WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (автореферат) - Реферат

11. Годлевська Д.М. Комунікативні уміння як важливий компонент професійної комунікативної діяльності соціального працівника // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІ Всеукр. науково-практичної конференції, Київ, 15-16 квітня 2004 р.; У 7-ми т. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004 – Т. 2. – С. 40-43.

12. Годлевська Д.М. Проблема розвитку рефлексії та креативності у процесі підготовки студентів до професійної комунікативної діяльності // Викладач і студент: проблеми ефективної співпраці. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 92-94.

13. Годлевська Д.М. Програма курсу "Етика соціально-педагогічної діяльності" // Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс / За ред. А.Й. Капської. – Том 1. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 242-257.

14. Годлевська Д.М. Програма курсу "Деонтологія" // Соціальна робота: Навчально-методичний комплекс / За ред. В.П. Андрущенка, О.Г. Карпенко, С.В.Толстоухової. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 177-184.

Годлевська Д.М.Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвяченепроблемі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету. Уточнено поняття "професійна комунікативна компетентність". Окреслено взаємозв'язок між особливостями соціальної роботи і якістю володіння комунікативними уміннями, що лежать в основі формування професійної комунікативної компетентності. Виявлено основні критерії (інтелектуальний, емоційний і діяльнісний) та визначено рівні (високий, середній, низький). Розроблено модель професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників. Підвищення ефективності формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету забезпечувалося завдяки дотриманню соціально-педагогічних умов: впровадження розробленої моделі з урахуванням методологічних вимог до категорії "компетентність"; використання особистісного підходу як базової ціннісної орієнтації; координації методів і технологій формування професійної комунікативної компетентності, які відповідають вимогам майбутньої спеціальності. Оптимізація процесу формування передбачала такі напрями: організацію навчально-методичної діяльності; тренінги в мікрогрупах; роботу за інтересами в позанавчальній діяльності.

Ключові слова: професійна комунікативна компетентність, комунікативні уміння, модель, соціально-педагогічні умови, технології формування, майбутні соціальні працівники.

Годлевская Д.Н. Формирование профессиональной коммуникативной компетентности будущих социальных работников в условиях педагогического университета. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2007.

Диссертационное исследование посвящено проблеме формирования профессиональной коммуникативной компетентности будущих социальных работников в условиях педагогического университета, поскольку изучение и анализ исследований по данному вопросу свидетельствуют об отсутствии работ, которые раскрывают особенности подготовки социальных работников к коммуникативной деятельности.

В диссертации определено и сформулировано понятие "профессиональная коммуникативная компетентность". Теоретически обоснованы и разработаны социологические, психолого-педагогические подходы к пониманию "компетентность", "профессиональная компетентность", "коммуникативная компетентность", а также дан анализ состояния проблемы в педагогической практике, что предусматривает построение модели профессиональной коммуникативной компетентности будущих социальных работников. Ее составными являются социально-коммуникативный, личностно-эмоциональный, деятельный компоненты. В диссертации разработана и обоснована технология формирования профессиональной коммуникативной компетентности будущих социальных работников в высшем педагогическом учебном заведении. Она представлена как система социально-педагогических условий: внедрение модели профессиональной коммуникативной компетентности социальных работников с учетом методологических требований к категории "компетентность" и ее формирования; использование личностного подхода как базовой ценностной ориентации, что определяет стратегию взаимодействия преподавателя и студента; координацию методов и технологий формирования профессиональной коммуникативной компетентности, что соответствуют требованиям будущей специальности и современным подходам к профессиональной подготовке специалистов в высшем педагогическом заведении. Оптимизация технологии обеспечена использованием направлений: организацией учебно-методической деятельности (спецкурс "Профессиональная коммуникативная компетентность"); тренинги в микрогруппах ("Учимся общаться", "Взаимодействие партнеров"); группы по интересам во внеучебной деятельности (пресс-центр, театральная студия, объединение волонтеров). Разработаны критерии (интеллектуальный, эмоциональный, деятельный), показатели и уровни (высокий, средний, низкий) сформированности профессиональной коммуникативной компетентности.

Проведенный эксперимент позволил констатировать: позитивные изменения, которые происходят при формировании профессиональной коммуникативной компетентности, могут соответствовать действительности, если основные положения работы со студентами внедрить в учебную практику через использование разработанных программ, рекомендаций и разнообразных технологий. Представленные материалы могут быть использованы при подготовке студентов психолого-педагогических специальностей высших образовательных педагогических учреждений всех уровней аккредитации, а также в процессе повышения квалификации педагогических и социальных работников.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, модель, социально-педагогические условия, технологии формирования, будущие социальные работники.

Hodlevska D. Formation of future social workers'professional communicative competence in the conditions of pedagogical university. – The manuscript.

The Candidate of Pedagogy degree dissertation at the specialty 13.00.05. – Social Pedagogy. – National M. Dragomanov Pedagogical University. – Kyiv, 2007.

The dissertation is devoted to the problems of the formation social workers' professional communicative competence in the conditions of pedagogical university. In the research we made the correlation of main points of concepts "competence", "professional competence", "communicative competence"; it was given the more precise definition to the "professional communicative competence". The analysis of the social work's peculiarities behind the designated problem and their connection with the quality of communicative skills' possession are developed.

In the dissertation theoretical, methodical and organizational bases of the model and technology are carried out. The model of professional communicative competence includes communicative, personal and emotional, practical components. Its realization is carried out with the help of the formation technology of future social workers' professional communicative competence.

Key words: professional communicative competence, communicative skills, model, social and pedagogical conditions, technologies of formation, future social workers.


 
 

Цікаве

Загрузка...