WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана протягом навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики педіатрії № 2 Харківського державного медичного університету. Автор особисто проводив патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури за темою дисертації, добір і всебічне обстеження 99 дітей у віці від 2 місяців до 7 років за оригінальною програмою. Самостійно проводилась інтерпретація результатів всіх клінічно-лабораторних досліджень і статистична обробка результатів. Здобувачем підготовані до друку статті в співавторстві з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідені на всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики" (м. Харків, 2006), а також двічі на обласній науково-практичній конференції "Актуальні питання педіатрії" (м. Харків, 2005 і 2006 р.р.).

Публікації. За темою дисертації надруковано 3 статті у виданнях, рекомендованих ВАК України і 2 тез доповідей.

Автором отриманий деклараційний патент України (Пат. 17657 Україна: МПК G 01N 33/49. Спосіб діагностики гострої пневмонії у дітей / Фьоклін В.О., Гані М.М.Аль Факаві; З. № 02545; заявл. 09.03.06; опубл. 16.10.06, Бюл.№ 10).

Об'єм та структура дисертації. Дисертаційна робота представлена на 156 сторінках машинопису, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, клінічної характеристики, спеціальної частини, що містить 7 підрозділів, а також заключення, висновків, практичних рекомендацій. Робота проілюстрована 2 рисунками, 28 таблицями. Список літератури складений з 121 джерела, з них 89 – вітчизняних і 32 – закордонних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 99 дітей у віці від 2 місяців до 7 років. Серед них 57 (57,3 %) хлопчиків та 42 (42,7 %) дівчаток. 68 дітей, хворих на гостру пневмонію, склали основну групу дослідження, 19 дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, - групу порівняння і 12 практично здорових дітей - контрольну групу.

Діагноз захворювання встановлювався згідно загальноприйнятим критеріям відповідно до класифікації захворювань органів дихання, що рекомендована ІІ з'їздом асоціації фтизіатрів і пульмонологів України (жовтень 1998), а також відповідно Наказу МОЗ України № 18 від 13.01.2005 „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю дитяча пульмонологія".

Обстеження дітей проводилось з урахуванням типових положень відносно питань етики МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р., а також вимог і норм ICH C8H (2002 р.).

Обстеження дітей проводилось під час надходження у відділення реанімації та інтенсивної терапії, а також в динаміці – після ліквідації симптомів дихальної недостатності та стабілізації стану.

Для інтегральної оцінки клінічних симптомів відібрані найбільш прості індексні критерії оцінки тяжкості хворих дітей. Так, ступінь дихальної недостатності визначали за клінічною класифікацією Шика і Канаєва. Ступінь інтоксикаційного синдрому оцінювали за лейкоцитарним індексом інтоксикації (за Кальф-Каліфом) згідно формули: ЛІІ = Мі+Ю+Пл+П+С / Е+Б+Л+М, де: ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації, Мі – мієлоцити, Ю- юні, Пл – плазматичні клітини, П - паличкоядерні, С – сегментоядерні, Е – еозинофіли, Б – базофіли, Л – лімфоцити, М – моноцити.

В якості інтегрального показника стану серцево-судинної системи був обраний шоковий індекс (за Альговером), що визначали за формулою: ШІ = ЧСС/САТ, де: ШІ – шоковий індекс, ЧСС – частота серцевих скорочень, САТ – систолічний артеріальний тиск.

Спеціальною програмою була передбачена оцінка стану функції легень по регуляції концентрації гістаміну (Г), серотоніну (С), адреналіну (А), норадреналіну (НА) і оксиду азоту (NO) в системному кровотоці. Методичною основою для здійснення цієї програми став порівняльний аналіз означених параметрів венозної і артеріальної крові, добір проб яких здійснювали одночасно. Визначення концентрації біогенних амінів проводилось за методом Colin and Tor (1979), а концентрації оксиду азоту за його стійким метаболітом s-нітрозотіолом за методикою Mazzinzig M., Nassler A.K. (1997).

Оцінка стану функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів проводилась за коефіцієнтом легеневої регуляції, що розраховувался по формулі: КРх = (В-А/ В) х 100%, де КРх – коефіцієнт легеневої регуляції за субстанцією Х (%), В – концентрація досліджуваної речовини у венозній крові, А – кількість досліджуваної речовини в артеріальній крові.

Оцінка вірогідності відмін проводилась за методами варіаційної статистики шляхом визначення середньої та її помилки з урахуванням t-коефіцієнту вірогідності Ст'юдента для середніх і відносних величин. Визначення зв'язку між показниками здійснювалося за допомогою коефіцієнту кореляції r з оцінкою результатів за методом критичних значень.

Результати дослідження оброблено за допомогою персонального комп'ютеру типу IBM PC AT Pentium з використанням пакету прикладних програм "Microsoft Excel - ХР".

Результати дослідженнь. Тяжкому стану і ускладненому перебігу гострих захворювань органів дихання у обстежених дітей сприяли численні пре- і постнатальні фактори. Так, у 38,4% матерів вагітність ускладнювалась гестозами 1 і 2 половини, загрозою її переривання та передчасних пологів. Інтранатальна патологія у вигляді асфіксії новонароджених, пологової травми, інтранатального інфікування була наявна у 36,6% дітей. З постнатальних обтяжуючих факторів наявні раннє штучне вигодовування (45-61,6%), перенесені часті гострі вірусні або бактеріальні інфекції різної локалізації (53-72,6%).

Аналіз сімейного анамнезу визначив, що у 87,7% дітей родичі першої лінії були здорові.

38,3% дітей потрапило до лікарні в пізні строки від початку захворювання, що, безсумнівно, сприяло розвитку в них критичних станів.

Симптоми ураження ЦНС спостерігались в усіх хворих дітей (73 – 100%). Відмічено, що у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, превалював синдром збудження (75%), а в дітей, хворих на пневмонію - синдром пригнічення діяльності ЦНС.

У дітей до 3 років, хворих на гостру односторонню пневмонію, були наявні прояви дихальної недостатності 1-2 ступеню (1,6 +0,12) з частотою дихальних рухів (42,9 + 2,2 за 1 хв.), на тлі вірогідно високих значень лейкоцитарного індексу інтоксикації (3,31+0,71), збільшення частоти серцевих скорочень (136,75 + 2,77). Шоковий індекс дорівнював 1,53 + 0,04 і був достовірно (p<0,001) вищим за контроль.

В цій групі відмічалось достовірне зростання концентрації гістаміну як в артеріальній (49,63+1,82 нмоль/л), так і в венозній (63,42 + 1,87 нмоль/л) крові без вірогідної вікової різниці по КР речовини (21,78 +1,44 %) відносно контрольних значень. Концентрація серотоніну також була вищою за контроль без впливу вікового фактору (Са = 51,66 + 3,4 нмоль/л; Св = 157,98 + 2,19 нмоль/л; КРС= 67,44 + 1,91%).

Під час оцінки концентрації катехоламінів в системному кровотоці нами встановлено достовірне підвищення їх вмісту як в артеріальній, так і в венозній крові (Аа = 1,87 +0,1 нмоль/л; Ав =2,45+0,1 нмоль/л; НАа = 4,44+0,16 нмоль/л; НАв = 5,48 +0,16 нмоль/л). При цьому, коефіцієнт легеневої регуляції відносно адреналіну (КРА = 23,13 +1,53 %) вірогідно не відрізнявся від контрольних значень, тоді як відносно норадреналіну реєструвалось значне зменшення показника (КРНА = 19,0 +1,58 %).

У дітей, хворих на гостру односторонню пневмонію, концентрація s-нітрозотіолу достовірно зростала як у венозній (0,22 + 0,01 ммоль/л), так і в артеріальній (0,45+ 0,02 ммоль/л) крові, що демонстрирує полісистемний викид оксиду азоту на тлі виразного мікробно-запального процесу в поєднанні з вентиляційними порушеннями. При цьому відсоток легеневого викиду медіатора вірогідно збільшується в порівнянні з контролем (111,0 +8,02 %).

Катехоламіни, гістамін, серотонін, оксид азоту в системному кровотоці у дітей до 3 років, хворих на гостру односторонню пневмонію, створюють у різних співвідношеннях рівну кількість значущих зв'язків в цій групі, проте, найбільший відсоток потужних зв'язків формують саме біогені моноаміни: 6 з 8 сформованих системою взагалі. Найбільш значущі зв'язки адреналіну як в артеріальній, так і в венозній крові з відповідними показниками норадреналіну, гістаміну, артеріальної концентрації та елімінації оксиду азоту. Екстракція адреналіну формує зв'язки середньої сили з власним артеріальним показником та екстракцією гістаміну.

Для норадреналіну встановлені найбільш значущі зв'язки між власними значеннями, причому, як і у випадку з адреналіном, найбільший зв'язок поміж коефіцієнтом легеневої регуляції і артеріальною концентрацією, ніж з венозною. Означене, власно, і демонструє причинно-наслідкові зв'язки і підтверджує участь легень в метаболізмі катехоламінів.

Рівні гістаміну і серотоніну щільно корелюють з усіма показниками крім продуктів метаболізму оксиду азоту.


 
 

Цікаве

Загрузка...