WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) ( - Реферат

Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) ( - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вінницький національний МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І. ПИРОГОВА

ГРИНЧУК ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 616–381–002.1:616.1/.4]–08–084

Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології(експериментально–клінічне дослідження)

14.01.03 – хірургія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Вінниця – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор Полянський Ігор Юлійович, завідувач кафедри хірургії та очних хвороб Буковинського державного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Шапринський Володимир Олександрович, завідувач кафедри госпітальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України;

академік АМН України, доктор медичних наук, професор Павловський Михайло Петрович, завідувач кафедри факультетської хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України;

доктор медичних наук, професор Шідловський Віктор Олександрович, завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Захист дисертації відбудеться "__06____"___листопада____2007 року о __12_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).

Автореферат розісланий "__05____"__жовтня____2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01,

доктор медичних наук, професор С.Д. Хіміч

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Питання вибору оптимальної тактики при гострому перитоніті (ГП), незважаючи на результати численних досліджень, залишається предметом дискусій. Невирішені проблеми існують на всіх етапах – від передопераційного приготування, до післяопераційної терапії. Внаслідок цього летальність при ГП утримується у межах від 18,8% до 92% і немає тенденції до зниження (М.П. Павловський,2003; А.І. Годлевський, 2005; J.K. Avery, 2005; T. Bjerkeset et al., 2006).

Серед причин таких несприятливих наслідків є те, що гострі хірургічні захворювання (ГХЗ) органів черевної порожнини, які в основному спричинюють ГП, дедалі частіше виникають у пацієнтів із супровідною патологією (СП). Пов'язано це зі зростанням захворюваності жителів України на різноманітну хронічну патологію (О.Ф. Возіанов, 2003; М.П. Захараш, 2006).

Результати лікування ГХЗ у хворих на СП залишаються незадовільними (П.Д. Фомін, О.П. Жученко, 2004; В.О. Шапринський, 2005; В.О. Шідловський, 2006). Це обумовлено тактичними проблемами, спричиненими відмінностями перебігу ГХЗ, які спостерігають при поєднаних патологічних станах (ППС) (І.Я. Дзюбановський, М.Й. Ткачук, 2002; М.Е. Ничитайло и соавт., 2004; M. Schein, 2002; J.K. Avery, 2005), що утруднює діагностику та призводить до зростання частоти розвитку ускладнень, передовсім ГП (М.Д. Желіба, 2003; В.Ф. Саенко, Л.С. Белянский, 2004; U. Mittelkotter et al., 2003; E. Beale et al., 2006). Окрім того, тактичні трудності в значній мірі обумовлюються недостатнім вивченням особливостей механізмів розвитку запального процесу в черевній порожнині при ППС. Наявні дослідження цих питань (М.Д. Василюк та співавт., 2006; W. Kimura et al., 2004; C. Feterowski et al., 2005; N. Shapiro et al., 2006) торкаються або окремих ланок патогенезу, або певних видів СП, і не дають можливості комплексно оцінити характер патологічних змін, що є однією з основних причин незадовільних наслідків лікування.

Водночас, така патологія, коли одне із захворювань розвивається на тлі іншого, є окремою проблемою сучасної медицини, яка стосується не лише хірургії (І.В. Трефаненко, 2004; Ю.В. Корсак, 2006; H. Vilstrup, 2005; K.A. Ekmektzoglou, G.C. Zografos, 2006). Відмінною рисою ППС є зміни характеру компенсаційно – пристосувальних реакцій, які виникають у відповідь на появу пошкоджувального чинника, зумовлені попереднім впливом фонової патології, що становить підґрунтя патоморфозу ГХЗ, які виникають у пацієнтів із СП, та спричиняє зростання кількості ускладнень, передовсім ГП (В.В. Бойко и соавт., 2003; И.А. Криворучко и соавт., 2004; W. Vasen, 2004; F.A. Caruntu, L. Benea, 2006; S. Mun et al., 2006).

Все це обумовлює актуальність досліджень, спрямованих на вивчення особливостей розвитку та перебігу перитоніту, який виник на фоні СП, що дозволить розробити нові інформаційні методи діагностики, патогенетично обґрунтовані методи лікування та профілактики ускладнень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі хірургії та очних хвороб Буковинського державного медичного університету згідно з планом наукових досліджень і є фрагментом комплексної наукової роботи "Особливості діагностики і лікування деяких гострих хірургічних захворювань та їх ускладнень на фоні цукрового діабету" (державна реєстрація № 01.01.U.0052.43, шифр: ІН 21.00.0001.01). Автор був відповідальним виконавцем роботи й виконав фрагменти, які стосуються дослідження патогенезу запального процесу в черевній порожнині, особливостей клініки гострих хірургічних захворювань у пацієнтів з СП, лікування різних форм перитоніту та профілактики його ускладнень.

Мета дослідження. Покращання результатів лікування гострого перитоніту у хворих на цукровий діабет та іншу системну патологію на основі вивчення особливостей його патогенезу та клінічного перебігу в цих умовах, і напрацювання ефективних методів діагностики, лікування та профілактики ускладнень.

Завдання дослідження:

В експерименті на моделях поєднаних патологічних станів та у хворих на гострий перитоніт, що розвинувся на фоні цукрового діабеті ті іншої системної патології:

 1. Виявити відмінності мікробних індукторів запалення та кишкового мікробіоценозу.

 2. Визначити відмінності функціонального стану регуляційних систем (протеолітичної, фібринолітичної, окисно–відновної, імунної) та ендотоксикозу.

 3. Провести інтегральну оцінку порушення функції різних органів та систем.

 4. Визначити інформаційну цінність деяких діагностичних критеріїв і напрацювати нові методи діагностики.

 5. Удосконалити наявну і напрацювати нову, патогенетично обґрунтовану лікувальну тактику, яка включає методи операційного лікування та комплекс періопераційних консервативних заходів.

 6. Напрацювати нові та вдосконалити наявні методи профілактики різних післяопераційних ускладнень.

Об'єкт дослідження. Особливості механізмів розвитку гострого перитоніту на фоні цукрового діабету та іншої системної патології, методи його діагностики, лікування та профілактики ускладнень.

Предмет дослідження. Хворі на гостру хірургічну патологію, зокрема ускладнену різними формами перитоніту, експериментальні тварини (білі нелінійні щурі, інбредні собаки) зі змодельованим перитонітом, цукровим діабетом та токсичним ураженням печінки і нирок, ефективність застосування напрацьованих методів діагностики, лікування та профілактики.

Методи дослідження. Загально–клінічні, мікологічні, бактеріологічні, гістологічний, лабораторні, біохімічні, імуноферментний, рентгенологічні, спектрофотометричний, фотолюмінісцентний, статистично–аналітичний.

Наукова новизна одержаних результатів. У дослідженні вперше:

 • напрацьовано нові моделі гострого перитоніту (патент України №64939А, патент України №4766A), адекватні клінічному прототипу, що дозволяє підвищити вірогідність та інформаційність дослідження перитоніту в умовах експерименту;

 • в експерименті здійснено комплексну порівняльну оцінку динаміки мікробної контамінації черевної порожнини, мікробіоценозу тонкої та товстої кишок, протеолітичної (ПА) та фібринолітичної активності (ФА) плазми крові, редокс – реакцій, токсичності плазми крові, рівнів про– та протизапальних цитокінів (ЦТК), циркуляційних імунних комплексів (ЦІК) при розвитку перитоніту на фоні різної СП та виявлені відмінності механізмів розвитку запального процесу при ППС;

 • проведено комплексну порівняльну оцінку перебігу гострих запально–деструктивних захворювань органів черевної порожнини, зокрема ускладнених різними формами перитоніту, у пацієнтів із СП; виявлено спільні клінічно–лабораторні відмінності поєднаних захворювань, визначено основні механізми таких відмінностей та фактори, що сприяють незадовільним наслідкам лікування при ППС;

 • виявлено патогенетичне підґрунтя змін перебігу гострої хірургічної патології у пацієнтів із СП на основі сукупної комплексної оцінки експериментальних та клінічних показників;

 • доведено, що регуляційна дисфункція є одним із механізмів розвитку синдрому взаємного обтяження при поєднаній патології (ПП);

 • виявлена стадійність розвитку синдрому взаємного обтяження (СВО), що дозволило скласти класифікацію ПП;

 • напрацьована науково обґрунтована лікувальна тактика при ПП, яка передбачає диференційований вибір обсягу заходів на всіх етапах лікування гострого перитоніту, з урахуванням класів ПП.


 
 

Цікаве

Загрузка...