WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки (автореферат) - Реферат

Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУЦУЛЯК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 616-089+616.381-002: 616-052+616.34-002

Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки

14.01.03 − хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків − 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор

Василюк Михайло Дмитрович,

Івано-Франківський державний медичний університет,

професор кафедри факультетської хірургії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Бойко Валерій Володимирович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної хірургії,

директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України"

доктор медичних наук, професор

Мамчич Володимир Іванович,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та проктології

Захист відбудеться "27" 12. 2007 р. об _____ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.600.02 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4)

Автореферат розісланий 24.11.2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.мед.н., доцент А.І.Ягнюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перфорація виразки виникає в 10-30% хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки і є одним з найбільш грізних ускладнень даного захворювання (А.А. Шалімов, В.Ф. Саєнко, 1987; R. Bartkowski et all., 2002; В.І. Лупальцев, 2003; М.І. Тутченко, 2003; Л.Я. Ковальчук, О.М. Кіт, 2005). Протягом останніх років в Україні, незважаючи на підвищення ефективності консервативного лікування виразкової хвороби, спостерігається збільшення частоти перфорації виразки в 1,5 рази (І.Ю. Полянський і співавт., 2002; М.Г. Шевчук, В.І. Пилипчук, 2006). Смертність при перфоративній виразці є досить високою (10-14%), а комплексне хірургічне лікування через розвиток перитоніту та поліорганної дисфункції має свої труднощі (М.Д. Василюк і співавт., 1998; N.H. Chan et all, 2000; В.В. Бойко, 2001; І.Я. Дзюбановський, Е.В. Ремезюк, 2002). Це вимагає більш детального встановлення змін, які виникають у стінці шлунка чи дванадцятипалої кишки і приводять до перфорації, та удосконалення методів комплексного хірургічного лікування даного захворювання.

Незважаючи на велику кількість робіт із цих питань, проблема залишається недостатньо вивченою, особливо на клініко-морфологічному та імунологічному рівнях (В.И. Мамчич и соавт., 1992; І.Я. Дзюбановський і співавт., 2001; В.И. Лупальцов, 2003).

Важливе значення у виникненні перфорації відіграють лімфатичні фолікули у підслизовій основі, у яких з розвитком запальних змін посилюються гіперпластичні процеси, що призводять до появи великої кількості лімфоцитів та плазмоцитів. Це, у свою чергу, призводить до утворення імунних комплексів "антиген-антитіло" з розвитком аутоімунних реакцій, виникнення ішемії, руйнування слизової, м'язової й серозної оболонок, у результаті чого шлунковий чи кишковий вміст проникає в черевну порожнину й розвивається перитоніт (Л.И. Аруин и соавт., 1998; T. Brzozovski et all, 2000; Н.А. Яицкий и соавт., 2002).

За останній час значно зросла зацікавленість щодо ролі APUD-системи з її впливом на хеморецептори нейрогломусів в інтрамуральних нервових сплетіннях та участі ендокринних клітин у процесах виникнення перфорації виразки. Однак робіт як морфологічних, так і клінічних по вивченню ролі APUD-системи у виникненні й розвитку перфорації та врахування її стану в розробці елементів комплексного хірургічного лікування ми не знайшли.

Таким чином, залишаються актуальними гістоморфологічні дослідження параульцерозних тканин шлунка й дванадцятипалої кишки, з вивченням архітектоніки судин для встановлення адекватного обсягу висічення паравиразкового інфільтрату з метою попередження неспроможності швів та рецидиву виразки. Недостатньо вивчена роль функціонального стану печінки та імуногомеостазу в розвитку й перебігу перитоніту, а відомі методи попередження та лікування поліорганної дисфункції потрибують подальшого удосконалення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової роботи кафедри факультетської хірургії Івано-Франківського державного медичного університету "Комплексне хірургічне лікування гнійно-септичних ускладнень в абдомінальній хірургії і при діабетичній стопі" (№ державної реєстрації 01.04.U4005477).

Мета й задачі дослідження. Мета дослідження − вивчити причини виникнення паравиразкових інфільтратів і їх роль у механізмах перфорації гастродуоденальних виразок та на основі отриманих даних удосконалити комплексне хірургічне лікування.

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв'язати такі задачі:

1. Вивчити гістоморфологічну картину тканин шлунка й дванадцятипалої кишки та архітектоніку судин, нервових і ендокринних елементів гастродуоденальної зони на різній відстані від перфоративного отвору для визначення критеріїв обсягу видалення паравиразкового інфільтрату.

2. Вивчити зміни спектра фракцій сироваткового білка та окремих гострофазних білків як важливих показників білкового обміну та порушення функціонального стану печінки при перфорації гастродуоденальної виразки.

3. Визначити зміни факторів гуморального імунітету − вміст Ig G, Ig A, Ig M у фракціях сироватки крові хворих на перфоративну виразку.

4. Установити при перфорації виразки активність ферментів цитолізу гепатоцитів, стан перекисного окислення ліпідів, системи антиоксидантного захисту та окремих мікроелементів (Fe, Cu, Zn, Co) як складових металоферментів.

5. На основі отриманих даних з урахуванням функціонального стану печінки, показників перекисного окислення ліпідів, системи антиоксидантного захисту та гуморального імунітету, у взаємозв'язку з морфогістологічною картиною параульцерозного інфільтрату й стану нейроендокриноцитів дифузної ентеральної APUD-системи, встановити деякі механізми виникнення перфорації виразки та удосконалити комплексне хірургічне лікування з проведенням корекції змін, виниклі.

Об'єкт дослідження − виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки ускладнена перфорацією.

Предмет дослідження − комплексне хірургічне лікування хворих на перфоративну виразку шлунка й дванадцятипалої кишки.

Методи дослідження − клінічні, лабораторні, інструментальні (фіброгастродуоденоскопія, ультразвукове дослідження, рентгенографія), морфогістологічні та статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів. Уточнені та детально обгрунтовані причини, що сприяють появі параульцерозних інфільтратів і перфорації виразки шлунка та ДПК.

Уперше візначена роль нейроендокриноцитів APUD-системи й кабельних нервових провідників у розвитку недостатності мікроциркуляції, гіпоксії та некрозу тканин у ділянці дна виразки й паравиразкового інфільтрату з розвитком ДВЗ-синдрому та запальними змінами в навколишніх лімфатичних фолікулах, що в кінцевому етапі призводить до перфорації виразки.

Уперше на основі морфогістологічних досліджень тканин параульцерозного інфільтрату, на різній відстані від перфоративного отвору, встановлено розміри обсягу необхідного видалення тканин паравиразкової зони.

Вивчено порушення стану білковосинтезуючої функції печінки, окремих гострофазних білків та ферментів цитолізу гепатоцитів, перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту й вмісту окремих мікроелементів, які виникають на фоні розлитого перитоніту, унаслідок перфорації виразки й згубно впливають на клінічний перебіг захворювання.

Практична значимість роботи. Запропоновано методику висічення перфоративної виразки не тільки в межах макроскопічно видимого інфільтрату, але й з урахуванням зони поширення мікроскопічних змін, що були встановлені під час проведення гістоморфологічних досліджень.

З урахуванням порушень, що виниклі, удосконалена та клінічно впроваджена методика комплексного лікування, яка включає проведення в хворих на перфоративну виразку в до- та післяопераційному періоді дезінтоксикаційної та протизапальної терапії з використанням антибіотиків широкого спектра дії, антацидних середників, гепатопротекторів, дезагрегантів і раннього ентерального харчування та сприяє відновленню мікроциркуляції й репарації раневого дефекту, дозволяє покращити функціональний стан печінки й значно зменшити післяопераційні ускладнення.

Основні положення дисертації впроваджені в роботу хірургічних відділень обласної клінічної лікарні, центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні №1 м. Івано-Франківська, Тлумацької й Богородчанської центральних районних лікарень та використовуються в навчальному процесі хірургічних кафедр Івано-Франківського державного медичного університету.


 
 

Цікаве

Загрузка...