WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика (автореферат) - Реферат

Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика (автореферат) - Реферат

Практичне значення отриманих результатів.

1. Визначені найчастіші симптоми ДТЗ у дітей та їх відмінності від дорослих.

2. Обгрунтовані показання для хірургічного лікування тиреотоксичного зоба у дітей та підлітків.

3. Розроблені досконалі схеми передопераційної підготовки, проведення знеболювання та ведення післяопераційного періоду. Вдосконалено принципи хірургічного лікування, методику субтотальної субфасціальної резекції щитоподібної залози. Отримано Деклараційний патент України на корисну модель №8631 від 15.08.2005 року: "Процес визначення обєму хірургічного втручання при лікуванні дифузного тиреотоксичного зоба".

4.Розроблено комплекс профілактичних заходів, які забезпечують безпечність оперативного втручання.

Впровадження отриманих результатів у практику.Практичні рекомендації, що випливають з виконаних досліджень, впроваджені в клінічну практику Інституту ендокринології, Київської міської лікарні №3, Криворізької міської лікарні, Дніпропетровського міського ендокринологічного центру. Основні положення дисертації використовуються при проведенні навчального процесу на кафедрі ендокринології КМАПО МОЗ України.

Особистий внесок здобувача.Автором особисто запропонована тема наукової роботи, розроблений план досліджень, проведено клінічний аналіз перебігу ДТЗ у дітей та підлітків і у дорослих, визначено показання до хірургічного лікування. Автор удосконалив тактико-технічні принципи лікування. Дисертантом самостійно виконано 42 операції з приводу тиреотоксичного зоба у хворих досліджуваних вікових груп. Під керівництвом проф. І.В.Комісаренка та д.м.н. С.Й.Рибакова удосконалена класифікація та техніка операцій у випадках тиреотоксичного зоба, розроблений та запропонований новий спосіб визначення обєму кукс ЩЗ при виконанні субтотальної резекції щитоподібної залози.

Спільно із співробітниками лабораторії функціональної діагностики проводив ультразвукове дослідження щитоподібної залози на апараті Toshiba-240 датчиком з частотою 7,5 МHz (зав. лаб. член-кор. АМН України проф. Епштейн О.В ).

Спільно із д.б.н., проф. Т.І. Богдановою проведено аналіз морфологічних характеристик ДТЗ у дитячому і підлітковому віці.

Самостійно здійснено аналіз літератури за темою дисертації, проведений аналіз, статистична обробка та узагальнення отриманих результатів.

- - " . , лікування." (. , 2005 ), - (2005, 2006 ..), VII України(., 2007 .).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті у наукових спеціалізованих виданнях рекомендованих ВАК України, отримано Деклараційний патент України на корисну модель.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 172 сторінках машинописного тексту і включає: вступ, огляд літератури, 4 розділи результатів власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел (17 робіт вітчизняних та російськомовних авторів та 137 зарубіжних авторів), містить 31 таблицю, 14 рисунків та ілюстрована 16 фотографіями).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Загальна характеристика обстежених хворих та методи дослідження. ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка 1989 – 2003 11856 ; 1843 (15,5 %) . 1654 (13,9 %), - 189 (1,6 %). 6,29 % 22,5 % 11,3% . хірургічного 149 : 61 6 – 14 (40,9 %) 88 15 – 18 (59,1 %). 149 , , 126 (84,5 %) 23 (15,5 %) . 5,8 : 1. 6-18 14,70,4 . Найбільша кількість хворих була у віці від 11 до 18 років – 136 (91,3 %) пацієнтів. З віком кількість випадків ДТЗ збільшується. Пік захворюванності у дітей припадає на 13 – 16 років (80 пацієнтів, 53,7 %), тобто на пубертатний та постпубертатний періоди.

Проведено аналіз вікових, статевих характеристик тиреотоксичного зоба у дітей та підлітків. Вивчена симптоматика та клінічний перебіг ДТЗ у 61 дитини та 88 підлітків у віці від 6 до 18 років. З метою порівняння характеру клінічного перебігу тиреотоксичного зоба у дітей і підлітків та дорослих проведено аналіз 115 історій осіб, що хворіли на ДТЗ у віці від 20 до 75 років, які були відібрані методом випадкової вибірки. Усі хворі були обстежені за загальноприйнятими методиками: скарги, огляд, анамнез, об'єктивний статус, пальпація щитоподібної залози, лабораторні методи (визначення гормонів у крові, загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові), інструментальні (УЗД щитоподібної залози до- та після операції, ЕКГ, рентгенографія грудної клітки). Усі пацієнти досліджуваних груп були оглянуті окулістом для визначення офтальмологічного статусу, і при необхідності, (післяопераційні порушення фонації) отоларингологом.

Додатково вивчали такі показники, як тривалість доопераційної підготовки, післяопераційний період, післяопераційні ускладнення та їх лікування.

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози проводили на апараті Toshiba-240 датчиком з частотою 7,5 МHz.

Морфологічні дослідження щитоподібної залози проводили наступним чином. Отриманий з операційної матеріал досліджували макроскопічно, потім тканину залози, вузлів чи пухлини (за їхньої наявності) фіксували в 10 % нейтральному формаліні, зневоднювали в етанолі і заливали парафіном. Гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином. Аналіз та фотографування препаратів проводили на мікроскопах Nikon, Olympus (Японія).

Для електронномікроскопічного дослідження фрагменти тканини щитоподібної залози фіксували в 2,5 % розчині глютаральдегіду, дофіксовували в 1 % розчині чотирьохокису осмію, зневоднювали в етанолах і заключали в епон-812. Ультрамікротомію робили на ультрамікротомі LKB-8800 (Швеція). Препарати забарвлювали уранілацетатом і цитратом свинцю, а потім вивчали та фотографували в електронному мікроскопі JEM-100С (Японія).

Всі отримані дані були внесені до електронної бази даних Excel, за допомогою якої можна проводити докладний та всебічний аналіз.

Отриманий цифровий матеріал оброблено за допомогою статистичних методів аналізу частки (відсотка) варіант [Урбах В.Ю., 1975].

Результати досліджень та їх обговорення.

Згідно з класифікацією ВООЗ (1986 р.) збільшення ЩЗ Iб ступеня було виявлене у 5 із 149 хворих (3,4 %); серед них – 4 дітей та 1 підліток; II ступеня – у 85 (57 %) – 33 дітей та 52 підлітків; III – у 59 (39,5 %) – 24 дітей та 35 підлітків. У дітей до 14 років тиреотоксикоз середньої важкості спостерігався у 40 (26,8 %) осіб. Важка форма була у 21 (14,1 %). У підлітків ці показники відповідно становили 71 (47,6 %) і 17 (11,4 %) хворих.

Простежується певна кореляція між розмірами ЩЗ та ступенем важкості тиреотоксикозу. Кількість хворих з тиреотоксикозом середньої важкості (71 особа – 47,6 %) та зобом II ступеня була майже удвічі більшою, ніж серед осіб із зобом III ступеня (40 осіб – 26,8 %). Проте, важка форма тиреотоксикозу частіше має місце у пацієнтів, зі збільшенням залози до III ступеня. Серед хворих з II та III ступенем збільшення ЩЗ важкий тиреотоксикоз був у 14 (9,4 %) випадків та 19 (12,7 %) відповідно.

Основними скаргами хворих були серцебиття (75,2 %), дратівливість (72,5 %), плаксивість (65,7 %), швидка втомлювальність (52,3 %), деформація шиї (51 %), похудіння (50,3 %), збільшення очей (34,9 %), тремор рук (32,2 %), пітливість (29,5 %), болі в ділянці серця (6,7 %).

При клінічному обстеженні дітей збільшення ЩЗ було виявлено у всіх хворих (100 %). Рідше виявлялися тахікардія (96,6%), тремор рук (81,9 %), пітливість (64,4 %), офтальмопатія (62,4 %).

Дані ЕКГ досліджень у випадках дифузного токсичного зоба у дітей та підлітків демонстрували, окрім синусової тахікардії (96,6 %), наявність порушень атріо-вентрикулярної провідності (20,1 %). Синусова аритмія виявлялася у 20 (13,4 %) дітей. Приблизно у 5 % (8 пацієнтів) була виявлена гіпертрофія лівого шлуночка. У всіх дітей та підлітків виявлені метаболічні порушення міокарда: незначні, помірні (134 хво


 
 

Цікаве

Загрузка...