WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат) - Реферат

Лаврикова О.В. Відбір фізичних навантажень для зміцнення здоров'я та підвищення рівня фізичної підготовленості школярів // Фізичне виховання в школі. - №2. - 2001. - С.50-51

Лаврикова О.В. Вплив атмосферного забруднення на кардіореспіраторну систему // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. пр.- Херсон: Терра. - 2001. - С. 96-98

Лаврикова О.В. Анатомо-фізіологічні зміни кардіореспіраторної системи та опорно-рухового апарату при багаторічному тренуванні гребців // Аспірантський колоквіум: Зб. матеріалів. - Херсон: Олді-плюс. - 2001. - С 67-71

Лаврикова О.В. Вікові особливості адаптації серцево-судинної системи людини при циклічних фізичних навантаженнях // Матер. III-ї наук. конф. "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". – Київ-Черкаси. - 2001. - С.72

Комаренко Н.В., Лаврикова О.В. Сезоні коливання функціонального стану організму людини // Культура здоров'я як предмет освіти: Зб. наук. пр.- Херсон: Персей. - 2002. - С 115-119

Apasov F.S., Yakovleva S.D., Scherbina T.I., Lavrikova O.V. Investigation of haemodynamics and ventilation of lungs // Materials of 11th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. June 6-7 Cracov "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism". – Cracov: Wydawnictwo. - Naukowe AP. - 2002. - P 20-21.

Лаврикова О.В. Физическая реабилитация спортсменов-инвалидов // Матер. VI междунар. науч.-практ. конф. "Актуальные вопросы развития инновационной деятельности"– Симферополь. - 2002. - С.179-181

Лаврикова О.В. Гемодинамічні характеристики у різних вікових групах веслувальників-академістів // Тез. доп. всеукр. наук. конф., присвяченої 160-річчю кафедри фізіології людини і тварин Київського Національного університету ім. Т. Шевченка "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології". - Київ. - 2002. - С.72

Лаврикова О.В. Адаптація серцево-судинної системи у спортсменів академічного веслування при надмірних фізичних навантаженнях // Актуальні проблеми теорії і практики спеціальної педагогіки і психології: Зб. наук. пр. - Херсон, "Терра". - 2002.- С.112-115

Лаврикова О.В. Контроль за станом здоров'я веслярів у процесі багаторічного тренування // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. Випуск 29. – Херсон: Видавництво ХДПУ. - 2002.- С.113-115

Лаврикова О.В. Визначення критеріїв фізичного здоров'я у спортсменів циклічних видів спорту // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. "Довкілля і здоров'я".-Тернопіль: "Укрмедкнига". - 2003.- С.91-92

Лаврикова О.В. Визначення критеріїв адаптаційних можливостей серцево-судинної системи спортсменів академічного веслування при фізичних навантаженнях // Тез. Всеукр. Конф. молодых ученых (Симферополь, 11-13 апреля 2003г.) "Актуальные вопросы современного естествознания". – Симферополь. – 2003. - С.53-54

Лаврикова О.В. Механізми адаптації кардіореспіраторної системи на фізіологічні стреси // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. пр. - Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. - С.188-192

Lavrikova O.V. The homo-dynamics data changes of the sportsmen during dosed physical load // Materials of 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. June 6-7 Cracov "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism". – Cracov: Wydawnictwo. - Naukowe AP. - 2003. - P 219-221

Лаврикова О.В. Вплив фізичних навантажень на адаптаційні можливості серцево-судинної системи // Матер. симпозіуму "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі". – Черкаси. – 2003. – С.51

АНОТАЦІЯ

Лаврикова О.В. Вікова динаміка особливостей функціонування серцево-судинної системи людини при циклічних фізичних навантаженнях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню змін серцево-судинної системи при циклічних фізичних навантаженнях та встановленню базових закономірностей адаптаційних змін морфо-функціональних показників серця в онтогенезі у спортсменів при заняттях спортом, тренувальний процес, яких направлений на витривалість. Виявлені вікові морфологічні зміни та функціонального стану структур серця у спортсменів віком 14-22 років циклічних видів спорту. Зроблені порівняльні характеристики вікових морфофункціональних змін серця у спортсменів та нетренованих. Виявлені морфометричні особливості діяльності серця та зміни показників центральної гемодинаміки при важких фізичних навантаженнях. Вивчені вікові та статеві особливості інтракардіальної гемодинаміки, морфофункціональні зміни лівого шлуночку серця та механізми регуляції серцевої діяльності у спортсменів, що займаються циклічними видами спорту в процесі адаптації організму до фізичних навантажень, направлених на розвиток витривалості.

Ключові слова: циклічні фізичні навантаження, серцево-судинна система, фізична працездатність, вікові особливості функціонування серцево-судинної системи.

АННОТАЦИЯ

Лаврикова О.В. Возрастная динамика особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы человека при циклических физических нагрузках. – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

Диссертация посвящена исследованию изменений сердечно-сосудистой системы при циклических физических нагрузках и установлению основных закономерностей адаптационных изменений морфо-функциональных показателей сердца в онтогенезе у спортсменов. Сердечно-сосудистая система человека оперативно реагирует на мышечные усилия и во многом лимитирует работоспособность человека. Изученные механизмы адаптационных изменений сердечно-сосудистой системы вследствие регулярных спортивных нагрузок имеют большое практическое и теоретическое значение. Выявлены возрастные морфологические изменения и функциональное состояние сердечных структур у спортсменов в возрастном аспекте 14-22 года циклических видов спорта. Сделаны сравнительные характеристики возрастных морфо-функциональных изменений сердца у спортсменов и в контроле. Выявлены морфометрические особенности деятельности сердца и изменения показателей центральной гемодинамики при циклических физических нагрузках. Изучены возрастные и половые особенности интракардиальной гемодинамики, морфо-функциональных изменений левого желудочка сердца и механизмы регуляции сердечной деятельности у спортсменов, которые занимаются циклическими видами спорта в процессе адаптации организма к физическим нагрузкам, направленным на развитие выносливости. В ходе исследований было установлено, что возрастной зоной риска при интенсивных физических нагрузках является пубертатный период. Это имеет большое практическое значение при планировании интенсивности и объема мышечных нагрузок для спортсменов подросткового возраста. Сравнительный анализ показателей аэробной продуктивности организма показал, что абсолютная величина максимального потребления кислорода значительно выше у мужчин спортсменов академической гребли, чем в контроле и у женщин спортсменок. Были изучены и найдены особенности показателей ЧСС и АД у спортсменов при PWC170 при сравнении с контролем.

Ключевые слова: циклические физические нагрузки, сердечно-сосудистая система, физическая работоспособность, возрастные особенности функционирования сердечно-сосудистой системы.

SUMMARY

Lavrikova O.V. Age dynamics of features of operation a cardiovascular system of the man at cyclical exercise stresses. - Manuscript.

Thesis for Ph. D. science degree by speciality 03.00.13 - human and animal physiology. – Taras Shevchenko's Kyiv National University, Kyiv, 2005.

The dissertation is dedicated to research of changes of a cardiovascular system at cyclical exercise stresses and installation of the basic legitimacies adaptive modification of morpho-functional parameters of heart in an ontogenesis for the sportsmen on sporting occupations which one are directed on development of fatigue life. The age morphological changes and functional condition of cardiac patterns for the sportsmen in age aspect 14-22 years of cyclical kinds of sports are detected. The comparative characteristics of age morpho - functional changes of heart for the sportsmen and in the control are made. Are detected morphological of a feature of activity of heart and change of parameters of a central hemodynamics at cyclical exercise stresses. The age and sexual features of a intracardialic hemodynamics, function of morpho-functional changes of a left ventricle of heart and gears of a regulation of cardiac activity for the sportsmen are studied, which one are engaged in cyclical kinds of sports during adapting an organism to exercise stresses, directional on development of fatigue life. The comparative analysis of aerobical parameters of productivity of an organism for the sportsmen of a miscellaneous sex to the academic boat racing gives , that the absolute value of maximum consumption of oxygen in all age periods for the men is much higher, than for the women.

Key words: cyclical exercise stresses, cardiovascular system, physical functionability, age features of operation cardiovascular system.


 
 

Цікаве

Загрузка...