WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат) - Реферат

Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат) - Реферат

Предмет дослідження - особливостізмін функціональних характеристик серцево-судинної системи та структурно-функціональних параметрів лівого шлуночка, показників центральної гемодинаміки, електричної активності серця при фізичних навантаженнях різної сили, при заняттях циклічними видами спорту.

Методи дослідження: контроль за динамікою частоти серцевих скорочень, артеріального тиску; електрокардіографія (ЕКГ) в стані спокою та при фізичних навантаженнях; ехокардіографія (ЕхоЕКГ) в стані спокою; велоергометричні навантаження.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що динаміка адаптаційних змін морфологічних структур серця залежить не тільки від стажу занять спортом, але й від того, в якому віковому періоді впливає фізичне навантаження на дані структури. Показано, що зміни параметрів кардіогемодинаміки, пов'язані з пубертатним періодом, у спортсменів настають пізніше, ніж у фізично не тренованих підлітків.

Відмічено вікове збільшення скоротливої здатності міокарду у молодих спортсменів, що обумовлено перш за все регулярними заняттями спортом. Даний параметр є домінуючим при забезпечені вікової активізації інтракардіальної гемодинаміки.

Встановлено, що більш швидкі темпи вікового збільшення розмірів серця та об'єму кровообігу у чоловіків на відміну від жінок в процесі адаптації до фізичних навантажень, є наслідком більш швидкого збільшення розмірів тіла у чоловіків в онтогенезі.

Встановлено, що віковою зоною ризику при інтенсивних фізичних навантаженнях є пубертатний період. Це має велике значення при плануванні інтенсивності та об'єму м'язевих навантажень у спортсменів підліткового віку, що тренуються на витривалість.

Практичне значення отриманих результатів

Виділені показники інтракардіальної гемодинаміки, які корелюють з рівнем функціональної підготовленості спортсменів, що має велике практичне значення при контролі за ефективністю тренувального процесу.

Виявлені експериментальні дані про механізми регуляції серцевої діяльності під час м'язевої роботи, мають застосування при контролі за функціональним станом серця при оптимізації фізичних навантажень та при плануванні тренувального процесу.

Одержані особливості змін серцево-судинної системи молодих спортсменів в залежності від віку, статі, фізичної та функціональної підготовки, можуть мати застосування при плануванні навчально-тренувального процесу, прогнозуванні спортивних досягнень та відборі для занять циклічними видами спорту, тренувальний процес яких направлений на витривалість. Отримані у дисертації експериментальні дані використовуються у курсах лекцій "Спортивна морфологія", "Вікова фізіологія та шкільна гігієна", "Фізіологія людини та тварин", які викладаються у Херсонському державному університеті.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено патентно-інформаційний пошук, опрацьована наукова література за темою дисертації. З огляду на актуальність і ступінь вивчення проблеми аргументовано основні етапи дослідження, сформульовано мету і задачі, обґрунтовані методичні рішення. Автором самостійно проведений підбір та дослідження спортсменів і груп контролю різного та статі віку, самостійно виконано експериментальну частину роботи, а саме ехокардіографічне обстеження, електрокардіографічне обстеження, відбір і проведення функціональних проб. Автором проведена статистична обробка і проведено аналіз отриманих результатів.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені на: науково-методичних семінарах та засіданнях кафедри біології людини психолого-природничого факультету Херсонського державного університету (Херсон, 2000-2003); конференціях викладачів та молодих вчених Херсонського державного університету (Херсон, 2000-2003); Міжнародних науково-методичних конференціях "Культура здоров'я, як предмет освіти" (Херсон, 2000, 2002); Всеукраїнській науково-методичної конференції "Актуальні проблеми теорії і практики спеціальної педагогіки і психології" (Херсон, 2002); Республіканській науковій конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини і професійна діяльність" (Київ-Черкаси, 2001, 2003); "Аспірантський колоквіум" (Херсон, 2001); VI міжнародній науково-практичній конференції "Актуальные вопросы развития иновационной деятельности" (Сімферополь, 2002); Всеукраїнській науковій конференції, присвяченої 160-річчю кафедри фізіології людини і тварини Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2002); XVI з'їзді Українського фізіологічного товариства (Вінниця,2002); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003); 11-th and 12-th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism" (Cracov,2002,2003).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 19 наукових робіт: 13 статей (з них 4 надруковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України за біологічним напрямком) та 5 тези доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 166 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, 5 розділів: огляду літератури, методики досліджень, результати власних досліджень та їх обговорення, узагальнення і висновків. Список літератури включає 346 найменувань, серед яких 138 видань іноземними мовами. Робота містить 25 таблиць та ілюстрована 30 діаграмами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження

Для дослідження ми обрали практично здорових людей 14-22 років, спортсменів циклічного виду спорту (академічне веслування), тренувальний процес яких направлений перш за все на розвиток витривалості. Крім того було досліджено контрольну групу, практично здорових осіб цієї ж вікової групи.

Відповідно до мети роботи, яка передбачає вивчення особливостей прояву антропометричних та функціональних показників у підлітків та молоді, крім групи спортсменів академічного веслування, які використовують циклічні фізичні навантаження направлені на витривалість (n=110), були сформовані контрольні групи підлітків у загальноосвітніх школах м. Херсону та студентів Херсонського державного університету (n=114). В експериментальній та контрольній групах був проведений розподіл за статевими ознаками.

Для вивчення стану і змін серцево-судинної системи при циклічних фізичних навантаженнях використовувалися наступні методи дослідження: динамічний контроль за частотою серцевих скорочень, артеріальним тиском, електрокардіограмою (ЕКГ), ехокардіографія (ЕхоКГ), визначали фізичну працездатність та максимальне споживання кисню.

Реєстрація електрокардіограми (ЕКГ) проводилася за допомогою електрокардіографа ЕКГМ-4Т. Електрокардіограма реєстрували у грудних відведеннях по Небу-Бутченко. Аналізувалися такі показники ЕКГ: інтервали R-R, P-Q, Q-T, S-T, шлуночків комплекс QRS до та після дозованих навантажень.

Дозовані фізичні навантаження в наших дослідженнях виконувалися на велоергометрі ВЭ-02 в положенні сидячи. Сидіння велоергометра встановлювали на такому рівні, щоб у нижньому положенні педалі нога досліджуваного була повністю випрямлена в колінному суглобі. Виконувалося два навантаження по 5 хв кожне, з інтервалом між ними 3 хв. Частота педалювання контролювалася тахометром і становила 60 об.∙хв-1. Розрахунок потужності першого і другого навантажень здійснювали з урахуванням маси тіла. Перше навантаження з розрахунку 1 Вт (6 кгм∙хв-1) на 1 кг маси тіла, а друге – 2 Вт (12 кгм ∙ хв-1) на 1 кг маси тіла. У кінці першого і другого навантаження за методом електрокардіографії реєструвалася ЧСС, при цьому датчики були розташовані за методом Небом-Бутченко. У кінці п'ятої хвилини при першому навантаженні ЧСС становила 100-120 уд.∙хв-1, а при другому 140-160 уд.∙хв-1 .

Дослідження проводили за допомогою ехокардіографа Brjuel & Kjal в М-режимі. Цей режим забезпечує реєстрацію зміни структур серця в реальному часі. Зображення формується з безперервним розгортанням у часі і одночасно з розгортанням за глибиною. М – режим часто використовують одночасно з записом електрокардіограми (ЕКГ), фонокардіограми (ФКГ) та інших біосигналів.

Цим методом ми вивчали наступні показники: кінцево-діастолічний розмір, кінцево-систолічний розмір, кінцево-діастолічний об'єм, кінцево-систолічний об'єм, ударний об'єм, хвилинний об'єм кровотоку, фракцію викиду, ступінь скорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночку в систолу, ударний індекс, серцевий індекс, масу міокарду лівого шлуночку, задню стінку лівого шлуночку, міжшлункову перетинку в діастолу.

Статистичну обробку даних здійснювали методами варіаційної статистики за допомогою комп'ютерної програми STATISTIKA – 5.0 for Windows. Вірогідність різниці між контрольними і піддослідними групами оцінювали за t – критерієм Ст'юдента. Вірогідною вважали різницю між порівнюваними серіями досліду при р < 0,05.

Результати досліджень та їх обговорення

В розділі "Функціональні особливості і адаптація організму юнаків та молоді при циклічних фізичних навантаженнях", проведені антропометричні дослідження людей молодого віку при циклічних фізичних навантаженнях дані показують, що під впливом фізичних тренувань різної інтенсивності та циклічності суттєво змінюються та поліпшуються функції органів і систем, що найчастіше призводить до виражених позитивних змін у стані фізичного та психічного здоров'я. Наші дослідження антропометричних характеристик молоді при циклічних фізичних навантаженнях багато в чому підтвердило відомі літературні дані, але були відміченні і суттєві особливості (табл. 1). Які підтвердженні на репрезинтативній вибірці, дослідження проводилися на 110 спортсменах веслувальників (60 –чоловіків та 50 –жінок ) і в контролі на 114 особах (59 – чоловіки та 55 - жінок), які не займаються спортом.


 
 

Цікаве

Загрузка...