WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен - Реферат

Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен - Реферат

Міністерство охорони здоровґя україни

Кримський республикансикий науково-дослідний інститут фізичних методів лікування та медичної кліматології

ім І.М. Сєченова

Гарагуля Ганна Андріївна

УДК 616.24-007.272-036.1:612.018-055.2-08

Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок в залежності від гормонального профілю та можливості медикаментозної корекції

14.01.27 – пульмонологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Ялта – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії

МОЗ України.

Науковий керівник: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Перцева Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри факультетської терапії та ендокринології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Яшина Людмила Олександрівна, завідувач відділенням діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

доктор медичних наук, Савченко Валентин Михайлович, завідувач відділом медичних інформаціонних систем та компґютерних технологій, Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова

Провідна установа: ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України", відділ пульмонології, м. Харків

Захист дисертації відбудеться 26.02.2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53.610.01 Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова (98603, Республіка Крим, м. Ялта, вул. Мухіна, 8)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова (98603, Республіка Крим, м. Ялта, вул. Мухіна, 8).

Автореферат розісланий 24.01.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради П'янков О.Ф

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) займають провідне місце серед проблем сьогодення у пульмонології. Доведено велику питому вагу цієї патології в структурі захворюваності і смертності. ХОЗЛ – одна з хвороб при якій смертність продовжує зростати і займає четверте місце як причина смерті. Епідеміологічні дані свідчать про більшу поширеність захворювання серед чоловіків [Фещенко Ю.І,. Солдатченко С.С, 2006]. Розповсюдженість ХОЗЛ в світі серед чоловіків складає 9,3%, а серед жінок – 7,3%. В деяких країнах, де значна частина населення курці, вона досягає 26,2 та 23,7% відповідно. Відомо, що основним фактором ризику ХОЗЛ є паління, і в тих регіонах, де відбулося збільшення числа жінок-паліїв, ці розходження стираються. У багатьох дослідженнях доведений зв'язок ХОЗЛ зі шкідливими факторами сучасного виробництва [Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., 2005]. Однак існує безліч можливих факторів ризику, вплив яких на розвиток цього захворювання ще до кінця не вивчений. Одним з таких факторів є дисбаланс жіночих статевих гормонів.

На сьогоднішній день у медичній літературі існують дані про те, що жіночі статеві гормони впливають на стан дихальних шляхів. Отримано дані, що доводять наявність у легенях рецепторів до жіночих статевих гормонів Установлений різноспрямований характер дії естрогенів і прогестерона на бронхолегеневу тканину [Федосев Г.Б., 1998].

Хоча легені звичайно не розглядають як орган-мішень для статевих гормонів, наукові дані останніх років довели, що жіночі статеві гормони беруть безпосередню участь у дозріванні легень і синтезі сурфактанту. Легені так само є одним з органів, де відбувається метаболізм статевих гормонів [Paoletti P, Carrozi L, Viegi G, et al, 1995]. Таким чином, крім безпосереднього впливу на органи-мішені, естрогени і прогестерон мають різноманітні біологічні ефекти, виступаючи в ряді випадків у якості компенсаторних і адаптаційних механізмів.

Враховуючи те, що ХОЗЛ - це захворювання переважно другої половини життя, треба відмітити, що цей період у жінок характерізуеться ще й згасанням функції стероїдогенезу. Цей фактор може бути одним з тих, що обтяжують перебіг основного захворювання. Вік початку менопаузи визначається спадковими факторами, але у жінок-паліїв вона наступає в середньому на 2 роки раніше, тому що доведено пригнічуюча дія токсичних речовин тютюнового диму на фолікулярний апарат яєчників [Айламазян Э.К., 2004]. Жінки в клімактеричному періоді частіше хворіють, бо саме в цей період соматичні захворювання, що раніше протікали латентно, починають проявлятися.

Все вище вказане, на наш погляд, переконливо свідчить про те, що дослідження стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи у жінок різних вікових груп хворих на ХОЗЛ, а також вивчення впливу корегуючої терапії клімактеричних розладів на перебіг ХОЗЛ виявляються досить перспективним науковим напрямом, який дозволяє проводити пошук нових шляхів діагностики та лікування ХОЗЛ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі факультетської терапії та ендокринології Дніпропетровської державної медичної академії як фрагмент планової науково-дослідної роботи "Вивчення особливостей перебігу захворювань бронхолегеневої системи (хронічний бронхіт, бронхіальна астма, пневмонія) у віковому аспекті і розробка схем комплексної профілактики і лікування" (№ держреєстрації 0119U002120, шифр ІН.09.99).

Мета дослідження – виявити особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок різних вікових груп і визначити раціональний варіант терапії з урахуванням змін з боку гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи.

Задачі дослідження:

1. Виявити особливості перебігу ХОЗЛ у жінок різних вікових груп.

2. З'ясувати залежність тяжкості бронхіальної обструкції від стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи у жінок різних вікових груп які хворі на ХОЗЛ.

3. Виявити гінекологічні захворювання, що частіше спостерігаються у жінок з ХОЗЛ.

4. Вивчити вплив курсового застосування гормонокорегуючої терапії на перебіг ХОЗЛ у жінок менопаузального віку.

5. Розробити рекомендації щодо включення у стандартний комплекс лікування ХОЗЛ препарату корегуючої терапії клімактеричних розладів

Об'єкт дослідження.Хронічне обструктивне захворювання легень.

Предмет дослідження. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у жінок різних вікових груп, порівняно з чоловіками. Стан гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи у жінок різних вікових груп, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Вплив корегуючої терапії клімактеричних розладів на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень у жінок менопаузального віку.

Методи дослідження.У роботі були використані наступні методи дослідження:

  1. Загально-клінічні: збір анамнезу (у жінок особлива увага до акушерсько-гінекологічного анамнезу), клінічне обстеження, загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки.

  2. Для оцінки функціонального стану бронхолегеневої системи використовували комп'ютерну спірометрію з вимірюванням петлі "потік-об'єм" та пробу з бронходилятатором короткої дії (сальбутамол 400 мкг). Оцінка задишки проводилась за допомогою шкали MRC.

  3. Дослідження стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи проводили за допомогою визначення гормонального профілю жінок за таблицею Д. Шерегей. Вимірювали рівень жіночих статевих гормонів (фолікулостимулюючого гормону, лютеінізуючого гормону, естрадіолу та прогестерону) у сироватці крові методом імуннофлюорисцентного аналізу. Оцінка клімактеричних розладів проводилась за допомогою шкали MRS.

  4. Оцінка ефективності лікування: клінічної динаміки (облік скарг, об'єктивних симптомів), показників ФЗД.

  5. Статистичні та математичні методи обробки інформації

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше висвітлено особливості клінічного перебігу ХОЗЛ у жінок різних вікових груп. У жінок хворих на ХОЗЛ проведено порівняльне комплексне клініко-лабораторне дослідження стану гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи. Вперше показано взаємозв'язок між бронхообструктивним синдромом та рівнем жіночих статевих гормонів у жінок хворих на ХОЗЛ. Визначено вплив курсового застосування препарату гормонокорегуючої терапії клімактеричних розладів (лівіал у дозі 2,5 мг на добу) на функцію зовнішнього дихання та перебіг ХОЗЛ у жінок менопаузального віку.

Практичне значення одержаних результатів. Доведено доцільність моніторування вентиляційної функції легень у жінок із зниженим рівнем прогестерону, для своєчасної діагностики ХОЗЛ та призначення бронходилятуючої терапії. Особливо у жінок, що мають фактори ризику ХОЗЛ (промислове виробництво, тютюнопаління, часті гострі респіраторні захворювання).


 
 

Цікаве

Загрузка...