WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція (автореферат) - Реферат

Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція (автореферат) - Реферат

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

ГУТИЙ

БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 636.09: 615.9: 636.2

Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція

16.00.04 - ветеринарна фармакологія та токсикологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Л Ь В І В – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівській національній академії ветеринарної

медицини імені С.З. Ґжицького Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник:доктор ветеринарних наук, професор

Гуфрій Дмитро Федорович,

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, завідувач кафедри фармакології та токсикології

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Коцюмбас Ігор Ярославович,

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, директор, завідувач відділу фармакології і імунології

кандидат ветеринарних наук, доцент

Панько Микола Федорович,

Національний аграрний університет, доцент кафедри фармакології та токсикології

Провідна установа: Національний науковий центр „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", відділ токсикології, безпеки та якості сільськогосподарської продукції, м. Харків

Захист відбудеться "7" березня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, аудиторія №1

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50

Автореферат розісланий "2" лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат ветеринарних наук, доцентСалата В.З.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Тваринництво – основна галузь агропромислового комплексу, яке виробляє більшу частину харчових продуктів тваринного походження. Вагоме місце у розвитку цієї галузі займає вирощування великої рогатої худоби. Другою важливою складовою частиною агропромислового комплексу є рослинництво. Воно забезпечує людей харчовими продуктами, а тварин – кормами. Надмірна інтенсифікація сільського господарства шляхом застосування хімічних засобів захисту та стимуляторів росту і продуктивності рослин та тварин призводить до того, що в кормах для тварин часто буває високий рівень хімічних інгредієнтів, які негативно впливають на організм тварин.

Поряд із цим слід зазначити, що ксенобіотики, які забруднюють навколишнє середовище, також надходять у корми для тварин і знижують їх продуктивність, а у надмірних кількостях спричиняють розвиток токсикозів різної етіології. Серед них отруєння нітратами і нітритами у жуйних буває досить часто. Саме тому нітратно-нітритні токсикози у тварин – одна з найбільш актуальних проблем ветеринарної медицини.

У з'ясуванні причин, токсикодинаміки та лікування сільськогосподарських тварин і птиці при отруєннях нітратами та нітритами значний вклад внесли: С.В. Баженов (1964-1977), З.П. Скородинський (1973-1985), Г.О. Хмельницький (1977-2006), А.Й. Мазуркевич (1978-2006), М.Ф. Запорожець (1981-2002), М.Ф. Панько (1984-2006), Д.Ф. Гуфрій (1997-2006), В.М. Гунчак (2001-2006).

Вищезгадані вчені встановили основні ланки патогенезу нітратно-нітритних токсикозів у тварин, зокрема: розлади обміну речовин, порушення фізіологічних функцій організму, вплив на відтворну функцію. На основі проведених досліджень були розроблені "Методичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики нітратно-нітритних токсикозів" (2003р.).

У літературі ще не достатньо висвітлені закономірності змін показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС). Вивчення цих процесів дозволить розкрити досі невідомі особливості процесів метаболізму у великої рогатої худоби за умов розвитку нітратно-нітритного токсикозу. Проведення досліджень саме в такому аспекті є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри фармакології та токсикології Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького: "Дослідження механізмів патогенезу розладів гідролітично-транспортної функції травної системи у худоби за дії техногенних факторів та розробка ефективних способів зменшення їх негативної дії на продуктивність і здоров'я тварин" (номер державної реєстрації 0102U001339).

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчити вплив нітратів у кількостях від 0,1 до 0,5 г NО3ˉ/кг маси тіла тварини на активність ферментів АОС організму за умов підвищення рівнів агресивних продуктів ПОЛ, що утворюються при нітратному отруєнні.

Для вирішення поставленої мети за умов експериментального нітратно-нітритного токсикозу вивчали активність ферментів АОС крові бичків та рівень продуктів ПОЛ у сироватці крові. Крім цього, необхідно було науково обґрунтувати доцільність використання фенарону та метіфену для корекції АОС крові бичків за умов розвитку хронічного нітратного токсикозу.

Об'єкт дослідження: експериментальний хронічний субклінічний та гострий нітратно-нітритний токсикози у бичків, АОС, ПОЛ.

Предмет дослідження: морфологічні, біохімічні показники крові та активність ферментів антиоксидантного захисту при нітратно-нітритному токсикозі у бичків.

Методи дослідження:фармакологічні, токсикологічні, клінічні, фізіолого-біохімічні, біометричні.

Наукова новизна одержаних результатів. Розкрито нові аспекти патогенезу нітратно-нітритного токсикозу у бичків, зокрема, встановлено вплив їх на систему антиоксидантного захисту. Вивчено динаміку показників фізіологічного стану організму, обміну речовин, активності ферментів у крові бичків за розвитку різних форм нітратно-нітритного токсикозу. Досліджено вплив антиоксидантів (фенарону і метіфену) на систему антиоксидантного захисту організму та рівень продуктів ПОЛ при згодовуванні бичкам нітратів у дозі 0,2 г NО3ˉ/кг. Встановлено, що токсична дія нітратів проявляється у двох взаємообумовлених напрямках. На першому етапі відбувається метгемоглобіноутворення і активація вільних радикалів, які на другому етапі ініціюють процеси ПОЛ і спричиняють дисбаланс у системі ПОЛ↔АОС, що призводить до ураження печінки.

Доведено, що застосування метіфену у дослідах на бичках має переваги над фенароном у попередженні розвитку субклінічного нітратно-нітритного токсикозу.

Наукова новизна отриманих результатів підтверджена деклараційним патентом на корисну модель № 7729, Україна, МПК 7 G01N33/48 „Спосіб виявлення і оцінки ступеня негативного впливу нітратів і нітритів на організм молодняку великої рогатої худоби". Заявл. 24.09.04. Опубл. 15.07.05. Бюл. № 7.

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів досліджень розкрито нові аспекти патогенетичних механізмів токсичного ураження печінки нітратами та розроблено ефективні методи корекції дисбалансу у системі ПОЛ↔АОС при нітратно-нітритних отруєннях. Згодовування фенарону і метіфену у складі комбікормів, за рахунок підвищення антиоксидантного статусу печінки, знижує інтенсивність процесів ПОЛ, що відкриває нові можливості для використання його з метою профілактики нітратно-нітритного токсикозу та при оксидативному стресі.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведено пошук та аналіз даних літератури з теми, що вивчалась. Проведено експериментальні дослідження та узагальнено отримані результати. З участю наукового керівника визначено тему дисертаційної роботи та напрямки досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати проведених досліджень доповідалися і отримали схвалення на щорічних наукових звітах і конференціях викладацького складу й аспірантів Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького (2004-2006 рр.); Міжнародній науковій конференції „Актуальні проблеми розвитку тваринництва, ветеринарної медицини, харчових технологій, економіки та освіти", присвяченій 220-річчю Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького (Львів, 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки і практики", присвяченій 105-річчю від дня народження С.З. Ґжицького (Львів, 2005 р.); Міжнародній науковій конференції „Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування" (Львів, 2005 р.); Міжнародній науковій конференції „Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини" (Житомир, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні проблеми біохімії, фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин" (Дніпропетровськ, 2005 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 5 наукових статей у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України; отримано один деклараційний патент України на корисну модель.


 
 

Цікаве

Загрузка...