WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби – прогнозування - Реферат

Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби – прогнозування - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ФУТУЙМА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК:616.33-005.4-06:616.33-002.44-089.87]–036.8

Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургічному лікуванні виразкової хвороби – прогнозування ранніх та віддалених результатів

14.01.03 – хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Тернопіль – 2007

Дисертація є рукописом.

Робота виконана у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Ковальчук Леонід Якимович,

Тернопільський державний медичний університет імені

І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри хірургії з урологією та реаніматологією.

Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Шевчук Михайло Григорович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри госпітальної хірургії; лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Полінкевич Броніслав Станіславович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри хірургії та трансплантології.Провідна установа: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, кафедра факультетської хірургії.

Захист відбудеться 23 лютого 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).

Автореферат розісланий 17 січня 2007р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Я.Я. Боднар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. В хірургічному лікуванні виразок шлунка за більш ніж 120-літній період використовують різні види оперативних втручань (Ковальчук Л.Я., 2002; Павловський М.П., 2005). Проте, резекційні методи і надалі залишаються основними у хірургічному лікуванні виразкової хвороби шлунка. Однак висока летальність (4-5 %), виникнення тяжких форм післярезекційних синдромів: демпінг–синдром - в 10–30 %, синдром привідної петлі – 0,5–2 %, лужний рефлюкс-гастрит – 5-35 %, пептична виразка анастомозу – 11,1-15,6 %, рецидив виразки 6-10 % (Шевчук М.Г., 2000; Захараш М.П., 2003; Мамчич В.І., 2004; Саєнко В.Ф., Полінкевич Б.С. і співавт., 2005), порушення обміну речовин у кістках, що призводить до розвитку остеопорозу у 3-60 % випадків (Rao O.S., 1993), стійка інвалідність (3-5 %) свідчать про те, що обширна резекція шлунка не може бути операцією вибору у хірургічному лікуванні хворих на виразкову хворобу шлунка.

Дослідженнями Л.Я. Ковальчука (1983 – 1991) стверджено, що у хворих на виразку шлунка визначалось зниження локального кровобігу в слизовій оболонці виразкової інфільтрації. Ішемізація стінки шлунка, яка неминуче супроводжує резекційні методи оперативного втручання, виникає на фоні значного зниження швидкості кровобігу в слизовій оболонці, особливо в ділянці локалізації виразки, а це, в свою чергу, призводить до розладу біляшлункової гемодинаміки. У зв′язку з цим виникає необхідність пошуку нових органощадних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка, що направлені на попередження ранніх та пізніх післяопераційних розладів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної теми Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського „Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактика і лікування". (№ держреєстрації 0104U004523), у виконанні якої автором проведено дослідження мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на виразку шлунка, оперованих органощадним методом – прицільною резекцією ішемізованого сегмента шлунка за Л.Я. Ковальчуком та резекційними методами Більрота. Тема дисертаційної роботи затверджена Проблемною комісією „Хірургія" (протокол № 2 від 03.02.05).

Мета дослідження– покращити результати хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка шляхом розробки та обґрунтування показань і протипоказань до виконання органощадної прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в попередженні ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень.

Завдання дослідження:

1. Вивчити особливості локального кровобігу, зміни локального імуноморфогомеостазу, моторно-евакуаторної та секреторної функцій при шлункових виразках залежно від їх локалізації.

2. Розробити показання та протипоказання до прицільної резекції ішемізованого сегмента при виразках шлунка І типу.

3. Провести порівняльний аналіз ближніх та віддалених результатів прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка за Л.Я. Ковальчуком, Більрот-І та Більрот-ІІ у хворих на виразкову хворобу шлунка.

4. Оцінити стан мінеральної щільності кісткової тканини у віддаленому періоді після прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка та резекцій шлунка за Більрот-І й Більрот-ІІ.

Об'єкт дослідження: хворі на виразку шлунка І типу за класифікацією Johnson.

Предмет дослідження: зміни локального кровобігу та імуноморфо-гомеостазу, моторно-евакуаторної і секреторної функцій шлунка, стан мінеральної щільності кісткової тканини, оцінка ефективності оперативного лікування.

Методи дослідження: визначення локального кровобігу слизової оболонки шлунка за методом Muracami Motonobu і співавт. (1982 р.), модифікованим Л.Я. Ковальчуком і співавт. (1984); вивчення моторно-евакуаторної функції шлунка, дванадцятипалої кишки та відвідної петлі кишки із використанням ультразвукового дослідження за поєднаними нами методиками С.І. Піманова та В.Н. Горбунова і співавт. в модифікації В.Н.Короткого (1999); для дослідження секреторної функції шлунка застосували апаратно-програмний комплекс комп'ютерної внутрішньопорожнинної рН-метрії; для вивчення особливостей морфологічних змін слизової оболонки шлунка застосовано фарбування тканин біоптатів гематоксилін-еозином, пікрофусцином за Ван-Гізоном, Маллорі, Вейгертом та морфометрію за Г.Г. Автанділовим та С.В. Шормановим (1980, 1982); для оцінки стану локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка вивчали активність функціонування плазматичних клітин-продуцентів імуноглобулінів A, М, G та Е за допомогою методу імунофлюоресценції, визначення концентрації секреторного імуноглобуліну А (SIgA) проводили методом радіальної імунодифузії в агарі за допомогою специфічної сироватки проти SIgA; для дослідження стану мінеральної щільності кісткової тканини використали кістковий денситометр DPX-A виробництва "Lunar corporation" (США); для дослідження біохімічних особливостей рівня кальцію, фосфору та лужної фосфатази в сироватці крові використали лабораторні методи за допомогою тест-системи „Біо-Ла-Тест" in vitro diagnosticum фірми „PLIVA – Lachema а.s." Республіки Чехія.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано зниження швидкості локального кровобігу слизової оболонки періульцерозної зони шлунка залежно від локалізації виразки по малій кривизні. Вивчено динаміку морфологічних змін артерій середнього та дрібного калібрів в періульцерозній ділянці слизової оболонки шлунка та їх кореляційний зв′язок з локальним кровобігом слизової оболонки шлунка при виразковій хворобі шлунка. Вперше виявлено зміни локального кровобігу слизової оболонки шлунка та місцевих імунних реакцій у хворих з виразкою шлунка І типу в умовах помірної та важкої дисплазії. Синхронне дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка за даними сонографії і швидкості локального кровобігу слизової оболонки шлунка у хворих з І типом шлункових виразок показало, що зниження локального кровобігу і зниження евакуації шлункового вмісту залежить від наявності супутнього гастро- і дуоденостазу. Обґрунтовано показання до виконання органощадної прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка за методом Л.Я. Ковальчука з врахуванням локального кровобігу і місцевих імунних реакцій слизової оболонки шлунка залежно від локалізації виразки малої кривизни шлунка. Вивчені зміни мінеральної щільності кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді показали переваги органощадної прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка, порівняно з резекцією шлунка за Більрот-ІІ.


 
 

Цікаве

Загрузка...