WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Результати дослідження знайшли відображення у змісті курсів "Історія фізики", "Шкільний курс фізики і методика його викладання", "Вища освіта і Болонський процес", "Психологія діяльності та навчальний менеджмент", які викладаються в Запорізькому національному університеті, Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, Черкаському державному технологічному університеті, що сприяє збагаченню знань студентів з історії педагогіки та розвитку інтересу до наукової діяльності. Матеріали інноваційних курсів фізики середньої школи, які були розроблені у Великій Британії та США, використовуються в середніх школах Черкаської і Кіровоградської областей та довели свою ефективність. Американський і британський досвід використання комп'ютерів і Інтернету застосовується в практиці роботи кафедр педагогіки, математики та інформатики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету і сприяє формуванню умінь і навичок використання комп'ютерів та Інтернету при вирішенні практичних завдань.

Вірогідність дослідження зумовлюється комплексним і системним розглядом проблеми; використанням методів, адекватних меті й завданням дослідження; порівняльним аналізом підручників та програм курсу фізики, джерел з історії освіти Великої Британії, Німеччини та США; використанням офіційних статистичних даних про освіту зазначених країн; порівнянням результатів, отриманих зарубіжними та вітчизняними дослідниками.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження доповідались на науково-теоретичних і практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції "Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми" (Чернівці, 1996 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Школа за мир, взаєморозуміння і соціальний розвиток" (Рівне, 1996 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Освіта в сучасному суспільстві" (Одеса, 1996 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах" (Черкаси, 1998 р.); Методологічному семінарі Академії педагогічних наук України "Теоретико-методологічні засади формування змісту загальної середньої освіти" (Київ, 1999 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти" (Львів, 2002 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики" (Рівне, 2002 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі" (Кіровоград, 2002 р.); Всеукраїнській науковій конференції "Фундаментальна та професіональна підготовка фахівців з фізики" (Київ, 2002 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції "Засоби і методи навчання фізики" (Чернігів, 2002 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми сучасної дидактики фізики в основній школі" (Умань, 2003 р.); Міжнародній науково-методичній конференції "Методологічні принципи формування фізичних знань учнів та професійних якостей майбутніх учителів фізики" (Кам'янець-Подільський, 2003 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми математичної освіти" (Черкаси, 2005 р.).

Результати дослідження впроваджені у вищих навчальних закладах: Запорізькому національному університеті (довідка № 01-25/20 від 12.05.05); Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті (довідка № 1078 від 18.04.05); Черкаському державному технологічному університеті (довідка № 545/01-0909 від 28.04.05); Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького (довідка № 150/03 від 29.04.05) та загальноосвітніх школах м. Черкаси (довідка № 24 від 19.04.05; довідка № 48 від 5.05.05), м. Сміла (довідка № 8 від 17.03.05), Кіровоградської області (довідка № 123 від 13.04.05).

Публікації. Основні результати дослідження відображені в одноосібній монографії, 22 одноосібних публікаціях у фахових виданнях, 6 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, 6 розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (288 найменувань), 2 таблиць і 2 ілюстрацій загальним обсягом 7 сторінок, 1 додатка обсягом 4 сторінки. Основний зміст дисертації викладено на 399 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 431 сторінку.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної проблеми, виявлено стан її дослідження, визначено об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження. Окреслено детермінованість проблеми наукового пошуку, сформульовано наукову новизну і практичне значення роботи.

У першому розділі "Вітчизняні та зарубіжні дослідження розвитку змісту шкільної фізичної освіти" проводиться аналіз вітчизняних та зарубіжних історико-методичних досліджень.

Як свідчить аналіз наукової літератури,у працях О. І. Бугайова, О. В. Сергєєва, І. К. Туришева проведені дослідження основних джерел і фактів історії вітчизнаної методики навчання фізики. Розроблені і обґрунтовані критерії періодизації сучасної історико-методичної науки, виділені основні періоди вітчизної історії методики навчання фізики, проведений аналіз методологічних питань історії методики навчання фізики та розроблена концепція теоретичних і методологічних засад історії методики фізики як наукової дисципліни. Аналіз праць М. В. Кашина, В. В. Лермантова, Г. Г. Де-Метца, В. Г. Розумовського, О. В. Озриної, Л. Майєра, П. А. Алексєєва, Т. Г. Манді, А. М. Сабо та ін. свідчить про те, що у вітчизняній літературі висвітлювались лише окремі періоди в історії зарубіжної фізичної освіти.

У зарубіжній літературі також досліжувались лише окремі аспекти розвитку фізичної освіти. Так, у монографії Д. Лейтена, присвяченій історії викладання природознавства в Англії, докладно розглядаються суспільні обставини, що викликали введення природознавства в навчальний план початкової школи в середині ХІХ ст. Автор вибрав для аналізу роботи кількох методистів, які зробили значний внесок у методику навчання природознавства на початку ХІХ і початку ХХ ст. В основному, це праці Р. Дейвза і Г. Мозлі. У цих працях, як зазначає автор, вперше були викладені принципи формування змісту початкової природничої освіти. Слід відзначити, що в середині ХІХ ст. освіта нижчих суспільних класів в Англії розглядалась як освіта, необхідна майбутньому селянину, реміснику або робітнику. Згідно з цими поглядами, природознавство мало викладатись як прикладна наука. З фізики, хімії, ботаніки відбирали навчальний матеріал, який давав уявлення про застосування природничих наук у сільському господарстві, домашньому господарстві, ремісництві.

Вивчення монографії Б. Вулноу, присвяченої історії викладання фізики у Великій Британії в 1960 – 1985 рр., показало, що основну увагу в ній приділено впливу суспільних процесів на навчальний план середньої школи і місце в ньому курсу фізики. Автор розглядає діяльність Асоціації природничої освіти, Королівського товариства та Інституту фізики і доходить висновку, що вплив різних установ на зміну змісту курсу здійснюється як безпосередньо, так і опосередковано. Безпосередній вплив на курс фізики здійснюють екзаменаційні вимоги, які значною мірою формуються представниками університетів і наукової спільноти. Опосередкований вплив здійснюється за рахунок фінансування інноваційних проектів розробки нових курсів, навчального обладнання та перепідготовки вчителів. Автор досліджує зміни у політиці в галузі освіти лейбористів і консерваторів, відображені в законодавчих актах, що вплинули на розробку і впровадження нових підходів до навчання фізики.

Аналіз монографії Д. Бішопа, присвяченої історії викладання фізики у Великій Британії, свідчить, що основна увага автора зосереджена на фактах і хронології історії викладання фізики: в яких школах і університетах, ким і коли викладалась фізика. Джерелами дослідження були, в основному, мемуари. Для кожного історичного періоду Д. Бішоп визначає відомих діячів та установи, які мали провідний вплив на викладання фізики у Великій Британії. Подальший виклад матеріалу будується навколо розкриття деталей діяльності певних учених або установ. У монографії подано матеріал про викладацьку діяльність І. Ньютона та Дж. Прістлі. Значну увагу приділено аналізу діяльності Механічного інституту. Як зазначає автор, ця установа відіграла провідну роль у популяризації фізичних знань серед робітничого класу. Не менш важливою для поширення фізичних знань, підкреслює Д. Бішоп, була діяльність Королівського інституту. Слід зауважити, що матеріали з історії саме курсу фізики подані в монографії епізодично. Незначна увага приділена розвитку змісту підручників фізики середньої та вищої школи. Також не одержала висвітлення проблема впливу промислової революції на зміст шкільного курсу фізики.


 
 

Цікаве

Загрузка...