WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами (автореферат) - Реферат

Лікування аномалій положення окремо стоячих зубів та прикусу індивідуальними трейнерами (автореферат) - Реферат

 1. Ярних Т.Г., Лукієнко О.В. Біофармацевтичні дослідження мазі з прополісом та янтарною кислотою // Вісник фармації. – 2001. – № 3 (27). – С. 56.

 2. Лукієнко О.В., Ярних Т.Г., Орловецька Н.Ф. Вибір допоміжних речовин комбінованої мазі для лікування ревматичних захворювань // Вісник фармації. – 2002. – № 2 (30). – С. 64-65.

 3. Ярних Т.Г., Лукієнко О.В., Данькевич О.С. Технологія і контроль якості мазі з прополісом та янтарною кислотою в умовах аптек // Информ. лист № 59-2003. – Київ, 2003.

 4. М'які лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: Методичні рекомендації / О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, О.В.Лукієнко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2003. – 128 с.

 5. Сучасний стан екстемпоральної рецептури мазей / О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, О.С.Данькевич, О.В.Лукієнко // Матер. Всеукр. наук.-практ.конф. "Вчені України – вітчизняній фармації". – Х.: НФАУ, 2000. – С. 114-116.

 6. Деякі аспекти удосконалення технології екстемпоральних прописів мазей / О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, О.С.Данькевич, О.В.Лукієнко // В сб.: Матер. научн.- практ.конф."Лекарства – человеку", Харьков, 2001. – Т. 14, № 1 – С. 70-71.

 7. Перспективи створення лікарських препаратів на основі бурштинової кислоти та продуктів бджільництва / О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.В.Лелека, О.В.Лукієнко // Тез.доп. І Нац. з'їзду фармакологів України "Фармакологія 2001–крок у майбутнє", 1-4 жовтня 2002 року, Дніпропетровськ. – 2002. – С. 240.

 8. Ярних Т.Г., Орловецька Н.Ф., Лукієнко О.В. Перспективи застосування нового комбінованого препарату для лікування артритів // В сб.: Матер. научн.-практ. конф. "Лекарства – человеку", Харьков, 2002. – Т. XVII, № 1. – С. 47-49.

 9. Лукієнко О.В., Ярних Т.Г. Удосконалення технології екстемпоральних препаратів з прополісом // Тез.доп. Міжнар. наук.-практ.конф. молодих вчених "Вчені майбутнього", 17-19 жовтня 2002 року, Одеса. – 2002. – С. 48-49.

 10. Лукієнко О.В., Ярних Т.Г. Розробка технології та біофармацевтичні дослідження інтраназальної мазі // Тез.доп. Всеукраїнської науково-практичної конфер. "Фармація ХХІ століття", 23-24 жовтня 2002 р., м. Харків. – Харків: НФаУ, – 2002. – С. 52-53.

 11. Prospects of creating of soft medications on the basis of phenolic hydrophobic propolis drug / T.G.Yarnykh, O.V.Lukienko, N.V.Khokhlenkova, G.R.Kozyr // Materialy z XL naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-12 marca 2003 r., Pulawy. – S. 138.

 12. Хохленкова Н.В., Лукієнко О.В., Ярних Т.Г. Розробка м'яких лікарських засобів на основі фенольного гідрофобного препарату прополісу // У зб.: Матер.наук.-практ.конф. з міжнародною участю „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.– С. 228-230.

Лукієнко О.В. Розробка технології екстемпоральних прописів м'яких лікарських форм та мазі на основі прополісу і янтарної кислоти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків і організація фармацевтичної справи. – Національний фармацевтичний університет, Харків 2004.

Теоретично і експериментально обґрунтовано та поглиблено емпіричні положення з правил приготування м'яких лікарських форм і створено методичні рекомендації "М'які лікарські форми: Екстемпоральна рецептура", що містять технологію 80 прописів мазей, які впроваджено у виробничу діяльність аптек.

Вперше на підставі фізико-хімічних, реологічних та біофармацевтичних досліджень теоретично й експериментально обґрунтовано склад і раціональну технологію аптечного та промислового виробництва комбінованого препарату – мазі з прополісом та янтарною кислотою, яка має протизапальну та анальгетичну дію. Розроблено методики якісного та кількісного визначення діючих речовин в мазі, визначено її стабільність у процесі зберігання, а також специфічну активність та відсутність місцевоподразнюючої дії.

Ключові слова: екстемпоральна рецептура, технологія, прополіс, янтарна кислота, мазь.

Лукиенко О.В. Разработка технологии экстемпоральных прописей мягких лекарственных форм и мази на основе прополиса и янтарной кислоты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевтического дела. – Национальный фармацевтический университет, Харьков 2004.

Проведен анализ экстемпоральной рецептуры аптек г. Харькова и установлено, что мази составляют от 4,5 до 17% общей рецептуры, среди которых многокомпонентные мази занимают 60%.

Изучена возможность использования в технологии экстемпоральных гидрофобных абсорбционных мазей в качестве вспомогательных веществ гидрофильных неводных растворителей (полиэтиленоксида-400, пропиленгликоля, спирта этилового). Установлено, что высвобождение стрептоцида, анестезина и новокаина из исследованных мазей в присутствии указанных гидрофильных неводных растворителей на 1,5-6% выше. Измельчение анестезина со спиртом этиловым в 1,5 раза повышает высвобождение его из мазевых основ. Таким образом на основании биофармацевтических исследований доказана целесообразность использования указанных вспомогательных веществ в технологии экстемпоральных мазей.

Теоретически и экспериментально обоснованы и углублены эмпирические положения о правилах приготовления мягких лекарственных форм в аптечных условиях, на основании чего разработаны методические рекомендации "Мягкие лекарственные формы: Экстемпоральная рецептура", содержащие технологию 80 прописей мазей, которые внедрены в производственную деятельность аптек.

Теоретически обоснована целесообразность создания комбинированного препарата на основе прополиса и янтарной кислоты для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата. В качестве действующих веществ были выбраны (в %): фенольный гидрофобный препарат прополиса (ФГПП) в концентрации 5,0, кислота янтарная – 1,0, желчь медицинская – 20,0 и димексид 5,0.

Впервые на основании физико-химических, реологических и биофармацевтических исследований подобрана основа, имеющая удовлетворительные структурно-механические и осмотические свойства, максимально высвобождающая действующие вещества, следующего состава: масла вазелинового 20,0, эмульгатора № 1 8,0, пропиленгликоля 20,0, полиэтиленоксида-400 10,0 и воды до 100,0.

Разработана рациональная технология мази с ФГПП и янтарной кислотой, которая заключается в эмульгировании компонентов основы при 705°С, введении в нее растворов действующих веществ: янтарной кислоты и желчи медицинской при 505°С, а также ФГПП в гидрофильных неводных растворителях при 405°С с последующей гомогенизацией и охлаждением.

Разработаны методики качественного и количественного анализа действующих веществ в мази, изучены ее органолептические и физико-химические показатели. Экспериментально доказана стабильность мази в течение 1,5 лет при температуре +8-15°С в двух видах упаковки (банки темного стекла и тубы алюминиевые).

Разработанные проекты АНД и технологического регламента на производство мази с прополисом и янтарной кислотой апробированы в условиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

Фармакологическими исследованиями установлен противовоспалительный и анальгетический эффект разработанной мази, а также отсутствие местнораздражающего действия.

На основании проведенных исследований составлено информационное письмо "Технология и контроль качества мази с прополисом и янтарной кислотой в условиях аптеки" (№ 59-2003), которое утверждено Украинским центром научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы МЗ Украины и внедрено в работу аптек.

Ключевые слова: экстемпоральная рецептура, технология, прополис, янтарная кислота, мазь.

Lukienko О.V. Development of technology extemporal formulas of the soft medical forms both ointment with propolis and amber acid. - Manuscript.

The thesis in a scientific degree of the candidate of pharmaceutical sciences in a speciality 15.00.01 – Drug Technology and Pharmacy Organization. – National University of Pharmacy, Kharkiv, 2004.

The empirical positions according to rules of preparation of the soft medicinal forms have been theoretically and experimentally proved and "Soft medicinal forms: Extemporal formulas" has been developed.

The compound and appropriate technology of complex ointment with propolis and amber acid of drugstore's and factory's production which has anti-inflammatory and analgesics action have been scientifically proved on the base of physico-chemical, reological and biopharmaceutical research. Methods of qualitative and quantitative determination of acting substances in ointments have been developed, its stability and also specific activity and harmlessness during storage has been determined.

Key words: extemporal formulas, technology, propolis, amber acid, ointment.

Підписано до друк. 15.12.2004. Формат 60х84 1/16

Папір офсетний. Друк різографія.

Умовних друк. арк. 1,19. Тираж 100 пр. Зам. № 103.

Віддруковано з оригінал-макету на ПП "Азамаєва В.П.".

Україна, 61144, м. Харків, вул. Г.Праці, б. 17, т. 65-92-41


 
 

Цікаве

Загрузка...