WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат) - Реферат

3

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

"ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

Грінченко Дмитро Миколайович

УДК 619:616-085.371:578.831.1:636.5:616-097.3

Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового степеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській державній зооветеринарній академії Міністерства аграрної політики України.

        Науковий керівник - доктор ветеринарних наук, професор,заслужений працівник сільського господарства України Апатенко Володимир Максимович,Харківська державна зооветеринарна академія, професор кафедри мікробіології і біотехнології.

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Красніков Геннадій Андрійович, Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", завідувач лабораторії патоморфології;

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник Безрукава Інна Юріївна, Інститут птахівництва УААН, завідувач відділу профілактики хвороб птиці.

Провідна установа - Сумський національний аграрний університет, кафедра вірусології, патологічної анатомії, ветеринарно-санітарної експертизи, Міністерство аграрної політики України, м. Суми.

Захист відбудеться "24" квітня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 у Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий "21" березня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор А.Ф.Бабкін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Птахівництво в даний час інтенсивно розвивається і потребує сучасного ветеринарного забезпечення.

Наявність прискорених еволюційних процесів зумовила ускладнення епізоотичної ситуації, підвищення патогенних властивостей збудника, поширення інфекційних захворювань.

    Пошук нових імуностимулюючих препаратів продовжується з урахуванням всезростаючих потреб у зв'язку з широким поширенням імунодефіцитів (Андреєва А.В., 2003; Апатенко В.М., 1996; Аріон В.Я, 1994; Басова Н.Ю., 2003; Красніков Г.А., 2003 та ін.).

Проблема імунного захисту є актуальною і пов'язана з імунодефіцитами, які широко поширені в птахівництві. У зв'язку з цим необхідні заходи, спрямовані на підвищення імунного статусу, насамперед, у молодняка.

За такої епізоотичної ситуації необхідним є підвищення природної резистентності із застосуванням імуностимуляторів як із лікувальною, так і з профілактичною метою.

Відомо, що імуностимулятори підсилюють функціональні властивості імунокомпетентної системи та можуть нейтралізувати імунодепресивну дію. Загрозу інфекційних захворювань можна попередити вакцинацією, а для підвищення ефективності вакцин багато дослідників пропонують застосовувати імуностимулятори різного походження та різних форм. (Б.Я.Бірман, И.М.Громов, 2000).

З цією метою застосовується великий арсенал рослинних, тваринних і синтетичних імуностимуляторів різних модифікацій за різних способів застосування.

Пошукові роботи у цьому напрямку тривають. Потрібні високоефективні, доступні та недорогі препарати, які мають бути нешкідливими при застосуванні.

З урахуванням цих вимог лімфоїдні імуностимулюючі препарати мають пріоритет як фізіологічні природні засоби. Саме у цьому напрямку виконувалася дана робота.

У проведених дослідах відпрацьовувалась схема виготовлення та вивчалися імуностимулюючі властивості лімфоїдного імуностимулятору (ЕЛПР), виготовленого з тимусу, бурси Фабриціуса та селезінки. Крім того, досліджувався вплив цього екстракта на результати вакцинації живою вірус-вакциною проти ньюкаслської хвороби.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Тема дисертаційної роботи є частиною науково-дослідної роботи кафедри мікробіології і біотехнології Харківської державної зооветеринарної академії, що виконується згідно з програмою УААН „Визначення деяких імунологічних показників птиць та вживання імуностимуляторів виготовлених з лімфоїдної тканини" (2004-2006), держреєстрація № 0104U009817.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи було розробити спосіб імуностимуляції курчат новим препаратом ЕЛПР, вивчити його імуностимулюючі властивості, спосіб застосування для підвищення імунного статусу птахів, встановити можливий вплив ЕЛПР на посилення імунної відповіді при вакцинації проти ньюкаслської хвороби.

У роботі було поставлено такі завдання:

– обґрунтувати та розробити технологію одержання лімфоїдного екстракту з використанням тимуса, бурси Фабриціуса та селезінки курчат;

– провести біологічний контроль екстракта на мікробну та вірусну контамінації, нешкідливість, апірогенність та біологічну активність;

– визначити оптимальну дозу, метод і терміни застосування екстракта;

– провести імуноморфологічні дослідження в динаміці та у залежності від віку птиці, схеми застосування і методу вживання.

Об'єкт дослідженняімунна реактивність курчат при стимуляції імунокомпетентної системи.

Предмет дослідження стимуляція імунітету курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів (ЕЛПР) і підвищення імунної відповіді при щепленні проти ньюкаслської хвороби.

Методи дослідженьробота виконувалася з використанням серологічних, бактеріологічних, вірусологічних, імуноморфологічних, морфометричних і біохімічних методів. Статистичну обробку результатів проводили за програмою Microsoft Еxcel на персональному комп'ютері.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в Україні

– розроблено новий імуностимулятор, виготовлений з пташиних лімфоїдних органів: тимуса, бурси Фабриціуса та селезінки;

– встановлено, що виготовлений екстракт має імуностимулюючі властивості та підвищує імунний статус курчат при ентеральному введенні;

– при застосуванні даного екстракту разом із щепленням проти ньюкаслської хвороби імунна відповідь значно підвищується.

Наукова новизна одержаних результатів підтверджується трьома патентами:

  1. Деклараційний патент 5365 Україна, МКІ A61К39/12, А61К35/74. Спосіб вакцинопрофілактики птиці проти хвороби Ньюкасла / Д.М. Грінченко, В.М. Апатенко. - №2004032289; Заявлено 29.03.2004; Опубл.15.03.2005, Бюл. № 3. – 3с.

  2. Деклараційний патент 3753 Україна, МКІ А61К39/12, А61К35/74. Спосіб виготовлення імуностимулятора „ЕЛПР" / Д.М. Грінченко, В.М. Апатенко. - №2004031536; Заявлено 02.03.2004; Опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. – 3с.

  3. Деклараційний патент 7403 Україна, МКІ А61К39/12, А61К35/74. Спосіб підвищення іммунної відповіді при вакцинації птиці проти хвороби Ньюкасла / В.М. Апатенко, Д.М. Грінченко, О.І. Сосницький, В.П. Заболотна. - №20041210170; Заявлено 10.12.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. – 4с.

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів експериментальних досліджень розроблено „Методичні рекомендації щодо застосування екстракту лімфоїдного птахів-реконвалесцентів (ЕЛПР) для підвищення рівня імунного статусу курчат і для посилення імунної відповіді при вакцинації", які ухвалені науково-методичною радою Державного департаменту ветеринарної медицини від 23 грудня 2005 року, протокол № 3, та затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

Запропонований в умовах господарства новий імуностимулюючий ЕЛПР при введенні курчатам ентерально дає змогу підвищити імунний статус і збереженість молодняка птиці.

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі у курсах мікробіології, біотехнології та імунології і включені до спецкурсу „Хвороби птиці" для студентів факультету ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії.

Особистий внесок здобувача: автором самостійно проведено весь обсяг експериментальних досліджень, аналіз отриманих результатів і їх статистична обробка та узагальнення. Самостійно опрацьований літературний огляд, освоєно складні методи досліджень, організовано і проведено лабораторні та виробничі експерименти.

Розроблено „Методичні рекомендації щодо застосування екстракту лімфоїдного птахів-реконвалесцентів (ЕЛПР) для підвищення рівня імунного статусу курчат і для посилення імунної відповіді при вакцинації".


 
 

Цікаве

Загрузка...