WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експериментальні дані та розробка комплексної терапії) (автореферат) - Реферат

Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експериментальні дані та розробка комплексної терапії) (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЇ

Левченко О.В. Удосконалення електротехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних і магнітних полів. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005.

Дисертація присвячена удосконаленню електротехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля в біологічній клітині та у робочій камері установки для інактивації мікроорганізмів.

Розроблено математичну модель дії імпульсного електричного поля на систему зовнішнє середовище – біологічна клітина, засновану на використанні перехідних функцій з урахуванням електрофізичних характеристик елементів біологічної клітини. Розраховано стали часу τ1 і τ2, котрі характеризують перехідні функції напруженості електричного поля в клітині та спад напруги на мембрані. За допомогою математичної моделі системи зовнішнє середовище – біологічна клітина досліджено вплив параметрів імпульсу зовнішнього електричного поля у формі різниці двох експонент на розподіл імпульсного електричного поля в біологічній клітині. Сформульовано критерії щодо вибору параметрів імпульсів. Запропоновано алгоритм визначення коефіцієнтів розв'язку задачі розрахунку поля в багатошаровій сферичній діелектричній оболонці.Досліджено електричне поле в робочій камері електрофізичної технологічної високовольтної установки конструкції НДПКІ "Молнія" для інактивації мікроорганізмів у рідких продуктах харчування. Сформульовано практичні рекомендації щодо параметрів імпульсів і основних розмірів робочої камери.

Ключові слова: імпульсне електричне поле,математична модель системи середовище – біологічна клітина, високовольтна установка для інактивації мікроорганізмів.

Левченко Е. В. Усовершенствование электротехнологического воздействия на микроорганизмы на основе анализа электрического поля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.13 – техника сильных электрических и магнитных полей. – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Харьков, 2005. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.13 – техника сильных электрических и магнитных полей. – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт ", Харьков, 2005.

Диссертация посвящена усовершенствованию электротехнологического воздействия на микроорганизмы на основе анализа электрического поля в биологической клетке и в рабочей камере установки для инактивации микроорганизмов.

Разработана математическая модель воздействия импульсного электрического поля на систему среда – биологическая клетка, основанная на использовании переходных функций. Рассмотрены вспомогательные задачи: воздействие однородного электростатического поля на систему, элементы которой являются идеальными диэлектриками; воздействие постоянного электрического поля на систему, элементы которой имеют только проводящие свойства. Получены аналитические решения вспомогательных задач, сделан анализ распределения поля в соответствующих моделях системы в зависимости от соотношений электрофизических характеристик её элементов. Предложен универсальный алгоритм для нахождения коэффициентов решения задачи расчета поля в многослойной сферической диэлектрической оболочке, который не зависит от числа слоев. Получены переходные функции напряженности электрического поля в клетке и падения напряжения на мембране, которые характеризуются постоянными времени τ1 и τ2. Эти постоянные времени полностью определяются с помощью электрофизических и геометрических характеристик элементов биологической клетки. Сформулированы критерии для определения параметров воздействующих импульсов внешнего поля. С помощью математической модели системы среда – биологическая клетка исследовано влияние параметров импульса внешнего электрического поля, представляемого в виде разности двух экспонент, на распределение импульсного электрического поля в биологической клетке. Теоретически показано, что с уменьшением длительности фронта импульса относительно постоянной τ2 возрастает максимальное значение напряженности проникшего поля, а с увеличением длительности импульса относительно постоянной τ1 увеличивается максимальное значение падения напряжения на мембране. Определены границы применимости "высокочастотной" и "низкочастотной" моделей воздействия импульсного электрического поля на биологическую клетку.

Рассчитано электрическое поле в рабочей камере электрофизической технологической высоковольтной установки конструкции научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Молния" для инактивации микроорганизмов в жидких продуктах питания. Установлены форма области практически однородного поля и влияние на размеры этой области диаметра главных электродов, диаметра отверстия в дисковом электроде и расстояния между электродами.

Сформулированы рекомендации для выбора параметров импульсов и основных размеров рабочей камеры высоковольтной электрофизической технологической установки для инактивации микроорганизмов.

Ключевые слова: импульсное электрическое поле, математическая модель системы среда – биологическая клетка, высоковольтная установка для инактивации микроорганизмов.

Levchenko H. V. Improvement of electrotechnological effect on microorganisms on the basis of the analysis of electric field.

The thesis is for technical science candidate's degree, specialty 05.09.13 – technics of strong electrical and magnetic fields. – National technical university "Kharkiv polytechnic institute", Kharkov, 2005.

The thesis is devoted to refinement of an electrotechnological action on microorganisms on the basis of the analysis electric fields in a biological cell and in the working chamber of setup for an inactivation of microorganisms.

The mathematical model of action of an impulse electric field on a system a medium – the biological cell developed. Transitional functions of electric field strength in a cell and voltage on a membrane are obtained. These functions are characterized by time constants 1 and 2.. These time constants are defined with electrophysical and geometrical characteristics of biological cell elements. Measures for definition of parameters of acting impulses of external field are obtained. With mathematical model of a system a medium – a biological cell the effect of the exterior electric field impulse parameters on allocation of an impulse electric field in a biological cell is explored. Reduction of pulse front duration concerning the constant 2 results in increase in the maximal value of an electric field intensity inside a biological cell. The increase in duration of a pulse concerning constant 1 results in increase in a voltage at a membrane. The algorithm for a determination of coefficients of a solution of a field task in a multilayered spherical dielectric environment is offered.

The electric field in the working chamber of electrophysical technological setup of construction Research and Design Institute "Molniya" of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" for an inactivation of microorganisms in fluid food stuffs is counted. The effect on sizes of area homogeneous field of diameter of main electrodes, diameter of an orifice in a disk electrode and interelectrode distance are established.

Recommendations for a choice of impulses parameters and the basic sizes of the working chamber of high-voltage electrophysical technological high voltage setup for an inactivation of microorganisms are formulated.

Keywords: pulse electric field, the mathematical model of a system a medium – the biological cell, high voltage setup for an inactivation of microorganisms.


 
 

Цікаве

Загрузка...