WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров'я спосіб оцінки фізичних властивостей тканин зубоальвеолярного сегмента на підставі вимірювання їхнього омічного опору. Запропонований спосіб діагностики є альтернативою рентгенологічного дослідження у визначенні ступеня деструктивних змін навколокореневих тканин при періодонтиті.

Доведена інформативність способу оцінки клітинного імунітету зубощелепного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів під час ремісії та загострення у визначенні варіанта клінічного перебігу.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі на кафедрі дитячої хірургічної стоматології і пропедевтики хірургічної стоматології з реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", м.Полтава, на кафедрах хірургічної стоматології Донецького державного медичного університету ім.М.Горького, дитячої стоматології Дніпропетровської державної медичної академії, хірургічної стоматології Харківського державного медичного університету.

На підставі отриманих результатів розроблені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності прогнозування перебігу хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів і запобігання його можливим ускладненням згідно з установленим варіантом клінічного перебігу.

Розроблені в ході виконання досліджень рекомендації застосовуються на практиці під час обстеження дітей із хронічним гранулюючим періодонтитом на базі хірургічного відділення дитячої міської клінічної стоматологічної поліклініки м. Полтави.

Особистий внесок здобувача в розробку нових наукових результатів. Здобувачем особисто визначені мета і завдання дослідження, проведений інформаційний пошук та проаналізована наукова література з проблеми, що досліджується. Під керівництвом наукового керівника автор виконав клініко-лабораторні дослідження, спеціальні й імунологічні дослідження стану зубоальвеолярного сегмента на базі хірургічного відділення міської дитячої клінічної стоматологічної поліклініки м.Полтави та ЦНДЛ Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" (зав. лабораторії – д.мед.н., проф. І.П.Кайдашев). Самостійно проведені статистична обробка отриманих даних, узагальнення й аналіз результатів дослідження, обґрунтовані наукові висновки та практичні рекомендації.

Розроблено спосіб дослідження стану зубощелепного сегмента на підставі визначення омічного опору комплексу тканин, спосіб оцінки клітинного імунітету зубоальвеолярного сегмента за показниками імунограми крові з ранової поверхні після видалення тимчасового моляра.

Автор щиро вдячний д.мед.н., проф. І.П.Кайдашеву та співробітникам ЦНДЛ Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" за допомогу в проведенні імунологічних досліджень.

У працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача визначається рівномірною часткою участі всіх співавторів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені й обговорені на науково-практичних конференціях "Фактори ризику виникнення стоматологічних захворювань у дітей і методи їх усунення" (м. Полтава, 2005); "Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології" (м. Івано-Франківськ, 2005); на науковій конференції молодих учених "Медична наука-2005" (м.Полтава, 2005); на обласній науково-практичній конференції "Фактори ризику виникнення стоматологічних захворювань у дітей і методи їх усунення" (м.Полтава, 2006); на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю Української медичної стоматологічної академії "Сучасні клінічні аспекти в стоматології" (м.Полтава, 2006), .

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, із них 6 статей у журналах, ліцензованих ВАК України, троє тез у збірниках наукових праць, одержано 2 патенти України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Основний текст дисертації викладений державною мовою на 149 сторінках принтерного тексту і складається з вступу, аналітичного огляду літератури, опису об'єктів та методів досліджень, 3 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури (всього 304 джерела, із них 203 – кирилицею та 101 – латиною). Робота ілюстрована 20 таблицями і 26 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкти і методи дослідження. Результати клінічної роботи ґрунтуються на обстеженні 126 дітей із хронічним гранулюючим періодонтитом (ХГП) тимчасових молярів віком 7-11 років (дівчата – 66, хлопці – 60), що склали дві групи спостереження, та 22 дітей із фізіологічною зміною тимчасових молярів віком від 8 до 11 років (дівчата – 11, хлопці – 11), що склали групу порівняння.

Перша група (54 дитини із ХГП тимчасових молярів у фазі ремісії) за результатами клінічного обстеження розподілена на 2 підгрупи спостереження. Першу підгрупу склали 23 дитини (42,59%), в яких на яснах ураженого зубоальвеолярного сегмента (ЗАС) спостерігали грануляції з норицевого ходу або втягнутий рубець на його місці. Другу підгрупу склала 31 дитина (57,41%), в яких на яснах ураженого ЗАС виявляли тільки позитивні симптоми Лукомського, Кроне, Мармассе.

Друга група (72 дитини із ХГП тимчасових молярів у фазі загострення) за результатами клінічного обстеження розподілена на 2 підгрупи спостереження. Першу підгрупу склали 33 (45,83%) дитини з скаргами на біль у ділянці зуба при накушуванні та наявністю функціонуючих нориць. Другу підгрупу склали 39 дітей із постійним наростаючим болем у ділянці зуба й ознаками формування підслизового абсцесу, запальним інфільтратом по перехідній складці.

З метою унеможливлення дії впливу загальних факторів на перебіг стоматологічного захворювання для досліджень відібрані хворі без соматичної патології (І-ІІ груп здоров'я), що підтверджувалося результатами педіатричного огляду. Групу спостереження і групу порівняння формували одночасно по мірі звернення дітей за допомогою в загальному порядку без попереднього їх відбору.

Усім хворим на ХГП проводили загальноприйняте клінічне обстеження з підтвердженням діагнозу хвороби результатами рентгенологічного дослідження уражених зубів (внутрішньоротова контактна рентгенографія) та додаткове симптоматологічне обстеження (симптоми Лукомського, Кроне, Мармассе, Дюпіетрена).

Стоматологічний статус оцінювали на підставі визначення гігієнічних індексів (Федорова-Володкіної, Green-Vermillion), показника інтенсивності карієсу зубів (індекс кп+КПВ) та стану тканин пародонта (індекс PMA).

Для диференціації фази ХГП проводили цифрову термометрію ясен на межі з перехідною складкою в ділянці ураженого зуба та на симетричному здоровому боці з обчисленням температурного градієнта (цифровий термометр МТ-1622 виробництва "Microlife" з точністю шкали до 0,01єС).

Для визначення ступеня резорбції коренів тимчасових зубів та прилеглих кісткових структур визначали щільність ураженого ЗАС на підставі вимірювання омічного електричного опору (ОЕО) тканин (деклараційний патент України на корисну модель №13237). Для визначення градієнта ОЕО вимірювання проводили і на симетричному здоровому боці. Значення ОЕО (МОм) фіксували за допомогою цифрового мультметра М890F.

Імунологічний потенціал ротової рідини визначали за концентрацією секреторного IgA (мг/л) за допомогою імуноферментного аналізу (І.П.Кайдашев, 2003).

Для оцінки клітинної ланки імунітету ЗАС забирали кров із ранової поверхні після видалення причинного зуба. Уміст субпопуляцій лімфоцитів (CD 3+, CD4+, CD 8+, CD 16+, CD 20+ клітини) оцінювали за стандартною методикою визначення експресії поверхневих антигенів за допомогою непрямої імунофлюоресценції на проточному цитофлюориметрі "COULTER EPICS XL-MC" (деклараційний патент України на корисну модель №8771).

Для статистичного аналізу отриманих результатів застосовували непараметричні методи стандартних статистичних пакетів програм "STATISTICA". Розбіжності між незалежними групами встановлювали за допомогою непараметричного критерію Mann-Whitney. Кореляційний аналіз між показниками в кожній сукупності проводили із застосуванням розрахунку r-критерію Спірмена (Є.Б.Радзішевська та співавт., 2001).

Результати дослідження та їх обговорення. У 32 обстежених (59,26%) із ХГП тимчасових молярів у стані ремісії наявна глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба, у 12 хворих (22,22%) каріозна порожнина не мала сполучення з порожниною зуба, у 10 хворих (18,51%) коронка зуба була рожевого кольору з пломбою. У 37 хворих (68,52%) установлена патологічна рухомість зуба І-ІІ ступеня. На додатковому симптоматологічному обстеженні у всіх дітей виявлено позитивний симптом Лукомського і Мармассе, а симптом Кроне мав невиразний характер. У 2 обстежених (3,7%) із деформованим альвеолярним відростком у ділянці ураженого ЗАС виявили позитивний симптом Дюпіетрена. У 23 хворих (42,59%) на яснах у ділянці причинних зубів виявлені патологічні елементи ( у 15 дітей – грануляції з усть нориць, у 8 – втягнуті рубці на їхньому місці).


 
 

Цікаве

Загрузка...