WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби – прогнозування - Реферат

Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби – прогнозування - Реферат

Проаналізовано результати хірургічного лікування 172 хворих на виразкову хворобу шлунка І типу за класифікацією Johnson. Показана динаміка зниження локального кровобігу слизової оболонки періульцерозної зони шлунка залежно від локалізації виразки по малій кривизні. На основі проведеного морфологічного, морфометричного та імуноморфологічного дослідження засвідчено кореляцію морфометричних змін артерій середнього та дрібного калібрів в ділянці виразки з показниками локального кровобігу, місцевих імунних реакцій і важкістю диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка. Обгрунтовано показання і виділено умови до виконання органощадної прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка у хворих на виразку шлунка І типу. Запропоновано алгоритм вибору об'єму резекції ішемізованого сегмента шлунка залежно від локалізації виразки і поширеності морфологічних змін в ділянці виразкової інфільтрації.

Застосування органощадної прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в поєднанні з селективною проксимальною ваготомією дозволить у 93 % оперованих домогтися відмінних і добрих результатів.

Вивчення змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих, оперованих з приводу шлункових виразок І типу показали, що пацієнти після після обширних резекцій шлунка за методом Більрот-І та Більрот-ІІ у 24,55 і 51,4 % відповідно, складають групу ризику розвитку остеопорозу і потребують медикаментних лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: виразка шлунка І типу, прицільна резекція ішемізованого сегмента шлунка, оцінка ефективності операції.

АННОТАЦИЯ

Футуйма Ю.М. Показания и противопоказания к выполнению прицельной резекции ишемического сегмента желудка в хирургическом лечении язвенной болезни – прогнозирование ранних и отдаленных результатов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03. – хирургия. – Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я.Горбачевского МОЗ Украины, Тернополь, 2007.

Диссертация посвящена разработке показаний и противопоказаний к органощадящей прицельной резекции ишемического сегмента желудка в лечении больных с язвой желудка І типа.

Проанализировано результаты хирургического лечения 172 больных язвенной болезнью І типа по классификации Johnson. У 74 (43 %) больных язва локализовалась в средней трети тела желудка, у 52 (30 %) – в нижней трети и у 46 (27 %) – в верхней трети тела желудка со стороны малой кривизны. 58 (33,8 %) больным выполнена органощадящая прицельная резекция ишемического сегмента желудка, 57 (33,1 %) – резекция по Бильрот-І и 57 (33,1 %) – по Бильрот-ІІ.

Изучены регионарный кровоток в слизистой оболочке желудка, моторно-эвакуаторная и секреторная функции, имуноморфометрические характеристики при язвенном поражении в зависимости от локализации язвенного дефекта и диспластических изменений в стенке желудка.

Показана динамика снижения регионарного кровотока слизистой оболочки периульцерозной зоны желудка в зависимости от локализации язвы по малой кривизне. Так, у больных с субкардиальными язвами регионарный кровоток был на 14,64 % ниже по сравнению с язвами средней трети и на 24,65 % - нижней трети тела желудка.

На основе проведенного нами морфологического, морфометрического и иммуноморфологического обследования показана корреляция морфометрических изменений артерий среднего и мелкого калибров в области язвенного дефекта с показателями регионарного кровотока, местных иммунных реакций и тяжестью диспластических изменений эпителия слизистой оболочки желудка. Так, внутренний диаметр артерий желудка мелкого калибра при выраженной дисплазии уменьшался на 31,2 % в сравнении с контрольными данными, что вело к снижению их пропускной способности, а значит к ишемизации стенки желудка.

Исходя из структурно-гемодинамических особенностей регионарного кровотока, изменений моторно-эвакуаторной и секреторной функций желудка с язвенным поражением, нами разработаны показания и выделены условия к выполнению органощадящей прицельной резекции ишемического сегмента желудка у больных с язвой желудка І типа.

Дооперационными и интраоперационными условиями к выполнению прицельной резекции ишемического сегмента желудка являются: отсутствие дисплазии или присутствие умеренно выраженной дисплазии, локализация язвы на передней или задней стенке желудка, отсутствие пенетрации язвы желудка со стороны малой кривизны в елементы малого сальника и n. Latarget, доброкачественная экспресс-биопсия, отсутствие хронической дуоденальной непроходимости (ХДН) или присутствие ХДН І – ІІ ст., сохраненный регионарный кровоток до 30 % в границах физиологической нормы в теле желудка по большой кривизне, отсутствие рубцово-язвенных изменений двенадцятиперстной кишки, гиперкинетический или нормальний тип моторики желудка.

Дооперационными и интраоперационными противопоказаниями есть: неблагоприятная экспресс-биопсия, ХДН ІІІ ст., язвенный инфильтрат переходит на n. Latarget, тяжелая дисплазия язвенной инфильтрации, регионарный кровоток ниже 30 % от физиологической нормы со стороны большой кривизны, рубцево-язвенные изменения дванадцятиперстной кишки, гипо- или акинетический тип моторики желудка.

Предложен алгоритм выбора объема резекции ишемического сегмента желудка в зависимости от локализации язвы и распространенности морфологических изменений в области язвенной инфильтрации.

Применение органощадящей прицельной резекции ишемического сегмента желудка вместе с селективной проксимальной ваготомией позволит у 93 % оперированных добиться отличных и хороших результатов по сравнению с резекцией методом Бильрот-І, где отличные и хорошие результаты встречаются у 64,9 % больных, и вторым методом Бильрота, после которого не встечали отличных результатов, а хорошие выявлены у 50 % пациентов.

Изучение изменений минеральной плотности костной ткани у больных, оперированных по поводу желудочных язв І типа показали, что пациенты после обширных резекций желудка по Бильрот-І или Бильрот-ІІ у 24,55 и 51,4 % соответственно, составляют группу риска развития остеопороза и нуждаются в медикаментозных лечебно-профилактических мероприятиях.

Ключевые слова: язва желудка І типа, прицельная резекция ишемического сегмента желудка, оценка еффективности операции.

ANNOTATION

Futuyma Yu.M. Indications and contraindications for gastric ischemic segment wedge resection during ulcerous disease surgical treatment – early and late result prognosis. – Manuscript.

Dissertation for gaining the scientific degree - the candidate of medical sciences, the speciality 14.01.03. – surgery. – I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ministry of Healthcare of Ukraine, Ternopil, 2007.

Dissertation deals with the development of the indications and contraindications for organ-safe gastric ischemic segment wedge resection during the treatment of patients with ulcerous disease of type I.

The results of surgical treatment of 172 patients with ulcerous disease of type I according to Johnson classification have been analysed. The dynamics of the local blood circulation reduction of mucous membrane of gastric periulcerous zone has been shown depending on ulcer localisation. On the basis of the morphologic, morphometric and immunomorphologic investigation, the correlation of small and minute artery morphometric changes have been indicated in the ulcer region with the indices of local blood circulation, local immune reactions and the difficulty of dysplastic changes in gastric mucous epithelium. The indications and conditions for organ-safe gastric ischemic segment wedge resection of patients with ulcerous disease of type I have been analysed and determined. The algorithm for gastric ischemic segment wedge resection has been proposed depending on ulcer localisation and morphologic changes in the ulcerous infiltration region.

Gastric ischemic segment wedge resection application alongside with selective proximal vagotomy will lead to good and excellent results in 93% of the operated patients.

The investigation of osseous mineral densitychanges in the operated patients with ulcerous disease of type I has shown that the patients after extensive gastric resections by Billroth-I and Billroth-II methods in 24,55% and 51,4% accordingly make up the osteoporosis development risk group and need medical therapeutic prophylactic interventions.

Key words: ulcerous disease of type I, gastric ischemic segment local resection, operation effectiveness assessment.


 
 

Цікаве

Загрузка...