WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат) - Реферат

Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат) - Реферат

Изучение антимикробных свойств мази „Мирамеф" in vitro методом диффузии в агар позволило установить широкий спектр активности препарата по отношению к возбудителям гнойно-септической раневой инфекции: Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Bacillus subtillis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans. Сравнительный анализ результатов изучения спектра и уровня противомикробной активности мази „Мирамеф" и препарата сравнения мази мирамистиновой показал однаковую эффективность в отношении большинства микроорганизмов.

Антимикробная активность мази „Мирамеф" была подтверждена в условиях in vivo на моделях кандидозной инфекции и на модели гнойной раны, инфицированной смесью грамнегативных и грамположительных микроорганизмов – стафилококка и синегнойной палочки. На обеих моделях эффективность мази „Мирамеф" была значительно выше действия мази „Нитацид " – базового препарата для местного лечения ран, инфицированных синегнойной палочкой. Наблюдаемый эффект обусловлен высокими сорбирующими свойствами мазевой основы мази „Мирамеф", что позволило дренировать гнойное содержимое раны и предупредить генерализацию инфекционного процесса. Ультраструктурное исследование клеток гнойной раны позволило установить выраженную активацию внутриклеточных репаративних процессов под влиянием лечения мазью „Мирамеф", превосходящую аналогичный показатель референс-средств – мази „Нитацид" и мази мирамистиновой.

Комплекс токсикологических исследований позволил установить, что мазь "Мирамеф" при накожном и внутрижелудочном применении является относительно безвредной, не проявляет местнораздражающего и аллергизирующего действия.

По установленному спектру фармакологического действия мазь "Мирамеф" можно рекомендовать для лечения аллергических топических дерматитов с тяжелым течением, сопровождающихся мокнутием, экссудацией, эрозиями кожных покровов и присоединением вторичной инфекции. Мазь „Мирамеф" является единственным поликомпонентным лекарственным средством для применения в дерматологии, среди препаратов, зарегистрированных на украинском фармацевтическом рынке, не содержащим в своем составе глюкокортикостероидов. Комбинированный состав мази позволяет эффективно решать ключевую задачу терапии дерматитов: комплексный поход, воздействующий на основные патогенетические механизмы течения заболевания.

Ключевые слова: фармакологическое изучение, противовоспалительное действие, антиаллергическое действие, репаративное действие, антимикробное действие.

АНОТАЦІЯ

Федорчук Ю.В. Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі „Мірамеф"для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри.  Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05  фармакологія.  Національний фармацевтичний університет, Харків, 2007.

На підставі скринінгових досліджень з протизапальної та репаративної дії експериментально обґрунтовано склад нової мазі "Мірамеф", який включає 1% мефенамової кислоти, 0,5% мірамістину, 2,5% декспантенола і 3% димексиду. Комбінована основа (суміш ПЕО-400, ПЕО-1500 і пропіленгліколя) забезпечила мазі "Мірамеф" помірну осмотичну (170%) та виражену антиексудативну дію.

На моделях алергічних контактних дерматитів, викликаних біхроматом калію і 2,4-динітрохлорбензолом, мазь „Мірамеф", проявила виражений лікувальний ефект, який забезпечується синергізмом фармакологічної дії мефенамової кислоти, диметилсульфоксиду і мазевої основи. За вираженістю протизапальної і протиалергічної дії мазь „Мірамеф" не поступалася активності глюкокортикоїдної мазі "Тридерм" і значно перевершувала активність протизапальної мазі "Мефенат".

Вивчення ранозагоювальної дії мазі „Мірамеф" на моделях раневого процесу різної етіології дозволило встановити, що завдяки оптимально підібраному комплексному складу мазь „Мірамеф" є ефективнішою, ніж відомі однокомпонентні препарати – протизапальна мазь „Мефенат", антибактеріальні засоби „Нітацид", мазь мірамістинова і ранозагоювальні мазі – метилурацилова, мірамістинова і „Бепантен".

Вивчення антимікробних властивостей мазі „Мірамеф" методом дифузії в агар дозволило встановити широкий спектр активності препарату по відношенню до збудників гнійно-септичної раневої інфекції: Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Bacillus subtillis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa та Candida albicans.

Останні були підтверджені в умовах in vivo на моделях кандідозної інфекції і на моделі гнійної рани, інфікованої сумішшю грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів – стафілокока і синегнійної палички.

Комплекс токсикологічних досліджень дозволив встановити, що мазь "Мірамеф" при нашкірному і внутрішньошлунковому застосуванні є досить нешкідливою, не проявляє місцевоподразливої і аллергізуючої дії.

За встановленим спектром фармакологічної дії мазь "Мірамеф" можна рекомендувати для лікування запальних і мікробних захворювань шкіри.

Ключові слова: фармакологічне вивчення, протизапальна дія, репаративна дія, антимікробна дія.

THE SUMMURY

Yuriy V. Fedorchuk. The study of pharmacological action of the new combined ointment "Myramef" for treatment of inflammatory and microbial dermal diseases. – The Manuscript.

Thesis for scientific degree of the candidate of pharmaceutical sciences in speciality 14.03.05 – pharmacology. – National University of Pharmacy, Kharkiv, 2007.

On the basis of screening researches about anti-inflammatory and reparation action experimentally ground the composition of the new ointment "Myramef", which includes

1 % of mephenam acid, 0,5 % of myramistin, 2,5 % of dexpantenol and 3 % of dymexid. Combined basis (mixture PEO – 400, PEO – 1500 and propylenglicol) provided for the ointment "Myramef" moderate osmotic (170%) and expressed anti-exudative action.

At the models of allergic contact dermatitis, which were called by potassium bychromat and 2,4–dynitrochlorinebenzolum, ointment "Myramef" shows expressed healing effect, which is provided with pharmacological action synergism of mefenam acid, dimethylsulphoxide and ointment basis. According to anti-inflammatory and antyallergic action, ointment "Miramef" did not concede activity of glucocorticoid ointment "Triderm" and considerably exceed activity of anti-inflammatory ointment "Mefenat".

Studying of wound-healing effect on the ointment "Myramef" at the models of wounded process of different etiology allows to state that due to optimum selected complex composition of ointment "Miramef", it is more effective then known one-component medicines –ointment methyluracil and "Bepanten".

Studying of anti-microbial properties of ointment "Myramef" by the method of diffusion to agar lets to state the wide spectrum of drug activity according to purulent-septic wound infection agent: Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Bacillus subtillis, proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans.

The last have been confirmed in conditions in vivo on models of candidosis infection and on the model of purulent wound infected by mixture of gram negative and gram positive microorganisms – staphylococcus and pyocyanic rod.

The complex of toxicological investigations lets to state that ointment "Myramef" at the dermal and intragastric application can be concern rather harmless and it does not express local irritating action and does not call allergy.

On the positioned spectrum of pharmacological action ointment "Myramef" can be recommended for treatment of inflammatory and microbial dermal diseases.

Key words: pharmacological studying, anti-inflammatory action, reparative action, anti-microbial action.


 
 

Цікаве

Загрузка...