WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

 1. Розроблено „Методичні рекомендації щодо застосування екстракту лімфоїдного птахів-реконволесцентів (ЕЛПР) для підвищення рівня імунного статусу курчат і для посилення імунної відповіді при вакцинації", які затверджені науково-методичною радою Міністерства аграрної політики України, протокол № 3 від 23.12.2005 року та затверджені першим заступником голови Держдепартаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

 2. Матеріали дисертації використовуються в навчальному процессі на кафедрі „Мікробіології та біотехнології" факультету ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Грінченко Д.М., Апатенко В.М. Імуностимулюючі властивості лімфоїдного препарату // Ветеринарна медицина: Міжвід.темат.наук.зб. – Х., 2005. – Т.1, Вип.85. - С.360-363. Дисертант самостійно виготовив та застосував препарат на курчатах та провів статистичну обробку отриманих результатів.

  2. Грінченко Д.М., Апатенко В.М. Застосування різних методів введення лімфоїдного препарату для підвищення імунного статусу птахів // Ветеринарні науки: Зб. наук. праць Луганського національного аграрного ун-ту. – Луганськ, 2005. - №50/73. – С.31-35. Дисертант самостійно провів досліди, виготовив імуностимулятор та всі тести з визначення імунологічного статусу і самостійно провів статистичну обробку отриманих результатів.

  3. Грінченко Д.М. Імуностимуляція курчат лімфоїдним препаратом // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: Зб. наук. праць. – Харків, 2005. - Т. 15. – С.343-345. Дисертант провів дослід і самостійно провів серологічні, біохімічні дослідження.

  4. D.N.Grinchenko, V.M.Apatenko. Immunostimulation of Birds by Lymphoid Preparation // 14-th world veterinary poultry Congress, 22-26 august 2005, Istambul, Turkey. – Istambul, 2005. - P.534. Дисертант самостійно виготовив та застосував препарат на курчатах і провів статистичну обробку отриманих результатів.

  5. Грінченко Д.М., Апатенко В.М.Імуностимуляція курчат лімфоїдним препаратом // Птахівництво: Міжвід.темат.наук.зб.: Матеріали VI Української конференції з птахівництва з міжнародною участю, 19-23 вересня 2004 р., м. Алушта. – Харків, 2005. – Вип. 57. - С.390-392. Дисертант самостійно провів ряд серологічних, біохімічних та морфометричних досліджень та провів статистичну обробку отриманих результатів

  6. Грінченко Д.М. Імуностимуляція при вакцинації проти ньюкаслської хвороби // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2005. – Вип.89. – С.164-168. Дисертант самостійно провів наукове дослідження

  7. Грінченко Д.М., Апатенко В.М.Новий імуностимулювальний препарат при щепленні птиці проти ньюкаслської хвороби // Ветеринарна медицина України. - 2006. - №10. – С.39-40. Дисертант провів досліди, узагальнив і проаналізував дані.

  8. Грінченко Д.М., Апатенко В.М. Імуностимулятор з лімфоїдної тканини для курчат // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб.наук. праць /ХДЗВА. - Х., 2006. – Вип. 13(38). – С.282-289. Дисертант узагальнив експериментальні матеріали та проаналізував дані літератури.

  9. Удосконалений ад'ювант / В. Апатенко, Д. Грінченко, В. Заболотна, О. Сосницкий // Ветеринарна медицина України. - 2006. - №1. – С.44-45. Дисертант проводив гістологічні, серологічні та біохімічні дослідження та узагальнив отримані дані.

  10. Грінченко Д.М. Новий імуностимулятор для курчат // Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине: Материалы международной научной конференции, посвящен. 160-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии И.И.Мечникова. - Х., 2006. – Вип. 13, Ч.2. – С. 32-35. Дисертант узагальнив експериментальні матеріали і проаналізував дані літератури.

Грінченко Д.М. Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби. - Рукопис.

Дисертація на отримання наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія і вірусологія. Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини",Харків, 2007.

Вперше розроблено технологію виготовлення і отримано новий імуностимулюючий екстракт лімфоїдний птахів-реконвалесцентів (ЕЛПР), який є фізіологічним імуностимулятором.

У роботі детально описано та відображено схеми застосування ЕЛПР. Вивчено імуностимулюючі властивості ЕЛПР, встановлено підвищення імунного статусу птахів і посилення імунної відповіді при вакцинації проти ньюкаслської хвороби.

Визначено оптимальне дозування при застосуванні імуностимулюючого екстракту. Визначено оптимум термінів застосування ЕЛПР стосовно часу вакцинації проти ньюкаслської хвороби.

Серією дослідів було проведено порівняльне вивчення різних способів застосування ЕЛПР на курчатах із використанням ентерального, внутрішньом'язового і інтраперитонеального застосування. Перевагу надано ентеральному методу введення.

Проведено науково-виробниче випробування препарату лімфоїдної тканини із визначенням впливу на захворюваність, збереження і продуктивність.

Ключові слова: імунітет, імунна відповідь, імунний статус, імунодефіцит, імуностимулятор, ньюкаслська хвороба.

Гринченко Д Н.Имуностимуляция цыплят экстрактом лимфоидным птиц-реконвалесцентов при вакцинации против ньюкаслской болезни. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата ветеринарных наук за специальностью 16.00.03 - ветеринарная микробиология и вирусология.Национальный научный центр "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины", Харьков, 2007.

Впервые разработана технология изготовления и получен новый иммуностимулирующий экстракт лимфоидный птиц-реконвалисцентов (ЭЛПР), который является физиологическим иммуностимулятором.

В работе детально описаны и отображены схемы применения ЭЛПР. Изучены иммуностимулирующие свойства ЭЛПР, установлено повышение иммунного статуса птиц и усиление иммунного ответа при вакцинации против ньюкаслской болезни.

Установлено оптимальное дозирование при применении иммуностимулирующего экстракта. Определен оптимум сроков применения препарата ЭЛПР по отношению ко времени вакцинации против ньюкаслской болезни.

Серией опытов было проведено сравнительное изучение разных способов применения ЭЛПР на цыплятах с использованием энтерального, внутримышечного и внутрибрюшинного применения. Предпочтение отдано энтеральному методу введения.

Проведено научно-производственное испытание экстракта лимфоидной ткани с определением влияния на заболеваемость, сохранность и продуктивность.

Ключевые слова: иммунитет иммунный ответ, иммунный статус, иммунодефицит, иммуностимулятор, ньюкаслская болезнь.

Grinchenko D. N. Immune stimulation in chickens with lymphoid extract of poultry reconvalescents in vaccination againstnewcastl diseases. –Manuscript.

The thesis for a of a candidate of veterinarian science competition on speciality 16.00.03 microbiology and virology.

The Nationl Scintific Center "Institute of experimental and clinical veterinary medicine", Kharkov, 2007.

Production technology lices been developed for the first bime and the preparation lymphoid extract of poultry reconvalescents (ELPR), which is the neu physiological immune stimulator bas been obtained.

ELPR application diarts hcevt been prestnted and described in detail in tht worc. The optimum dosage in immune stimulating preparation use likes been defined.

The optimum ferms of preparation ELPR use relatively to the terms of vaccination against newcastle diseases have been determined.

The comparative study of different method of preparation ELPR use for chickens with enteral, intramuscular and intraperitoneal application has been conducted by the series of experiments.

Preference has been given to the enteral method of introduction.

Research-and-production test of the lymphoid tissue preparation with effect determination on morbidity, safety and productivity has been conducted.

Key words: immune reply, immune status, immune stimulator, immunity, newcastle diseases.


 
 

Цікаве

Загрузка...