WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ГОГОЛЬ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 616.314.19 – 053.5 – 071 – 07

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, м.Полтава

Науковий керівник:

- доктор медичних наук, професор Ткаченко Павло Іванович, Вищий

державний навчальний заклад України "Українська медична

стоматологічна академія" МОЗ України, м.Полтава, завідувач кафедри

дитячої хірургічної стоматології і пропедевтики хірургічної стоматології

з реконструктивною хірургією голови та шиї.

Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Рибалов Олег Васильович, Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична

стоматологічна академія" МОЗ України, завідувач кафедри

хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії;

  • доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, Інститут стоматології АМН України, м.Одеса, завідувачка відділення дитячої стоматології.

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти

ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут стоматології, кафедра стоматології.

Захист дисертації відбудеться "27" березня 2007 р. об 11 годині

на засіданні спеціалізоваї вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України "Українська медична стоматологічна академія" (36024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за адресою: 36024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23.

Автореферат розісланий "22" лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Т.О. Дев'яткіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останні роки кількість дітей з ускладненнями каріозної хвороби невпинно зростає. Серед них високий відсоток становлять діти з хронічним періодонтитом тимчасових зубів. Ця проблема постійно перебуває в полі зору стоматологічної служби на державному рівні, про що свідчать дані епідеміологічного моніторингу дитячого контингенту населення України (Л.О.Хоменко та співавт., 1995; Л.Ф.Каськова та співавт., 2002; О.В.Деньга и соавт., 2003; К.Н.Косенко и соавт., 2004; Н.І.Смоляр, І.С.Дубецька, 2004).

Незважаючи на здобутки сучасної дитячої стоматології, ефективність лікувально-профілактичних заходів при ускладненнях карієсу тимчасових зубів є недостатньою. Така ситуація супроводжується погіршенням стану загальносоматичного здоров'я дітей, розвитком ускладнених форм одонтогенних запальних процесів, лікування яких потребує додаткових затрат, а реабілітація хворих має довготривалий характер (Л.В.Харьков, В.И.Куцевляк, 1997; П.І.Ткаченко, 1998; Л.В.Харьков, И.Л.Чехова, 2005).

Крім того, перебіг запальних процесів щелепно-лицевої ділянки в дітей має кволий характер, що певною мірою відбиває стан загальної неспецифічної резистентності організму. В той же час за допомогою методів клінічної імунології досліджуються імунні механізми запалення, які безпосередньо реалізуються в locus morbi, що є необхідною умовою патогенетичного обґрунтування диференційованого підходу до вибору тактики лікування хронічної одонтогенної інфекції (Ю.М.Максимовский и соавт., 1988; Т.Г.Робустова и соавт., 1990; S.Liapatas et al., 2003; C.K.Philippi et al., 2003).

Лікування хронічного періодонтиту тимчасового зуба ґрунтується на необхідності усунення шкідливої дії періапікального запального вогнища на фолікул постійного наступника та дитячий організм загалом. Однак на сьогоднішній день залишається нез'ясованим питання впливу періапікального осередку запалення тимчасового зуба на фолікул постійного наступника залежно від імунобіологічних властивостей дитячого організму, а також не досліджені фактори місцевого імунітету тканин та органів ротової порожнини, які визначають характер перебігу запального процесу в періодонті.

Отже, відповідний науковий інтерес і велике практичне значення мають розробка і впровадження в клініку нових, доступних та інформативних методів діагностики клініко-імунологічного стану зубоальвеолярного сегмента тимчасових зубів із періапікальним вогнищем запалення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана із планом наукових досліджень ЦНДЛ Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" і є фрагментом НДР "Імунні взаємодії в слизовій оболонці порожнини рота та їхня роль у патогенезі стоматологічних захворювань" (номер державної реєстрації 0100U000389). Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента зазначеної теми.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищення ефективності прогнозування перебігу хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів на підставі розробки додаткових діагностичних критеріїв.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

1. Дослідити клініко-рентгенологічні особливості перебігу хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів у дітей віком 7-11 років.

2. Вивчити стан тканин зубоальвеолярного сегмента за допомогою цифрової термометрії, вимірювання омічного електричного опору тканин.

3. Дослідити показники концентрації секреторного Ig A в ротовій рідині та клітинного імунітету зубоальвеолярного сегмента тимчасових молярів під час їх фізіологічної зміни і при хронічному гранулюючому періодонтиті в стані ремісії та загострення.

4. Виявити кореляційні зв'язки між особливостями клінічного перебігу хронічного гранулюючого періодонтиту, даними цифрової термометрії, вимірювання омічного електричного опору та показниками імунітету ураженого зубоальвеолярного сегмента і ротової рідини.

5. На підставі додаткових діагностичних критеріїв спрогнозувати клінічний перебіг хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів під час ремісії та загострення хвороби.

Об'єкт дослідженняклінічні й імунологічні характеристики зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів.

Предмет дослідження – прогнозування перебігу запального процесу в тканинах зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів на підставі вивчення факторів місцевого імунітету.

Методи дослідження. Загальноклінічні та лабораторні дослідження порожнини рота та зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті під час загострення та ремісії застосовувалися для вивчення особливостей клінічного перебігу запального процесу; імунологічними методами досліджували показники клітинного імунітету зубоальвеолярного сегмента та гуморального імунітету порожнини рота при хронічній одонтогенній інфекції; статистичні непараметричні методи використовували для оцінки вірогідності результатів досліджень.

Наукова новизна. Уперше за допомогою цифрової термометрії, вимірювання омічного опору тканин зубоальвеолярного сегмента досліджено стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів під час загострення та ремісії хвороби.

Уперше вивчені особливості імунних реакцій ураженого зубоальвеолярного сегмента та порожнини рота відповідно до клінічних проявів хронічного гранулюючого періодонтиту з активним та торпідним перебігом запального процесу.

Підтверджена доцільність застосування цифрової термометрії, вимірювання омічного електричного опору тканин зубоальвеолярного сегмента і дослідження показників клітинного імунітету за імунограмою крові з ранової поверхні після екстракції зуба як додаткових діагностичних критеріїв для прогнозування активного і торпідного варіантів клінічного перебігу хронічного гранулюючого періодонтиту тимчасових молярів.

Установлено, що за активного варіанта перебігу хвороби з характерними ознаками фенестрації зовнішньої кортикальної пластинки альвеолярного відростка прогнозуються часті загострення з формуванням підслизових абсцесів, функціонуючих нориць та поширенням процесу на прилеглі м'які тканини (періостит, флегмона). За торпідного варіанта перебігу хвороби прогнозується утворення зубовмісних кіст від причинних тимчасових зубів.

Практичне значення отриманих результатів. Проведені клінічні та імунологічні дослідження мають теоретичне і практичне значення в дитячій хірургічній і терапевтичній стоматології.


 
 

Цікаве

Загрузка...