WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) ( - Реферат

Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) ( - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Для реалізації лікувальної тактики напрацьовано: нові методи діагностики гострих запально – деструктивних захворювань органів черевної порожнини (патенти України №67975 А, №68561 А); показання до проведення передопераційного приготування хворих на ПП; новий метод визначення життєздатності (ЖТЗ) порожнистих органів травлення (патент України №25830); новий вид кишкового шва (патент України №25831); новий спосіб формування тимчасової кишкової стоми; метод профілактики неспроможності кишкових швів; показання до використання профілактичних заходів, запрограмованих повторних санацій черевної порожнини; новий спосіб (патент України №51921 А) та полікомпонентний розчин для санації черевної порожнини; метод перитонеосорбції, новий метод тимчасового закривання операційної рани та вульносорбції (патент України №50932 А), пластики шлунка (патент України №4765 А); дренування позапечінкових жовчних шляхів (патент України №4764 А); пристрій для дренування черевної порожнини (патент України №25832); методи медикаментозного насичення крові ворітної вени (патенти України №4762 А, №25833), що дозволило знизити частоту післяопераційних ускладнень та підвищити ефективність лікування хворих на гострий перитоніт і ПП.

Результати роботи впроваджені в практику наукових досліджень та навчальний процес кафедр загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією; хірургії та очних хвороб; хірургії, травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України; кафедри оптики і спектроскопії інженерно–технічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, а також у клінічну практику лікувальних установ міст Чернівці, Ужгород, Тернопіль, Хмельницький, Суми, центральних районних лікарень Чернівецької, Івано–Франківської та Хмельницької областей, що засвідчують відповідні акти впровадження.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача є основним: в основі роботи лежить 18–ти річний досвід лікування хворих на гострий перитоніт в умовах хірургічних стаціонарів, автору дисертації належить ідея, визначення та шляхи вирішення цієї науково–прикладної проблеми, персонально здійснена переважна більшість експериментів та експериментальна апробація напрацьованих методів діагностики, лікування та профілактики ускладнень.

Автор самостійно провів літературний пошук. Більшість операційних втручань здійснено здобувачем, або із його участю. Автору належить поглиблене вивчення клінічного матеріалу, безпосередня участь у здійсненні діагностичного та лікувального комплексів, клінічна апробація розроблених методів діагностики, лікування та профілактики ускладнень.

Здобувач самостійно опрацював отримані висліди, здійснив їх аналіз та узагальнення, провів статистичне обчислення, написав усі розділи дисертації та підготував статті до друку. Результати дослідження висвітлені у наукових статтях, опублікованих особисто та у співавторстві.

У роботі використано окремі напрацювання та матеріали, отримані у співавторстві з іншими дослідниками, що відображено в опублікованих наукових працях. Спільно з співавторами здійснювалися окремі операційні втручання, забір клінічного матеріалу, опрацювання та здійснення деяких методів досліджень, зокрема тих, яких фактично неможливо здійснювати самостійно.

Апробація роботи. Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційного дослідження викладені на наукових форумах різного рівня: Congresul VIII al chirurgie din Republica Moldova (Chisinau,1997); VIІ Конгресі Світової Федерації Українських лікарських товариств (Ужгород,1998); ІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль,1998); ІХlea al Asociatiei Chirurgilor "N.Anestiadi" din Republica Moldova (Chisinau,2003); VI Inter-national Society for Optical Engineering (Warsaw,2004); ІІ Конгресі хірургів України (Донецьк,1998); ХХ з'їзді хірургів України (Тернопіль,2000); ІІ з'їзді колопроктологів України (Львів,2006); ІІ науковому симпозіумі "Екологічні проблеми в хірургії та інших галузях медицини" (Чернівці,1998); Всеукраїнській науковій конференції хірургів "Проблеми імунології в хірургії" (Івано–Франківськ,1999); Всеукраїнській науково–практичній конференцій "Проблеми поєднаної патології в хірургії" (Чернівці,1999); Всеукраїнській науково–практичній конференцій "Діагностика та методи лікування гострої патології панкреатодуоденобіліарної області" (Чернівці,2000); ІІ Українській конференції молодих вчених присвяченій пам'яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ,2001); Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні питання хірургії гепатопанкреатодуоденальної зони" (Одеса,2001); VIІ Конгресі Федерації Українських лікарських товариств (Чернівці,2001); Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні питання хірургії" (Ужгород,2001); Всеукраїнській науковій конференції "Хірургічний сепсис" (Львів,2001); Конференції "Пироговські читання" (Вінниця,2003); Науково–практичній конференції "Сучасні підходи до лікування ургентної хірургічної патології" (Тернопіль,2004); ІІ Всеукраїнській науково – практичні конференції "Використання фізичних факторів у хірургії" (Чернівці,2006); Міжрегіональній науково – практичній конференції "Актуальні проблеми хірургії на Буковині" (Чернівці,2004); Регіональній науковій конференції "Актуальні питання хірургії" (Чернівці,1997); Регіональній науково–практичній конференції "Актуальні питання хірургії на Буковині" (Чернівці,2001); на підсумкових наукових конференціях співробітників університету 1998–2006 р.р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 56 робіт, серед них 35 у фахових виданнях України (одноосібно–16), одержано 13 патентів України. Опубліковано 3 нововведення в Державному реєстрі нововведень України.

Структура і об'єм дисертації. Матеріали дисертації викладено на 443 сторінках машинописного тексту. Дисертація складається з вступу, шести розділів, узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, 3 додатків. Робота ілюстрована 145 таблицями (76 у додатках), 276 рисунками (73 у додатках). Список використаних джерел включає 484 бібліографічних описи, серед них – 218 вітчизняних авторів та країн СНД, 266 зарубіжних авторів. Обсяг ілюстрацій, таблиць, бібліографічного опису літературних джерел становить 157 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Робота має експериментально–клінічний характер.

Об'єктом експериментальних досліджень стали 43 інбредні собаки обох статей, масою від 9 до 12 кг, та 450 білих статевозрілих нелінійних щурів масою від 0,18 – 0,20 кг. Комітет з біоетики Буковинського державного медичного університету встановив (протокол № 13 від 17.11.2006 р.), що дослідження не суперечать загальноприйнятим біоетичним нормам, проведені з дотриманням відповідних міжнародних положень стосовно проведення експериментальних досліджень.

Перитоніт у собак моделювали за власним методом (патент України №64939А), який полягає в інфікуванні черевної порожнини 40% автокаловою сумішшю та створенні джерела патологічного ураження. У щурів перитоніт викликали за іншим напрацьованим методом (пат. UA №4766A), який полягає у перфорації шлунка спеціальним пристроєм без лапаротомії.

Цукровий діабет (ЦД) моделювали шляхом підшкірного введення 1,6% розчину алоксану на дистильованій воді в дозі 16 мг на 100 г маси (В.Г. Баранов и соавт., 1983).

Для створення моделі ураження нирок і печінки, яке супроводжується виникненням гострої печінково–ниркової недостатності, підшкірно вводили 5% розчин нітриту натрію на дистильованій воді у дозі 0,5 мг на 100 г маси (О.С. Федорук, 2001).

Для проведення експериментальних досліджень тварини поділено на 3 групи. Першу становили інтактні щурі, у яких моделювався перитоніт, другу – щурі, у яких модель перитоніту створювали після попереднього моделювання ураження печінки й нирок, третю – тварини, у яких перитоніт ініціювали на фоні попередньо змодельованого ЦД.

Клінічний матеріал утворило 426 хворих, віком від 18 до 84 років, з яких у 150(35,21%)–діагностовано перитоніт, серед них у 41(27,33%)–місцевий, у 43(28,67%)–дифузний, у 34(22,67%)–розлитий, у 32(21,33%)–загальний за класифікацією Б.О. Мількова (2003). Чоловіків було 187(43,9%), жінок–239(56,1%). У 44(10,33%) пацієнтів діагностовано гостру кишкову непрохідність, у 47(11,03%)–защемлені грижі, у 27(6,34%)–перфораційні гастродуоденальні виразки, у 29(6,81%)–гострий катаральний апендицит, у 124(29,11%)–гострий деструктивний апендицит, у 57(13,38%)–гострий катаральний холецистит, у 32(7,51%)–гострий деструктивний холецистит, у 17(3,99%)–хронічний холецистит, у 8(1,88%)– кровоточиві гастродуоденальні виразки; у 5(1,17%)–перфорації тонкої кишки, у 4(0,94%)–мезентеріальний тромбоз, у 7(1,64%)–гострий холецистопанкреатит, у 7(1,64%)–неспроможність кишкових швів, у 9(2,11%)–вправимі грижі, у 9(2,11%)–інші захворювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...