WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен - Реферат

Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен - Реферат

Запропоновано доцільність гінекологічного обстеження жінок, хворих на ХОЗЛ, з метою визначення стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи, та призначення корегуючої терапії.

Рекомендовано включення гормонокорегуючого препарату клімактеричних розладів (лівіал 2,5 мг на добу) до стандартних схем лікування жінок менопаузального віку, хворих на ХОЗЛ.

Результати дослідження запроваджено у практику роботи терапевтичного відділення міської клінічної лікарні № 6 та терапевтичного відділення міської клінічної лікарні № 9 м. Дніпропетровська.

Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі кафедр акушерства та гінекології а також факультетської терапії та ендокринології Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено інформаційно-патентний пошук, результати якого висвітлені в розділі "огляд літератури", і який свідчить про відсутність аналогів наукових розробок. Автор розробила дизайн дослідження, визначила мету, задачі, методики дослідження, провела набір та комплексне обстеження хворих. Функціональні дослідження пацієнтів проводила самостійно. Інтерпретація функціональних та лабораторних методів, біометричний аналіз результатів роботи проведені автором власноруч. Дисертантом написано огляд літератури, проведено науковий аналіз та узагальнення отриманих результатів, їх математична обробка, сформульовано основні положення, висновки та практичні рекомендації, оформлено дисертаційну роботу та автореферат. Основні публікації за темою дисертації носять пріоритетний характер. Самостійно підготовані доповіді для виступу на наукових та практичних конференціях різного рівня (місцевого, всеукраїнського та міжнародного).

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на конференціях студентів та молодих вчених Дніпропетровської державної медичної академії (м. Дніпропетровськ, 2004р., 2005 р.) та Одеського державного медичного університету (м. Одеса, 2004 р., 2005р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Терапевтичні читання пам'яті академіка Л.Т. Малої" (м. Харків, 2004 та 2005 рр.); 15 конгресі Європейського респіраторного товариства (м. Копенгаген, 2005 р.);. засіданнях кафедри факультетської терапії та ендокринології Дніпропетровської державної медичної академії (2004-2005 рр.); засіданнях обласної спілки терапевтів (2005-2006 рр.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових робіт, серед них 4 статті у профільних виданнях, що рекомендовані ВАК України, 6 публікацій у вигляді тез доповідей на конференціях.

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 113 сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, характеристики матеріалів та методів дослідження, трьох розділів особисто одержаних результатів, обговорення отриманих результатів, заключення, висновків і практичних рекомендацій. Ілюстрована 20 таблицями та 10 рисунками. Має список використаної літератури який налічує 159 джерел, серед них російсько та україномовних – 86.

Основний ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань в період з січня 2001 року по листопад 2005 було проведене обстеження 85 пацієнтів, що хворі на ХОЗЛ, які знаходились на диспансерному обліку та лікуванні у пульмонологічному кабінеті поліклініки 6 міської клінічної лікарні м. Дніпропетровська. Серед них 65 жінок та 20 чоловіків хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І та ІІ стадії. Контрольну групу склали 20 жінок, що не мають бронхолегеневої патології. Із них 10 жінок репродуктивного віку (середній вік 38,26,0 років), 10 жінок менопаузального віку ( середній вік 55,42,4 роки) що також не мають бронхолегеневої патології, за останній рік не приймали гормонозамісної терапії та за результатами загально клінічного обстеження визнані практично здоровими. Критеріями виключення були: відмова хворого брати участь у дослідженні, для жінок - наявність в анамнезі оперативного втручання з видаленням яєчників, прийом гормональних препаратів (препарати статевих гормонів, глюкокортикостероіди) на протязі останніх 6 місяців до початку дослідження.

Діагноз ХОЗЛ встановлювали на підставі наказу № 499 МОЗ України від 28.10.2003 р. "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів"

З урахуванням скарг, анамнезу, об'єктивного статусу та даних загально клінічних та інструментальних методів обстеження були виділені наступні клінічні групи динамічного спостереження:

1 група - включала 36 жінок, хворих на ХОЗЛ І ст. (середній вік - 53,26,5 роки),

1А підгрупа - 10 жінок репродуктивного віку ( середній вік 41,32,3роки) хворих на ХОЗЛІ ст., що приймали стандартну терапію;

1Б підгрупа - 16 жінок менопаузального віку (середній вік 56,33,2 року) хворі на ХОЗЛ І ст., що приймали стандартну терапію;

1В підгрупа – підгрупа 10 пацієнток - жінки хворі на ХОЗЛ І ст. менопаузального віку (середній вік 55,43,2 року), що додатково приймали лівіал (Organon) 2,5 мг на добу.

2 група включала 29 жінок хворих на ХОЗЛ ІІ ст. ( середній вік - 55,36,4 років),

2А підгрупа – 5 жінок репродуктивного віку ( середній вік 42,12,1 року) хворих на ХОЗЛ ІІ ст.; що приймали стандартну терапію;

2Б підгрупа – 14 жінок менопаузального віку ( середній вік - 57,32,4 років) хворих на ХОЗЛ ІІ ст., що приймали стандартну терапію;

2В підгрупа - 10 - жінок хворих на ХОЗЛ ІІ ст. менопаузального віку ( середній вік - 54,33,4 років)., що додатково приймали лівіал (Organon) 2,5 мг на добу.

Групи порівняння були складені рандомізаційним методом за допомогою програми Statistika 6.0.

3 група в яку ввійшли 10 чоловіків хворих на ХОЗЛ І ст. ( середній вік - 53,3 3,3 роки),

4 групу склали 10 чоловіків хворих на ХОЗЛ ІІ ст. (середній вік - 56,42,7 років),

5 група контролю - включала 20 жінок, яких за результатами загально клінічних та додаткових методів обстеження визнали практично здоровими.

5А підгрупа складалася з 10 жінок репродуктивного віку (середній вік – 38,26,0 років);

5Б підгрупа складалася з 10 жінок менопаузального віку (середній вік – 55,4 2,4 років).

Огляд пацієнтів проводився у фазі ремісії ХОЗЛ.

Усім хворими було проведено спірографічне дослідження функції зовнішнього дихання. За даними спірографічного обстеження визначали, також тип порушення вентиляційної функції легень

Результати досліджень.

Найбільша середня тривалість захворювання була в 4 групі і склала 7,81,3років. В цілому 1-А, 2-А, 3 та 4 групи були порівнянні за віком. Причому у всіх групах переважали особи працездатного віку. Вентиляційні порушення обструктивного типу мали велику перевагу серед всіх груп обстежених хворих. Всього було визначено 64 (75,3%) пацієнти з обструктивним типом порушення вентиляційної функції легень та 13 (15,3%) хворих зі змішаним типом порушення. У 8 (9,4%) пацієнтів з ХОЗЛ І ст. виявлені початкові ознаки порушення ФЗД, які проявлялися зменшення індексу Тифно.(>70%).

Результати клінічного дослідження виявили, що активних паліїв серед чоловіків, хворих ХОЗЛ значно більше чим серед жінок (р<0,05), тривалість захворювання також більша порівняно з жінками. Активних паліїв серед жінок хворих на ХОЗЛ, 20 (30,8%); серед чоловіків – 13 (65%). Пасивних паліїв 25 (38,5%) та 6 (30%) відповідно.

Аналізуючи отримані данні про клінічний перебіг ХОЗЛ І ст. та ХОЗЛ ІІ ст., у жінок репродуктивного віку ми можемо казати, що не дивлячись на досить молодий вік хворих жінок 1А та 2А груп, були виявлені активні прояви ХОЗЛ (кашель з виділенням мокроти, задишка). Це може бути обумовлене тим, що серед пацієнток багато активних та пасивних паліїв, у 1А 5 (50%) активних паліїв та 3 (30%) пасивних, у 2А 3 (60%) та 1 (20%) відповідно, і більшість обстежених жінок зайнята на промислових виробництвах.

Досліджуючи клінічний перебіг ХОЗЛ І стадії серед жінок та чоловіків віком від 50 до 60 років ми можемо казати про те ,що у жінок, незважаючи на однакові клінічні прояви захворювання з чоловіками, спостерігається більша вираженість задишки за шкалою MRC (рис. 1). Рівень ОФВ1 у пацієнтів 1Б групи в середньому склав 76,9%, а у хворих 3 групи - 77,3% (р>0,05). При порівнянні перебігу ХОЗЛ ІІ стадії у жінок та чоловіків тієї ж вікової групи ми маємо: у жінок більш виражена інтенсивність задишки (рис 2). Рівень ОФВ1 у пацієнток 2Б групи в середньому склав 57,3%, а у хворих 4 групи - 60,4% (р>0,05).


 
 

Цікаве

Загрузка...