WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гані М.М.Аль Факаві

УДК: [616.24-002-036.11-092:612.822.2]-053.2

Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Фьоклін Валерій Олексійович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 2

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Ручко Анатолій Федорович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри факультетської педіатрії;

доктор медичних наук, професор

Сіренко Ірина Олександрівна

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології.

Провідна установа:Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

Захист відбудеться "27" червня 2007 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 Харківського державного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Харківського державного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий "25" травня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Т.В.Фролова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Гостра пневмонія у дітей протягом багатьох років займає одне з провідних місць в структурі захворюваності дітей різних вікових груп (Ніконова О.В. 1997, Сміян із співавт. 1997, Чучалін О.Г. зі співавт. 1997).

Серед патогенетичних факторів, що ускладнюють перебіг пневмоній у дітей, відокремлюються системні позалегеневі порушення у вигляді гемодинамічних порушень, ендотоксикоза, поліорганної недостатності, інфекційно-токсичного шоку та ін. (Зільбер А.П., 1997).

Розвиток позалегеневих ускладнень більшість дослідників пов'язують з порушенням функції газообміну – гіпоксією та гіперкапнією (Ю.В.Архіпенко зі співавт., 1999, Мілтон Д.Росман, 2001).

В експерименті встановлена пряма залежність між функцією оксигенації і регуляцією легенями вмісту біологічно активних речовин в артеріальній крові (Мєєрсон Ф.З., 1993; Архіпенко Ю.В. зі співавт., 1999). Відомо, що у фізіологічних умовах паренхіма легень інактивує більшість серотоніну, норадреналіну, ацетілхоліну, брадикиніну, простагландинів, чим обмежує їх вплив капілярно-венозним сектором судинної системи. З цих позицій участь паренхіми легень в патологічному процесі призводить до редукції інактивації даного класу речовин та їх гіперконцентрації в артеріальному кровотоці. З цих позицій розвиток позалегеневих ускладнень можна розглядати як інтеграційний патофізіологічний ефект порушення газообмінної та негазообмінної функцій легень у дітей, хворих на гостру пневмонію.

В сучасній літературі мало відображена роль порушення паренхіми легень в регуляції біологічно-активних речовин в системному кровотоці (Кисельов В.І., 1998, Ривкін О.І., 2003; Шарікадзе О.В., 2005, Решетова Т.Г., 2005). Наявні відомості про те, що вивчення негазобмінної функції легень проводилось, в основному, в експериментальних дослідженнях (Бастрікова Н.О.,1999, Katz H.R., 2002).

Зільбер А.П. (1997) приділяє значну увагу порушенням недихальної функції легень в генезі тяжких форм дихальної недостатності у хворих, але недостатньо висвітленим залишається її значення в розвитку екстрапульмональних порушень. Більшою мірою в клінічній практиці вивчені генез порушень негазообмінної функції легень та їх вплив на порушення гомеостазу при синдромі гострого легеневого пошкодження. Зокрема розвиток синдрому дисемінованого внутрісудинного згортання, мікроциркуляційних порушень пов'язують із зниженням інактивації ендотеліну (Бєляєв А.В., 1997, Власенко О.В. зі співавт., 2000; Касиль В.Л., 2001), дисбалансом факторів регуляції тонусу гладких м'язів судин, серед яких провідну роль відводять оксиду азоту (Раєвський К.С., 1997, Малишев І.Ю., 1997, Марков Х.М., 2000, Кургалюк Н.Н., 2002, Пшеннікова М.Г., 2002). Встановлено, що збиткове накопичення цієї речовини в організмі відіграє провідну роль в пошкодженні судин, розвитку шокових станів (Ahren C, 1999)

Також наявні дані про зв'язок розвитку системних реакцій у вигляді підвищення тиску в малому колі кровообігу, мікроциркуляційних реакцій з порушеннями інактивуючої властивості легень відносно катехоламінів (Нагнібеда М.А., 1997, Акімов Д.В., 1999, Кудряшов Ю.О., 2000, Мінєєв В.О., 2003), гістаміну (Крюкова О.М., 2001), серотоніну (Сідєльніков Ю.М., 1997, Сімоненков А.П., 1997).

Таким чином, високий рівень захворюваності дітей на гостру пневмонію, значний відсоток позалегеневих ускладнень визначають актуальність поглибленого вивчення ролі порушень функції легень відносно регуляції концентрації біологічно активних речовин в системному кровотоці, що сприятиме поглибленню знань про патогенез та підвищить якість лікування цього контингенту дітей.

Зв'язок роботи з науковими темами, програмами. Робота виконана в рамках наукової теми педіатричних кафедр ХДМУ "Медикобіологічна адаптація дітей з соматичною патологією в сучасних екологічних умовах" (№ держреєстрації 0102U001865). Дисертантом здійснено формування груп хворих, їх клініко-лабораторне та інструментальне обстеження, проведено інтерпретацію результатів.

Мета і завдання дослідження – вдосконалення діагностики і розробка прогностичних критеріїв ускладнень гострої пневмонії у дітей за даними оцінки стану функції легень по регуляції вмісту біогенних амінів в системному кровотоці.

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання:

  1. Вивчити стан функції легень по регуляції серотоніну, гістаміну, адреналіну і норадреналіну в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію.

  2. Оцінити взаємозв'язок відхилень концентрації серотоніну, гістаміну, адреналіну, норадреналіну з рівнем оксиду азота в артеріальній крові у дітей, хворих на гостру пневмонію.

  3. Встановити вплив порушень функції легень по регуляції серотоніну, гістаміну, адреналіну, норадреналіну і оксиду азота в системному кровотоці на визначення клінічних особливостей і розвиток позалегеневих ускладнень у дітей, хворих на гостру пневмонію.

  4. Розробити діагностичні та прогностичні критерії тяжкості гострої пневмонії у дітей в залежності від стану функції легень по регуляції серотоніну, гістаміну, адреналіну, норадреналіну і оксиду азота в системному кровотоці.

Об'єкт дослідження: гостра пневмонія у дітей до 7 років.

Предмет дослідження: стан функції легень по регуляції біогенних амінів і оксиду азота.

Методидослідження: клінічний, інструментальний (рентгенографія органів грудної порожнини, електрокардіографія), імунологічний, бактеріологічний, аналітико-статистичний, а також спеціальні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначені ланки патогенезу гострої пневмонії у дітей, що відображають вплив порушення нереспіраторної функції легень по вмісту біогенних амінів і оксиду азота в системному кровотоці на клінічний перебіг захворювання.

Визначені концентрації біогенних амінів і оксиду азота (за s-нітрозотіолом) в системному кровотоці, а також коефіциєнт легеневої регуляції відносно їх вмісту у практично здорових дітей і хворих на гостру пневмонію.

Встановлено, що у дітей, хворих на гостру пневмонію, значно зменшується елімінація норадреналіну і серотоніну легенями та збільшується продукція оксиду азоту з наступним підвищенням концентрації цих метаболітів в системному кровотоці.

Встановлена залежність порушення функції легень по регуляції біогених амінів і оксиду азота від тяжкості стану, розповсюдженості запального процесу в органах дихання і віку хворих, що лежить в основі прогнозу у даного контингенту дітей.

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена деклараційним патентом України на винахід № 17657 "Спосіб діагностики гострої пневмонії у дітей".

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені порушення нереспіраторної функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів і оксиду азоту в системному кровообігу дозволяють об'єктивно оцінити тяжкість стану дітей, хворих на гостру пневмонію, характер перебігу захворювання та спрогнозувати можливі ускладнення.

Розроблений спосіб оцінки стану функції легень по регуляції концентрації біогенних амінів, що базується на сукупності клінічних симптомів, дозволяє одержати інформацію про зміни метаболізму біологічно активних речовин на різних етапах надання медичної допомоги з наступною адекватною терапевтичною корекцією.

Розроблені діагностичні і прогностичні критерії оцінки стану функції легень по регуляції вмісту біогенних амінів і оксиду азоту в системному кровотоці, у дітей, хворих на гостру пневмонію, впроваджені у відділеннях ОДКЛ № 1 м.Харкова, відділеннях реанімації ОДКЛ м. Харкова і 16 міської дитячої лікарні.


 
 

Цікаве

Загрузка...