WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холецистит - Реферат

Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холецистит - Реферат

3

академія медичних наук україни

інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака

герасименко євген олександрович

УДК: 616.366–022–036.11–036.17–06–089.81

Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу

14.01.03 – хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кондратенко Петро Геннадійович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної хірургії та ендоскопії

Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Гюльмамедов Фарман Ібрагімович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, завідувач кафедри загальної хірургії №1

доктор медичних наук, професор Ничитайло Михайло Юхимович, Інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу лапароскопічної хірургії і холелітіазу

Провідна установа: Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, м. Харків

Захист відбудеться 20.06.2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.11.559.01 в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (83045, м. Донецьк, Ленінський проспект, 47).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ІНВХ АМН України (83045, м. Донецьк, Ленінський проспект, 47).

Автореферат розісланий 18.05. 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук Штутін О.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гострий холецистит – одне з найпоширеніших хірургічних захворювань. Захворюваність на цю патологію в Україні становить 6,27 на 10.000 населення. За цим показником гострий холецистит посідає третє місце в структурі гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини, уступаючи лише гострому апендициту й гострому панкреатиту. Однак і дотепер проблема лікування цих хворих є актуальною й не до кінця вирішеною. Особливо це стосується хворих з ускладненими й деструктивними формами гострого холециститу (Шалимов А.А. и соавт., 1993; Башилов В.П. и соавт., 2005; Татиков В.З. и соавт., 2005; Кустро В.И., 2006).

Значною мірою складність лікування хворих на гострий холецистит зумовлена об'єктивними труднощами: 60-80% хворих – це пацієнти літнього й старечого віку (Мамчич В.И. и соавт., 1998; Тоткало И.В. и соавт., 1998; Татиков В.З. и соавт., 2005), більше 60% – з деструктивними й ускладненими формами захворювання (Меджидов Р.Т. и соавт., 1992; Кондратенко П.Г. и соавт., 1999; Горобец Р.М., 2004; Li JC. et al., 2004), 40-60% – мають супутню патологію, нерідко в стадії суб- і декомпенсації, більше 30% – госпіталізуються у пізні строки від початку захворювання (Шніцер P.I., 2001; Wang YC et al., 2006).

Все це позначається на результатах лікування: летальність у хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу може досягати 8-10%, а в групі хворих літнього й старечого віку – 40% (Борисов А.И. и соавт., 1998; Шуркалин Б.К. и соавт., 2000; MсGee J.M. et al., 1997; Eldar S., 1998).

Протягом останніх років завдяки впровадженню в клінічну практику об'єктивних методів діагностики та малотравматичних втручань досягнуто певного поліпшення результатів лікування гострого холециститу. Поліпшення діагностики цього захворювання, а також виявлення його деструктивних форм, ускладнень, можливість контролю ефективності лікування зумовлене, насамперед, впровадженням у широку практику ультразвукового дослідження (Конькова М.В., 2005). Крім того, виконання черезшкірної черезпечінкової мікрохолецистостомії під ультразвуковим контролем (ЧЧМХС) дозволяє купірувать запальний процес у жовчному міхурі та урятувати життя вкрай тяжким хворим (Башилов В.П. и соавт., 2005; Tazawa J et al., 2005). Значну роль у поліпшенні результатів хірургічного лікування хворих на гострий холецистит відіграло впровадження в широку практику лапароскопічної холецистостомії й особливо лапароскопічної холецистектомії (Иванов В.А. и соавт., 1991; Бударин В.Н., 2005; Бебуришвили А.Г. и соавт., 2005).

Разом з тим, ще не до кінця вирішені питання показань і строків виконання операції, а також вибору способу й обсягу її. Необхідно визначити роль та місце ультразвукового дослідження у визначенні лікувальної тактики, особливо у хворих з ускладненими й деструктивними формами гострого холециститу. Не до кінця вирішені питання, що стосуються доцільності застосування малотравматичних операцій у хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу, а також послідовності їхнього застосування. Все викладене свідчить про наявність багатьох невирішених проблем лікування означених хворих, що диктує необхідність виконання подальшого дослідження цієї проблеми.

Таким чином, вдосконалення методів діагностики, лікувальної тактики, показань, строків та етапності застосування мініінвазивних хірургічних втручань, які дозволили б знизити летальність і число післяопераційних ускладнень, поліпшити найближчі й віддалені результати у хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу, є актуальним завданням і має велике практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами та темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного медичного університету ім. М. Горького і є фрагментом НДР кафедри госпітальної хірургії та ендоскопії "Обґрунтування показань, обсягу й строків виконання малотравматичних втручань у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини" (державний реєстраційний номер 0105U008695, шифр роботи УН 06.04.07).

Тема дисертації рекомендована до планування проблемною комісією "Хірургія" МОЗ України й затверджена на засіданні Вченої ради Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, протокол №6 від 30.08.2005 р.

Мета роботи: Поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу шляхом розробки патогенетично обґрунтованої лікувальної тактики, методів ранньої діагностики та етапного застосування мініінвазивних хірургічних втручань.

Завдання дослідження:

  1. Дослідити й обґрунтувати ультразвукову семіотику різних форм гострого холециститу шляхом співставлення сонографічних даних і даних ультразвукової допплерографії з результатами морфологічного дослідження.

  2. Дослідити результати гемодинамічних змін у печінці за допомогою ультразвукової допплерографії у хворих на гострий холецистит.

  3. Дослідити морфологічні зміни в печінці до та після виконання малотравматичних декомпресивних хірургічних втручань при різних формах і ускладненнях гострого холециститу.

  4. Визначити й обґрунтувати показання і строки виконання операцій у хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу.

  5. Опрацювати показання до вибору способу та об'єму операції, а також етапність застосування мініінвазивних хірургічних втручань.

  6. Опрацювати показання до застосування та особливості виконання холецистоскопічної мукоклази у хворих на гострий деструктивний холецистит з високим ступенем операційного ризику.

Об'єкт дослідження – деструктивні й ускладнені форми гострого холециститу.

Предмет дослідження – лікувальна тактика у хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу (показання, строки й етапність виконання оперативних втручань, а також вибір способу й обсягу хірургічного втручання).

Методи дослідження: клінічні та лабораторні обстеження для визначення загального стану хворого; ультразвукове дослідження та допплерографія – з метою визначення ступеня виразності запалення стінки жовчного міхура та для виявлення змін у кровопостачанні печінки; морфологічне дослідження стінки жовчного міхура й печінки – для виявлення ступеня виразності деструктивних змін у стінці жовчного міхура та змін у паренхімі печінки, а також для оцінки ефективності виконання різний видів хірургічних втручань. Отримані результати досліджень підлягали статистичній обробці загальноприйнятими методами варіаційної статистики.


 
 

Цікаве

Загрузка...