WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен - Реферат

Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен - Реферат

Отримані данні можуть свідчити про вплив на перебіг захворювання гормональних змін, що мають місце у жінок цієї вікової групи.

Після консультації та обстеження у гінеколога у жінок хворих на ХОЗЛ І ІІ ст., виявлено наступну гінекологічну патологію: лейоміома тіла матки у 14,1%, у 5,9%- гіперплазія ендометрію, 2,3% дисфункціональні маточні кровотечі. Виявлена патологія пов'язана з порушенням гормонального гомеостазу, що проявляється у відносній або абсолютній гіперестрогенії.

Для визначення впливу стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи жінкам, хворим на ХОЗЛ, були проведені наступні дослідження. Визначені жіночі фенотипи у всіх обстежених пацієнток за таблицею Д.Шерегей. Ця таблиця складається з типових фенотипічних ознак притаманних для переваги або недоліку якогось із статевих гормонів в організмі жінки (зовнішній вигляд, зріст, стан молочних залоз, шкіри та волосся, характеристика менструального циклу). За цією таблицею виділяють наступні фенотипи: перевага естрогенів, урівноважений тип, перевага гестагенів та андрогенів та недолік естрогенів.

Розподіл жінок за фенотипами представлено на рис. 3 і рис.4. У 45 жінок, хворих ХОЗЛ, було проведено дослідження рівню жіночих статевих гормонів (ФСГ, ЛГ, естроген, прогестерон) в сироватці крові методом імуноферментного аналізу. Були отримані наступні дані: серед жінок репродуктивного віку хворих на ХОЗЛ - 1А підгрупи зниження показнику ФСГ на 49,17% відносно показника контрольної групи, показник ЛГ був знижений на 24,5%, вміст Е у сироватці крові був зменшеним на 2,4%, вміст Пг був зниженим на 34,5%.*

У жінок 2А підгрупи вміст гормонів у сироватці крові відносно показників контрольної групи був наступним ФСГ- зниження на 43,9%, ЛГ- зниження на 14,7%, Е був підвищеним на 20,3%, вміст Пг на 27,8%* був зниженим відносно показників у контрольній групі. (Примітка *р<0,001 достовірне розходження в порівнянні з контрольними показниками).

У жінок менопаузального віку хворих на ХОЗЛ були отримані наступні результати: 1Б підгрупа – показник ФСГ був зниженим на 18,1%, вміст ЛГ підвищеним на 33,5%, Е був підвищеним на 25,3%, вміст Пг у сироватці крові був зниженим на 42,1%*. Результати дослідження рівня жіночих статевих гормонів у сироватці крові хворих 1В підгрупи були наступні: вміст ФСГ був зниженим на 0,5%, Лг - підвищено на 31,0%, Е підвищено на 23,9%, показник Пг знижений на 76,5%* відносно показника у контрольній групі. Вміст жіночих статевих гормонів у сироватці крові у хворих 2Б був наступним: показник ФСГ на 37,1% знижений, вміст ЛГ на 17,3% підвищений, показник Е на 32,1% більший, вміст прогестерону на 40,4%* менший від показнику у контрольній групі. У хворих 2В підгрупи показники були наступними: ФСГ - був на 24,4% зниженим, ЛГ на 2,8% менший, показник Е на 25,8% підвищений відносно показника у контрольній групі, вміст Пг був на 65,5 %* меншим від показників у контрольній групі. (Примітка *р<0,001 достовірне розходження в порівнянні з контрольними показниками).

Необхідно відзначити, що при дослідженні рівню прогестерону в сироватці крові ми мали коливання його показників в досить широких межах ( від 0,6 до 18,5 нмоль/л у жінок менопаузального віку і від 10,0 до 33,5 у жінок репродуктивного віку), що відповідає відомостям літератури (Прибылова Н.Н. та співав., 1984) про суттєві індивідуальні відмінності значень цього показника не тільки серед хворих, але й серед здорових осіб.

Проаналізувавши отримані результати було з'ясовано, що у жінок хворих на ХОЗЛ І та ІІ стадії, незалежно від віку мається відносна гіпопрогестеронемія, в порівнянні з результатами контрольних груп.

Враховуючи отримані дані було вирішено скласти математичну модель залежності ОФВ1 та рівня прогестерону в сироватці крові. Виявилося, що зменшення вмісту прогестерону в сироватці крові супроводжується зменшенням рівню ОФВ1,(R 0,91). Це було підтверджене побудовою математичної моделі у жінок хворих на ХОЗЛ І та ІІ статадії репродуктивного віку (рис 5). У жінок менопаузального віку хворих на ХОЗЛ І та ІІ стадії за результатами непараметричної рангової кореляції кофіціент Спірмена R 0,38, існує прямий кореляційний зв'язок між рівнем прогестерону в сироватці крові та рівнем ОФВ1. Однак це не було підтверджене при будуванні математичної моделі (рис 6). Можливо на перебіг ХОЗЛ у цієї групи хворих більш впливає приєднання клімактеричних розладів.

Питання корекції клімактеричних розладів неодноразово ставали предметом пильної уваги клініцистів. Проте вплив на перебіг ХОЗЛ не вивчався і до кінця не з'ясований.

Сучасним препаратом, з багатолітнім досвідом використання, для корекції клімактеричних розладів є лівіал (тіболон 2,5 мг).

У зв'язку з тим, що більшість жінок хворих на ХОЗЛ складають жінки менопаузального віку, до стандартної терапії хворих 1В та 2В підгрупи було включено тіболон 2,5 мг на добу.

У результаті проведеного дослідження було виявлено, що проведена корегуюча терапія клімактеричних розладів у жінок хворих на ХОЗЛ, впливає на клінічний перебіг захворювання (зменшується виразність задишки, прояви загострення захворювання, що виникло під час спостереження, менш виражені порівняно з попередніми епізодами). Не було виявлено достовірної різниці між показниками ФВД у порівнюваних груп (р>0,05).

Таким чином, тривалий етап захворювання ХОЗЛ протікає при мінімальних клінічних проявах, а у жінок ще й під впливом гормональних перебудов. В зв'язку з цим дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу ХОЗЛ у жінок з урахуванням гормонального профілю.

ВИСНОВКИ

  1. Особливості клінічного перебігу ХОЗЛ у жінок ( порівняно з чоловіками) полягають у більш вираженій задишці, як суб'єктивному показнику захворювання, при меншій вираженості вентиляційних порушень за даними спірометрії.

  2. При визначенні фенотипів у жінок, хворих на ХОЗЛ, перевагу має естрогеновий фенотип (у 55,6%, проти 33,3% - урівноваженого та 11,1% - з перевагою андрогенів та гестагенів серед жінок з ХОЗЛ І ст., та 51,7%, 34,5% і 13,8% відповідно серед жінок хворих на ХОЗЛ ІІ ст.)

  3. Встановлено, що у жінок хворих на ХОЗЛ переважає гінекологічна патологія яка в основі свого патогенезу має дисбаланс жіночих статевих гормонів у бік відносної або абсолютної гіперестрогенії.

  4. Виявлена пряма кореляційна залежність між показником ОФВ1 та рівнем прогестерону у жінок репродуктивного віку (r=0,95). Отриманий результат був підтверджений при побудові математичної моделі .

  5. Встановлено прямий позитивний кореляційний зв'язок між показником ОФВ1 та рівнем пргестерону у жінок менопаузального віку (r=0,38). Отриманий результат не було підтверджено при побудові математичної моделі.

  6. Включення в стандартну терапію лікування жінок менопаузального віку, хворих на ХОЗЛ, препарату лівіал 2,5 мг на добу з ціллю корекції клімактеричних розладів, сприяє значному зменшенню проявів задишки та покращенню загального самопочуття.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Для раннього виявлення ХОЗЛ у жінок, що мають фактори ризику ( тютюнопаління, промислове виробництво та ін.) та гінекологічну патологію пов'язану з порушенням гормонального гомеостазу, доцільно проводити моніторинг функції зовнішнього дихання.

  2. Визначено доцільність гінекологічного обстеження жінок хворих на ХЛЗЛ з метою діагностики стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи для призначення корегуючої терапії.

  3. Рекомендовано включення в терапію ХОЗЛ жінкам менопаузального віку препарату лівіал 2,5 мг на добу для корекції клімактеричних розладів. Цей препарат позитивно впливає на клінічний перебіг ХОЗЛ і призводить до зменшення інтенсивності задишки і сприяє покращенню загального самопочуття.

СПиСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ за ТЕМою ДИСЕРТАЦІЇ

1. Перцева Т.А., Конопкина Л.И., Гарагуля А.А. Участие женских половых гормонов в формировании и течении хронических обструктивных заболеваний легких и бронхиальной астмы у женщин // Астма та алергія 2004. – № 3-4– С. 27–29

Здобувачем самостійно проводилось збирання матеріалу, написання статті, сумісно оформлено роботу.

2. Перцева Т.О., Гарагуля Г.А. Гормональний профіль жінок, що хворіють на хронічне обструктивне захворювання легень // Медичні перспективи. – 2005. – Том І, № 4. – С. 26–30

Здобувачем самостійно здійснено обстеження хворих, статистичну обробку результатів дослідження, написання статті, сумісно проаналізовано отримані результати.

3.Гарагуля Г.А. Можливість корекції клімактеричних розладів у жінок що страждають хронічним обструктивним захворюванням легень // Медичні перспективи. – 2006. – Том Х № 2. – С. 26–30.

Здобувачем самостійно здійснено обстеження хворих, проаналізовані та оформлені результати дослідження.

4. Перцева Т.О., Гарагуля Г.А. Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок різних вікових груп в залежності від гормонального профілю //Український пуль монологічний журнал. – 2006. – № 3 – С. 24-27.


 
 

Цікаве

Загрузка...