WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки (автореферат) - Реферат

Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки (автореферат) - Реферат

4. Гуцуляк А.І., Дацун І.Г., Василюк М.Д., Шевчук А.Г. Морфогенез нейроваскулярних розладів паравиразкових інфільтратів у хворих на проривні виразки // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Чернівці. - 2005. - Т.4, №2. - С.15-17.

5. Гуцуляк А.І. Раннє ентеральне харчування при хірургічному лікуванні проривної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки // Клінічна хірургія. - 2006. - №4-5. - С.10.

6. Гуцуляк А.І. Вибір адекватної хірургічної тактики у хворих з проривною гастродуоденальною виразкою // Шпитальна хірургія. - 2006. - №2. - С.16-18.

7. Гуцуляк А.І. Вибір методу оперативного втручання при проривній гастродуоденальній виразці // Тези доповідей 71 студентської наукової конференції. - Івано-Франківськ, - 2002.- С.27.

8. Гуцуляк А.І., Дацун О.А. Патоморфологічні особливості при перфорації виразок шлунка і дванадцятипалої кишки // Тези доповідей 71 студентської наукової конференції. - Івано-Франківськ, - 2002.- С.31.

9. Гуцуляк А.І. Особливості оперативного лікування перфоративної гастродуоденальної виразки в старшому віці // Матеріали ІV Української конференції молодих вчених, присвяченої пам'яті академіка В.В. Фролькіса. - Київ, - 2003. - С.67-68.

10. Гуцуляк А.І. Сучасні аспекти морфологічних проблем патомеханізмів розвитку проривної виразки шлунка // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної профілактичної медицини та стоматології (65 заключна конференція СНТ ім. М.Д. Довгайло). - Донецьк, - 2003. - С.9.

11. Гуцуляк А.І. Хірургічна тактика та корекція метаболічних зрушень при проривних гастродуоденальних виразках в осіб старшого віку // Матеріали V Української конференції молодих вчених, присвяченої пам'яті академіка В.В. Фролькіса. - Київ, - 2004. - С.42-43.

12. Гуцуляк А.І. Антибіотикотерапія при перфоративних гастродуоденальних виразках // ІХ з'їзд ВУЛТ. - Вінниця, 2007. - С.193.

АНОТАЦІЯ

Гуцуляк А.І. Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки. − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 − хірургія − Харківський національний медичний університет МОЗ України, Харків, 2007.

Дисертація присвячена удосконаленню комплексного хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку, а також вивченню причин виникнення паравиразкових інфільтратів і їх роль при перфорації.

Робота грунтується на результатах лікування 135 хворих на перфоративну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки. На основі морфогістологічних досліджень тканин на різній відстані від перфоративного отвору обгрунтовано причини, що сприяють виникненню параульцерозних інфільтратів і перфорації виразки, та встановлено розміри обсягу необхідного видалення тканин паравиразкової зони. Вивчено порушення стану білковосинтезуючої функції печінки, гуморального імунітету (Ig G, Ig А, Ig М), ферментів цитолізу гепатоцитів, перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту. Запропоновано висічення виразки в межах здорових тканин, з урахуванням не тільки макро- (інфільтрат), але й мікроскопічно пошкоджених зон з подальшою "медикаментозною ваготомією". Проведення комплексної дезінтоксикаційної та протизапальної терапії з використанням антибіотиків широкого спектру дії, антацидів, гепатопротекторів, дезагрегантів і раннього ентерального харчування забезпечило стійке загоєння й попередження рецидиву виразки та дозволило досягти видужання 95% хворих.

Ключові слова: перфоративна виразка, параульцерозний інфільтрат, гістоморфологічні зміни, гепато-біліарна система, перитоніт, хірургічне лікування.

АННОТАЦИЯ

Гуцуляк А.И. Тактика хирургического лечения больных прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. − Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 − хирургия − Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины, Харьков, 2007.

Диссертация направлена на решение актуальной задачи хирургии − усовершенствованию комплексного хирургического лечения больных прободной гастродуоденальной язвой, а также изучение причин возникновения околоязвенных инфильтратов и их роли в механизмах прободения.

Работа основывается на результатах обследования и лечения 135 больных прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Больным производились общеклинические исследования, изучался спектр фракций сыроваткового белка и качественный анализ иммуноглобулинов G, А, М, ферменты цитолиза гепатоцитов, показатели пероксидного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты, а также проводились гистоморфологические исследования околоязвенной стенки желудка и двенадцатиперстной кишки.

В работе уточнены и подробно обоснованы причины, способствующие появлению параульцерозных инфильтратов и прободению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Установлена роль нейроендокриноцитов APUD-системы и кабельных нервных проводников в развитии недостаточности микроциркуляции, гипоксии и некроза тканей в участке дна язвы и околоязвенного инфильтрата с развитием ДВС-синдрома, с воспалительными изменениями в окружающих лимфатических фолликулах, что в итоге приводит к перфорации язвы. На основании гистоморфологических исследований тканей параульцерозного инфильтрата, на разном расстоянии от прободения, установлены размеры объема необходимого иссечения тканей околоязвенной зоны. Изучено нарушение состояния белоксинтезирующей функции печени, отдельных острофазных белков и ферментов цитолиза гепатоцитив, перикисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты. Предложено проводить иссечение язвы в пределах здоровых тканей, учитывая не только макро- (инфильтрат), но и микроскопически поврежденные зоны с последующей "медикаментозной ваготомией", что обеспечивает стойкое заживление и предупреждение рецидива язвы. Проведение комплексной дезинтоксикационной и противовоспалительной терапии с использованием антибиотиков широкого спектра действия, антацидов, гепатопротекторов, дезагрегантов и раннего энтерального питания способствовало возобновлению микроциркуляции и репарации раневого дефекта, разрешило улучшить функциональное состояние печени, ликвидировать перитонит и значительно уменьшить послеоперационные осложнения. Комплексное хирургическое лечение с учетом околоязвенных гистоморфологических изменений и своевременной коррекцией нарушений гепато-биллиарной системы дало возможность достичь выздоровления 95% больных.

Ключевые слова: прободная язва, околоязвенный инфильтрат, гистоморфологические изменения, гепато-биллиарная система, перитонит, хирургическое лечение.

ANNOTATION

Hutsuliak A.I. Surgical method of the perforative gastric and duodenal ulcer treatment. − Manuscript.

Dissertation is written in order to receive the Candidate's Degree in Medical Sciences, specialty 14.01.03 − surgery − Kharkiv State Medical University, Ministry of Health, Ukraine, 2007.

Dissertation is devoted both to the improvement of the complex patient's surgical treatment of perforative gastroduodenal ulcer, and to the reasonable studying of paraulcerous infiltrates and its role in perforation.

The paper is written based on the treatment results including 135 patients' histories with perforative gastric and duodenal ulcer treatment. Based on morphohystological studies of the tissue at different distance from perforative orifice, the reasons, which lead to the rise of paraulcerous infiltrates and ulcer perforation, were examined and necessary tissue removement zone of paraulcerous amount was determined. The disorder of protein-synthesized function of liver, humoral immunity (Ig G, Ig A, Ig M), ferments of hepatocytes cytolisis, peroxidation of lipids and systems of antioxidation defence were studied and examined. The suggested excision of ulcer in healthy tissue limits, taking into consideration not only macro- (infiltrate), but also microscopically injured zones with further "medicinal vagotomy", ensures persistent healing, prevents the ulcer to relapse and helps to achieve the 95% of healed patients.

Key words: perforative ulcer, paraulcerous infiltrate, histomorphologic changes, hepato-biliary system, peritonitis, surgical treatment.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АОЗ – антиоксидантний захист;

ВГЛ – великі гранулярні лімфоцити;

ГФБ – білки гострої фази;

ДПК − дванадцятипала кишка;

ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації;

К (Н/Л) − коефіцієнт (нейтрофіли : лімфоцити);

ОЦК − об'єм циркулюючої крові;

ПААГ – поліакриламідний гель;

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів;

СПВ − селективна проксимальна ваготомія.


 
 

Цікаве

Загрузка...