WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (автореферат) - Реферат

  • розкрити актуальність і специфіку проблеми професійної комунікативної компетентності соціального працівника у психолого-педагогічній науці;

  • виявити й охарактеризувати особливості функціоналу соціальних працівників та обґрунтувати його вплив на якість формування професійних комунікативних умінь;

  • розробити модель професійної комунікативної компетентності як базової передумови підготовки соціальних працівників до успішної професійної діяльності;

  • виявити та експериментально перевірити соціально-педагогічні умови формування професійної комунікативної компетентності та розробити методичні рекомендації і програми з метою посилення ефективності навчального процесу з даного напряму.

Методологічну основу дослідження становлять: законодавча базатадержавні документи щодо підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку національної освіти (Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття), Закон України "Про освіту", Закон "Про соціальну роботу", Закон "Про соціальні послуги"); концептуальні положення про професійний розвиток особистості у вищій школі; положення про суспільну значущість професіоналізму; положення про спілкування як основний вид людської діяльності; положення про розвиток і саморозвиток особистості у практичній діяльності.

Теоретичну базу дослідження склали: фундаментальні положення соціологів, психологів, педагогів про загальні підходи до вивчення проблем діяльності й спілкування (Г.Андрєєва, М.Єрастов, Г.Колшанський, Ю.Рись, Л.Савенкова,В.Степанов, В.Ступницький, Л.Столяренко, М.Чистякова, Т.Яценко); основні принципи комунікативної підготовки майбутніх спеціалістів (А.Годлевська, О.Киричук, О.Коропецька, Р.Короткова, М.Коць, Т.Федотюк, та ін.); ідеї науковців про розвиток індивідуального стилю педагогічного спілкування (А.Коротаєв, В.Галузяк, Ю.Орлов, В.Петровський, К.Левін, М.Обозов, В.Мерлін, О.Мешко, О.Капітанець, Т.Тамбовцева, С.Шеін); концепції розвитку соціальної роботи та її особливостей у сучасному суспільстві (В.Андрущенко, І.Грига, І.Звєрєва, А.Капська, О.Карпенко, М.Лукашевич, І.Мигович, В.Поліщук, С.Толстоухова, О.Холостова та ін.).

З метою розв'язання окреслених завдань, перевірки гіпотези застосовано сукупність методів дослідження: теоретичні – аналіз соціологічної, психологічної та педагогічної літератури з метою виявлення вихідних положень; синтез, порівняння, систематизація, узагальнення з метою обґрунтування теоретичних положень дослідження; емпіричні – спостереження, анкетування, проведення індивідуальних та групових бесід, тестування - для перевірки ефективності запропонованих технологій і методик формування комунікативної компетентності; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) з метою визначення рівнів комунікативної компетентності; методи статистичного аналізу отриманих даних (знаходження середніх значень, відсоткових співвідношень); прогностичні – моделювання, метод незалежних експертних оцінок для встановлення максимальної залежності рівня професійної комунікативної компетентності і якості дії соціально-педагогічних умов навчання.

Організація дослідження. Відповідно до поставлених завдань дослідження проводилось у три етапи.

На першому етапі (2003-2004 рр.) здійснювався аналіз теоретико-методичних аспектів професійної підготовки соціальних працівників з метою розробки концептуальних підходів; визначалися об'єкт, предмет, мета дослідження, проектувалися методики констатувального та формувального експериментів.

На другому етапі (2004-2005 рр.) визначався зміст поняття "професійна комунікативна компетентність", розроблялась модель професійної комунікативної компетентності соціальних працівників; проводився констатувальний експеримент, розроблялися критерії і рівні сформованості професійної комунікативної компетентності, моделювалися та апробувалися умови, закладені в загальній гіпотезі, уточнювалася методика формувального експерименту.

На третьому етапі(2005-2007 рр.) здійснювалась експериментальна перевірка соціально-педагогічних умов формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників, систематизація й узагальнення отриманих результатів, порівняння результатів констатувального і формувального експериментів, апробувалися і корегувалися методики роботи зі студентами.

Експериментальна база дослідження. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченко, Черкаський державний університет імені Б.Хмельницького. Всього дослідженням було охоплено 367 студентів.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: вперше запропоновано модель професійної комунікативної компетентності як домінуючого компонента діяльності соціальних працівників та обґрунтовано соціально-педагогічні умови комунікативної підготовки майбутніх соціальних працівників, що дозволило суттєво розширити теоретико-методологічні засади професіоналізації навчання; конкретизовано сутність поняття "професійна комунікативна компетентність", що поглиблює розуміння професійної якості соціального працівника; визначено критерії і рівні професійної комунікативної компетентності, що дозволяють підвищити ступінь чіткості діагностування її сформованості у майбутніх соціальних працівників; здійснено координацію методів формування зазначеної якості у студентів, що сприяє оптимізації технологічного процесу навчання.

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у розробці технології організації процесу формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників, розробці рекомендацій, які пройшли експериментальну перевірку в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів на основі створення типової програми "Професійна комунікативна компетентність", розроблених тренінгів, соціально-педагогічних ситуацій та сюжетно-рольових ігор, призначених для формування професійної комунікативної компетентності студентів. Основні результати дослідження впроваджено у систему підготовки соціальних працівників, включено до курсів "Деонтологія", "Основи красномовства", "Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування", "Соціальна робота з різними групами клієнтів" для студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького.

Представлені матеріали доцільно використовувати при підготовці студентів психолого-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, а також у процесі підвищення кваліфікації педагогічних та соціальних працівників.

Впровадження результатів дослідження здійснено в навчально-виховний процес Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (довідка № 07-10/2502 від 13 грудня 2006 р.), Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченко (довідка № 04-11/957 від 21 листопада 2006 р.), Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 45/01-11 від 16 січня 2007 р.).

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною обґрунтованістю вихідних положень, об'єктивним аналізом стану досліджуваної проблеми в теорії та педагогічній практиці, відповідністю методів дослідження його меті та завданням; всебічним якісним і кількісним аналізом експериментальних даних, який дозволив установити, що визначена модель і технологія організації навчально-виховної роботи в умовах педагогічного університету сприяє підвищенню ефективності формування професійної комунікативної компетентності студентів та позитивно впливає на підвищення рівня професійного розвитку майбутніх соціальних працівників.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідались і обговорювались у виступах на Міжнародній науково-практичній конференції "Морально-професійне становлення студентської молоді в сучасних соціокультурних умовах" (Вінниця, 2005), VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість" (Київ, 2004), VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість" (Київ, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Викладач і студент: проблеми ефективної співпраці" (Черкаси, 2006), звітно-науковій конференції молодих вчених університету "Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя" (Київ, 2004), Науково-практичній конференції "Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації" (Київ, 2005), на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та теорії і технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.


 
 

Цікаве

Загрузка...