WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

7. Пат. 8771 Україна, МПК А61С17/00. Спосіб оцінки клітинного імунітету зубощелепного сегмента: Деклараційний патент України на корисну модель 8771 Україна, МПК А61С17/00 / П.І.Ткаченко, І.П.Кайдашев, А.М.Гоголь (UA). - № u200501666; Заявл. 23.02.2005; Опубл. 15.08.2005. - Бюл.№8. Здобувач особисто провів патентно-інформаційний пошук, аналіз даних, апробацію способу в клінічних умовах, підготував матеріали для патентування.

8. Пат. 13237 Україна, МПК А61С19/04. Спосіб визначення щільності зубощелепного сегмента: Деклараційний патент на корисну модель 13237 Україна, МПК А61С19/04 / П.І.Ткаченко, В.І.Доценко, А.М.Гоголь (UA). – № u200509626; Заявл. 13.10.2005; Опубл.15.03.2006. - Бюл.№3. Здобувач особисто провів патентно-інформаційний пошук, аналіз даних, апробацію способу в клінічних умовах, підготував матеріали для патентування.

9. Гоголь А.М. Омічний електричний опір тканин зубощелепного сегменту тимчасових молярів // Тези підсум. наук. конф. молодих учених. "Медична наука-2005" /Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2005. - Т.5, Вип.4 (12). – С.58.

10. Гоголь А.М. Показники температурного градієнта при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів // Український стоматологічний альманах. – 2006. – №3. – С.43.

11. Ткаченко П.І., Гоголь А.М. Показники клітинного імунітету зубощелепного сегмента тимчасових зубів при фізіологічній зміні // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології". – Івано-Франківськ, 2005. – С.94.

АНОТАЦІЯ

Гоголь А.М. Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України. – Полтава, 2007.

За результатами проведеного комплексного обстеження хворих на хронічний гранулюючий періодонтит тимчасових молярів у період змінного прикусу встановлені додаткові діагностичні критерії, які підвищують ефективність прогнозування перебігу хвороби.

Торпідний варіант перебігу хвороби характеризується зниженням рівня імунорегуляторного індекса (до 0,8-1,0) ураженого зубоальвеолярного сегмента, гіпоергічним типом запальної реакції за значенням температурного градієнта і наявністю фенестрацій зовнішньої кортикальної пластинки за показником градієнта омічного електричного опору тканин. За відсутності фенестрацій прогнозується утворення зубовмісних кіст від тимчасових періодонтитних зубів.

У активному варіанті перебігу хвороби спостерігаються наближення значення імунорегуляторного індексу до 2,0, нормо- і гіперергічний тип запальної реакції за відсутності ознак фенестрацій і прогнозується виникнення гострих періоститів та інших одонтогенних запальних процесів.

Ключові слова: хронічний гранулюючий періодонтит, зубоальвеолярний сегмент, діагностика, тимчасові моляри.

АННОТАЦИЯ

Гоголь А.М. Клинико-иммунологическое состояние тканей зубоальвеолярного сегмента при хроническом гранулирующем периодонтите временных моляров у детей 7-11 лет. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшего государственного учебного заведения Украины "Украинская медицинская стоматологическая академия" МЗ Украины. – Полтава, 2007.

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности прогнозирования течения хронического гранулирующего периодонтита временних моляров на основании определения дополнительных диагностических критериев с целью профилактики его осложнений.

Для разработки диагностических критериев предложен способ оценки клеточного иммунитета зубочелюстного сегмента, который основан на определении субпопуляций лимфоцитов по маркерам CD 3, CD 4, CD 8, CD 16, CD 20 в крови раневой поверхности после экстракции причинного зуба, а также способ оценки плотности зубоальвеолярного сегмента на основании измерения омического электрического сопротивления тканей.

На основании результатов комплексного обследования 126 больных с хроническим гранулирующим периодонтитом (54 - в фазе ремиссии и 72 - в фазе обострения) в возрасте 7-11 лет предложено дифференцировать клиническое течение заболевания на торпидный и активный варианты.

Цифровая термометрия десен применялась для дифференциации фазы заболевания. Так, при ремиссии болезни температурный градиент составлял 0,760,01єС, при обострении – 1,390,03єС. При обострении периодонтита у больных с торпидным и активным вариантами клинического течения температурный градиент достоверно отличался (1,120,02єС и 1,590,02єС, соответственно, р<0,05).

Измерение омического электрического сопротивления тканей является объективным критерием наличия фенестраций в наружной кортикальной пластинке альвеолярного отростка, характерных для торпидного варианта клинического течения заболевания. Предложенный способ диагностики может служить альтернативой традиционному рентгенологическому исследованию в оценке очага воспаления периодонта.

Определяющим в дифференцировании клинического течения заболевания на варианты является показатель иммунорегуляторного индекса (ИРИ) периферической крови зубоальвеолярного сегмента как индикатор клеточного звена иммунитета на уровне морфологических структур очага воспаления. Значение ИРИ в предалах 1,0 является неблагоприятным прогностическим признаком относительно возможности образования зубосодержащих кист. В случае приближения значения ИРИ к 2,0 и более возрастает вероятность возникновения острого периостита и других воспалительных заболеваний одонтогенного происхождения.

В ходе исследований установлено, что вероятность образования зубосодержащей кисты существенно возрастает в случае торпидного течения заболевания (ИРИ в пределах 1,0) при отсутствии фенестраций наружной кортикальной пластинки альвеолярного отростка (по градиенту омического сопротивления) на фоне гипоэргического типа воспалительной реакции (по температурному градиенту десен). Для прогнозирования необходимо сопоставлять результаты предложенных дополнительных методов обследования больных.

Информативность предложенных диагностических критериев для прогнозирования течения хронического гранулирующего периодонтита временных моляров и его осложнений подтверждается отдаленными результатами наблюдений за обследованным контингентом больных при поражении других зубов.

Ключевые слова: хронический гранулирующий периодонтит, зубоальвеолярный сегмент, диагностика, временные моляры.

ANNOTATION

Hohol A.M.Clinical and immunological state of dental alveolar segments tissues in children at the age of 7-11 years in chronic granular periodontitis of deciduous molars.А manuscript.

Dissertation on gaining the scientific degree of candidate of medical sciences by speciality 14.01.22 – stomatology. – Higher State Educational Establishment of Ukraine "The Ukrainian Medical Stomatological Academy" MPH of Ukraine. – Poltava, 2007.

According to the results of complex examination of the patients for signs of chronic granular periodontitis of deciduous molars in the period of changeable bite the additional diagnostic criteria have been determined which increase the effectiveness of disease course prognostics.

The variant of acute stage of disease is characterized by lowering of immunoregulated index level (about 1.0) affected dental alveolar segment, hipoergic type of inflammatory reaction according to the index of temperature gradient and presence of fenestrations of outer cortical platelet due to the gradient of ohmic electric resistance of tissue. If the fenestrations are absent the formation of tooth containg cysts from deciduous periodontal teeth is prognosed.

In the case of active variant of disease the approaching of immunoregulated index to 2.0, normal and hyperergic type of inflammatory reaction, when signs of fenestration are absent, have been observed and the occurance of acute periostitis and other odontogenic inflammatory processes have been prognosed.

Key words: chronic granular periodontitis, dental alveolar segment, diagnostics, deciduous molars.


 
 

Цікаве

Загрузка...