WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв’язок з соматичною патологією (автореферат) - Реферат

Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв’язок з соматичною патологією (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ

ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО

ЛИСИЦЬКА

ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

УДК 574.583 (262.5)

Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор)

03.00.17 – гідробіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Севастополь – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті біології південних морів

ім. О.О. Ковалевського НАН України, м. Севастополь

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Муріна Ванцетті Василівна,

Інститут біології південних морів

НАН України,

провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Александров Борис Георгійович,

Одеська філія Інституту біології південних морів

НАН України,

керівник ОФ ІнБПМ НАН України

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

Кисельова Галина Олександрівна,

доцент кафедри екології й раціонального

природокористування Таврійського національного

університету ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь

Провідна організація: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться 21.12. 2005 р. о _14__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.214.01 при Інституті біології південних морів НАН України за адресою: 99011, м. Севастополь, пр. Нахімова, 2

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту біології південних морів

НАН України за адресою: 99011, м. Севастополь, пр. Нахімова, 2

Автореферат розісланий 18.11. 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої ради Д 50.214.01

доктор біологічних наук,

професор А.В. Гаєвська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Меропланктон - тимчасовий компонент зоопланктону, представлений пелагічними личинками донних безхребетних. У планктоні прибережних вод Криму він відіграє важливу роль, оскільки становить більше половини від загального числа видів зоопланктону та є кормом для багатьох гідробіонтів (Загородня, 2004). Пелагічну стадію у розвитку мають усі види двостулкових молюсків, десятиногих та вусоногих раків, приблизно половина видів черевоногих молюсків й одна третина багатощетинкових червів. По чисельності личинок у планктоні можна побічно судити про строки нересту багатьох видів донних безхребетних. Структура меропланктону відображає стан бентосних співтовариств (Заїка, 1992). Моніторинг видового складу й чисельності пелагічних личинок донних безхребетних є важливим напрямком у дослідженні біологічного різноманіття фауни прибережних вод Криму. Актуальність теми обумовлена й відсутністю даних про стан меропланктону деяких районів Криму, зокрема, акваторії Балаклавської бухти. В теперішній час все актуальнішою стає проблема вселення в Чорне море нових видів (Александров, 2004). Дослідження меропланктону дають можливість відслідковувати поширення бентосних організмів, що вселяються на стадії пелагічної личинки, а також прогнозувати можливості занесення нових видів, у тому числі, з баластовими водами.

Наприкінці ХХ сторіччя в Україні почала інтенсивно розвиватися марикультура двостулкових молюсків – мідій і устриць, що підвищило зацікавленість до досліджень меропланктону. Вивчання сезонної динаміки чисельності личинок донних безхребетних у прибережних водах Криму дозволяє прогнозувати строки їхнього осідання на природні й штучні субстрати; видовий склад меропланктону необхідно враховувати при виборі акваторій, перспективних для організації маригосподарств, а також при оцінці впливу гідротехнічних робіт на прибережні біоценози.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відділі марикультури і прикладної океанології Інституту біології південних морів НАН України у рамках планових досліджень з бюджетних тем: "Фізіолого-біохімічні основи продукування речовини для створення сучасної марикультури" № держ. реєстрації 0187.0012496 (1990 - 1996); "Вивчити загальні еколого-продукційні процеси меліорації середовища й марикультури в прибережних районах Чорного моря" № держ. реєстрації 0196U022106 (1996 - 1999); "Структурно-функціональні основи биорізноманіття морських співтовариств" № держ. реєстрації 0199U001388 (1999 - 2002); "Розробка наукових основ біотехнологій відтворення й використання морських ресурсів" № держ. реєстрації 0101U001448 (2001 - 2005); по темі ГКНТ: "Розробити й здійснити комплекс біотехнічних заходів щодо вирощування чорноморських водоростей (філофора), молюсків (мідій, устриць) і риб (камбали-калкана): визначити наукові основи створення фермерських господарств для їхнього культивування" 03.04.07/020-92; 03.04.00/022до-95 (1992 - 1996). Автор брала участь у виконанні перерахованих тем як виконавець.

Мета й завдання дослідження. Мета роботи – вивчити таксономічний склад, динаміку чисельності та просторове розподілення меропланктону в прибережних водах Криму (чорноморському секторі). Для досягнення наміченої мети були поставлені наступні завдання:

- визначити видовий склад пелагічних личинок донних безхребетних прибережних вод

Криму (чорноморського сектору);

- вивчити сезонну динаміку чисельності меропланктону у чорноморському секторі

кримського узбережжя;

- простежити просторовий розподіл личинок донних безхребетних у напівзамкнутих

акваторіях Криму на прикладі Балаклавської бухти;

- проаналізувати зміни якісного й кількісного складу меропланктону досліджуваних районів

під впливом деяких абіотичних і антропогенних факторів;

- представити практичні рекомендації з вибору районів розміщення маригосподарств у

прибережних водах Криму, які ґрунтуються на даних по видовому складу та динаміці чисельності меропланктону.

Об'єкт дослідження – меропланктон - тимчасовий компонент зоопланктону, представлений пелагічними личинками донних безхребетних прибережних вод Криму.

Предмет дослідження - сезонні й багаторічні зміни видового складу й чисельності меропланктону в чорноморському секторі прибережних вод Криму.

Метод дослідження - мікроскопування личинок донних безхребетних для ідентифікації видів, експериментальна робота з пелагічними личинками донних безхребетних, натурні спостереження.

Наукова новизна отриманих результатів. У чорноморському секторі прибережних вод Криму вперше виконаний багаторічний моніторинг видового складу й чисельності пелагічних личинок донних безхребетних, що охоплює весь таксономічний комплекс меропланктону. У районах досліджень вивчені сезонні й річні зміни таксономічної структури меропланктону. Вперше вивчений видовий склад і сезонна динаміка чисельності личинок донних безхребетних у Балаклавській бухті й представлений список таксономічного складу меропланктону, що включає личинок 57 видів безхребетних, які відносяться до 38 родин; визначені домінуючі види. Уперше досліджено просторовий розподіл личинок донних безхребетних у Балаклавській бухті. Виявлено розходження в структурі меропланктону кутової та відкритої частин бухти. Уперше проаналізований вплив згінно-нагінних явищ, а також наслідків гідротехнічних робіт на чисельність і видовий склад меропланктону Балаклавської бухти. Досліджено поширення у чорноморському секторі прибережних вод Криму ряду видів пелагічних личинок бентосних організмів, які є вселенцями у Чорне море.

Практичне значення отриманих результатів. Якісні й кількісні характеристики меропланктону можуть використовуватися при контролі екологічного стану кримського узмор'я, у тому числі при спостереженні за появою й поширенням у водах Криму нових видів. Регулярні дослідження меропланктону в районі Карадагського природного заповідника підтвердили доцільність і необхідність дотримання заповідного режиму в акваторії Карадагу для збереження біорізноманіття фауни України. Дані про стан меропланктону Балаклавської бухти використані при складанні одного з розділів "Стратегічного плану розвитку навколишнього середовища в Балаклаві". У Балаклавську районну держадміністрацію представлене наукове обґрунтування необхідності проведення екологічної експертизи стану Балаклавської бухти, що включає моніторинг меропланктону. З обліком якісних і кількісних характеристик меропланктону розроблені рекомендації з вибору у прибережних районах Криму, у тому числі й у Балаклавській бухті, акваторій, перспективних для організації маригосподарств. Запропоновано профілактичні міри, що дозволяють знизити рівень поразки раковин культивованих молюсків поліхетою-перфоратором Polydora ciliata у функціонуючому при ІнБПМ НАН України експериментальному мідійно-устричному господарстві.


 
 

Цікаве

Загрузка...