WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення венозного кровообігу у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми та їх диференційована корекція (автореферат) - Реферат

Порушення венозного кровообігу у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми та їх диференційована корекція (автореферат) - Реферат

- встановлено, що іони калію і натрію у питній воді в субтоксичних концентраціях викликають негативні зміни в організмі споживачів питної води;

- запропоновано максимально недіючі і мінімально необхідні концентрації іонів калію та натрію у питній воді;

- дано комплексну санітарно-токсикологічну оцінку калію сульфату як джерела антропогенного забруднення води;

- обгрунтовано орієнтовно-безпечний рівень калію сульфату у воді водойм господарсько-питного водокористування.

В умовах підгострого санітарно-токсикологічного досліду виявлено, що іони калію і натрію в субтоксичних дозах при поступленні з питною водою негативно впливають на організм піддослідних тварин, сприяючи виникненню синдрому ендогенної інтоксикації і порушенню процесів перекисного окиснення ліпідів.

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведених досліджень встановлено порогову концентрацію і науково обґрунтований гігієнічний норматив (ОБР) для калію сульфату у воді водойм господарсько-питного водокористування, який використовується при виготовленні магнітних носіїв інформації на ВО "Свема", хімічній промисловості, сільському господарстві тощо. ОБР калію сульфату встановлений на рівні 50,0 мг/дм3 за органолептичною ознакою шкідливості. Встановленні порогові концентрації дії іонів калію і натрію на теплокровний організм в умовах підгострого санітарно-токсикологічного експерименту.

Результати дослідження використанні у доповіді Головного державного санітарного лікаря України на розширеній колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України "Про дотримання вимог санітарного законодавства у забезпеченні населення доброякісною питною водою" (м. Київ, травень 2004 р.), а також у доповіді Головного державного санітарного лікаря України на засіданні спільної колегії Держжитлокомунгоспу та Держспоживстандарту України з питання стану питного водопостачання та якості питної води (м. Київ, травень 2004 р.).

Матеріали досліджень автора щодо вмісту іонів калію і натрію у питній воді включенні у проект ДСанПіНу "Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю", що знаходиться на затвердженні в МОЗ України.

Запропоновані автором рівні іонів калію та натрію у питній воді впроваджуються в нормативну документацію, зокрема в технічні умови на виробництво фасованої питної води, які проходять експертизу в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ, який є головною науковою установою державної санітарно-епідеміологічної служби України з питань гігієни.

Основні результати досліджень впроваджені санітарно-протиепідемічною службою Тернопільської області і міста Тернополя в систему медичного і санітарно-гігієнічного контролю за станом водопостачання населення, в навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології людини, нормальної і патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевского, кафедр загальної гігієни та медичної екології Запорізького та Харківського державних медичних університетів, Івано-Франківської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем здійснено літературний та патентний пошуки за темою дисертації, розробку основних теоретичних і практичних положень роботи та опановано методики, необхідні для реалізації завдань дисертаційної роботи. Самостійно проведено експеримент з вивчення впливу калію сульфату на органолептичні властивості води, вивчення його стабільності та трансформації. Встановлено порогову концентрацію цієї речовини на органолептичні властивості води. Особисто проведено експериментальні і математичні обґрунтування ОБР. На базі Центральної науково-дослідної лабораторії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського самостійно вивчено токсичність, місцевоподразнюючу та шкірно-резорбтивну дію калію сульфату. В умовах підгострого санітарно-токсикологічного експерименту проведені біохімічні і морфологічні дослідження впливу іонів калію і натрію на організм піддослідних щурів. Отриманий цифровий матеріал опрацьований з використанням програмного забезпечення персонального комп'ютера. Проведена статистична обробка отриманих результатів. В дисертації не використані ідеї або розробки співавторів наукових праць. Питома вага особистого внеску здобувача складає понад 80 %.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації оприлюднені на V Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих учених (Тернопіль, 2001); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003); Науково-практичній конференції "Актуальні питання гігієни та екології безпеки України" (до 120 річчя з дня народження академіка О.М. Марзеєва) (Київ, 2003); Науково-практичній конференції, присвяченій 100-річному ювілею кафедри загальної гігієни Одеського державного медичного університету (1903-2003) (Одеса, 2003); XLVI підсумковій науково-практичній конференції "Здобутки клінічної і експериментальної медицини" (Тернопіль, 2003); XIV з'їзді гігієністів України (Дніпропетровськ, 2004)

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли відображення у 11 наукових працях, із яких 5 – у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 6 - у статтях, матеріалах наукових з'їздів, конгресів та науково-практичних конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків.

Дисертація викладена на 136 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 25 таблицями і 23 рисунками. Бібліографічний покажчик містить 217 вітчизняних і іноземних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Вивчення дії іонів калію і натрію на організм тварин проводилося на 229 білих щурах-самцях і самках лінії Вістар з масою тіла 200 - 220 г, 70 білих мишах–самцях з масою тіла 18 – 20 г та 3 кролях.

В процесі виконання роботи вивчали вплив калію сульфату на якість води і його поведінку у водному середовищі, токсичність, місцево-подразнюючу та шкірно-резорбтивну дію в умовах гострого досліду, а також біохімічні та морфологічні зміни в організмі піддослідних тварин при вживанні води з різними концентраціями іонів калію і натрію в умовах підгострого експерименту. Загальний обсяг проведених досліджень наведений в таблиці.

Об'єм виконаних досліджень

Назва роботи

Кількість

Проведено й опрацьовано результатів органолептичної оцінки якості води

420

Проведено санітарно–токсикологічних досліджень

155

Проведено досліджень показників процесів самоочищення води

217

Проведено біохімічних досліджень сироватки і цільної крові

1584

Використано в дослідах: білих щурів – самок

білих щурів – самців

білих мишей – самців

кролів

60

169

70

3

Виготовлено парафінових блоків і опрацьовано мікропрепаратів

24

Вплив калію сульфату на органолептичні властивості води, на процеси самоочищення води, стабільність та хлорокислюваність препарату у водному середовищі вивчали згідно „Методических указаний по разработке и научному обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов" (1976). Визначення показників хімічного і бактеріологічного складу води проводилося стандартизованими методами дослідження (ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" ).

Гостру токсичність калію сульфату вивчали на 60 білих щурах та 70 мишах згідно „Методических указаний по разработке и научному обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов" (1976). Токсичність розраховували за методами Litchfield I.T. et Wilcoxon T.I (1949), В.Б. Прозоровського (1962), Б.М. Штабського і співавт. (1980). Статеву чутливість досліджували на 15 білих щурах-самцях лінії Вістар методом "однієї точки" за Van der Waerden (1940). Кумулятивні властивості калію сульфату оцінювали за результатами гострого досліду за Б.М. Штабським (1975). Місцево-подразнюючу дію калію сульфату на слизові оболонки ока вивчали на 3 кролях згідно „Методичні рекомендації по доклінічному вивченню фармакокінетики лікарських засобів" (1995). Шкірно-резорбтивну дію вивчали на 10 щурах-самцях лінії Вістар згідно "Методических рекомендаций по изучению кожно-резорбтивного действия химических соединений при гигиеническом регламентировании их содержания в воде" (1981). Загальний стан і поведінку тварин оцінювали шляхом спостереження (О.Н. Елизарова, 1974).

Вивчення дії іонів калію і натрію на організм в умовах підгострого досліду проводилося на дванадцяти групах білих щурів, по 12 тварин в групі. П'ять груп вживали воду з різними концентраціями іонів калію, одна (шоста) була контрольною. Інших п'ять – з різними концентраціями іонів натрію, одна була контрольною. Тварини знаходилися на загальноприйнятому раціоні в умовах віварію і відрізнялися лише за якістю питної води, яку споживали з автопоїлок. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації під тіопентал-натрієвим наркозом на 15 і 30 доби від початку досліду.


 
 

Цікаве

Загрузка...