002), міжнародної науково-практичної конференції "Біопсихосоциальная модель як нова парадигма розвитку психіатрії в Україні (концептуальний напрямок) (2002), конференції молодих вчених, засіданнях Луганського науково-практичного товариства психіатрів. Результати роботи впроваджені в роботу лікувальних установ Луганської і Харківської областей. Матеріали дисертації використовуються в процесі викладання на кафедрі психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Публікації. Зміст основних розділів дисертації відображений в 9 друкарських роботах (у тому числі 4 — у фахових журналах), з них самостійних 7, в співавторстві 2.

Структура і об'єм дисертації. Дисертація викладена на 150 сторінках друкарського тексту і містить вступ, огляд літератури, характеристику методів дослідження, результати власних досліджень, обговорення отриманих даних і висновки. Текст ілюстрований 7 малюнками і 16 таблицями. Перелік літератури містить 328 найменувань, у тому числі 181 іноземних.

ОСНОВНІЙ ЗМІСТ РОБОТІ

Матеріали та методи дослідження. Вибірку дослідження склали 224 пацієнти (114 пацієнта, працюючих в гірських виробленнях і 110 працівників, що працюють у допоміжних службах на поверхні) (табл. 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...