WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Провідна ідея нашого дослідження полягає у розгляді внутрішньої логіки розвитку змісту шкільного курсу фізики у Німеччині, Великій Британії та США. При цьому важливо врахувати вплив на цей процес методології фізики, філософських і психологічних поглядів, структури суспільства, стану економіки і системи освіти. Для вивчення становлення курсу фізики обрано Німеччину та Велику Британію в ХІХ ст., розвиток курсу фізики досліджується у Великій Британії та США в ХХ ст. Вибір зазначених країн та хронологічних рамок дослідження зумовлений такими обставинами. Німецька модель освіти в цілому і курс фізики зокрема з середини ХІХ до початку ХХ ст. суттєво вплинули на становлення та розвиток вітчизняної фізичної освіти. Після Другої світової війни лідерство у розвитку курсу фізики перейшло до Великої Британії та США. Саме в цих країнах із середини ХХ ст. були впроваджені широкомасштабні проекти модернізації курсу фізики, які стали відомими в усьому світі. Однак досвід, набутий у ході цих проектів, значною мірою залишається ще не вивченим у вітчизняній науці.

Завдання дослідження:

1. Вивчити історичний досвід становлення та розвитку змісту шкільного курсу фізики в контексті змін систем освіти Німеччини та Великої Британії в ХІХ ст., Великої Британії та США – в ХХ ст.

2. Дослідити вплив університетського курсу фізики на зміст шкільного курсу в Німеччині, Великій Британії та США в різні історичні періоди.

3. Проаналізувати вплив методології фізики та психологічних концепцій на формування змісту курсу фізики у Великій Британії та США.

4. Проаналізувати інтеграційні процеси в розвитку фізики як навчального предмета в середній школі Великої Британії та США.

5. Висвітлити специфіку змін у змісті шкільного курсу фізики Великої Британії та США під впливом нових інформаційних технологій.

6. Розробити рекомендації щодо використання зарубіжного досвіду розвитку змісту курсу фізики у вітчизняній системі освіти.

Методологічними засадами дослідження виступили положення теорії пізнання про діалектичний взаємозв'язок і взаємозумовленість явищ та необхідність їхнього вивчення в конкретно-історичних умовах; положення системного та синергетичного підходів про структуру та розвиток складних динамічних систем.

Теоретичну основу дослідження становили:

-положення методології порівняльної педагогіки (В. Л. Вульфсон, З. О. Малькова, О. В. Сухомлинська);

- концепції розвитку шкільної фізичної освіти в Україні та Росії (С. У. Гончаренко, О. І. Бугайов, Є. В. Коршак, О.В. Сергєєв та ін.);

- дослідження вітчизняних учених із проблем зарубіжної школи і педагогіки (В. С. Аранський, В. П. Лапчинська, З. О. Малькова та ін.);

- психологічні теорії навчання (Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, Ж. Піаже).

Методи дослідження. Задля вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: історико-порівняльний метод, який дозволив розглянути специфіку становлення та розвитку шкільного курсу фізики в різних країнах; історико-типологічний метод, що дав змогу виявити спільні риси та виділити однорідні стадії в розвитку змісту курсу фізики різних країн; історико-системний метод, за допомогою якого вивчався вплив системи освіти, методології науки та інформаційних технологій на розвиток змісту курсу фізики; діахронічний метод, який дозволив вивчити суспільні чинники розвитку курсу фізики в різні історичні періоди; синхронічний метод, за допомогою якого визначалися загальні тенденції розвитку курсу фізики.

Джерельна база дослідження. Джерелами дослідження виступили:

- монографії британських, німецьких та американських учених з історії освіти цих країн (С. Куртіса, А. Мейєра, С. Нобла, Ф. Паульсена та ін.);

- монографії британських, німецьких та американських істориків методики фізики (Д. Бішопа, Б. Вулноу, Е. Дженкінса, Л. Гюнтера, Д. Зіверта, Р. Вікіхалтера, Д. Лейтена та ін.);

- статистичні збірки, видані департаментами освіти Великої Британії та США;

- підручники фізики для вищої та середньої школи;

- британський часопис "Фізична освіта" ("Physics Education");

- американські часописи: "Математика та природознавство в школі" ("School Science and Mathematics"), "Учитель фізики" ("The Physics Teacher"), "Американський фізичний журнал" ("American Journal of Physics"), "Фізика сьогодні" ("Physics Today");

- вітчизняні часописи: "Педагогіка і психологія", "Шлях освіти", "Фізика та астрономія в школі";

- часописи з історії науки: "Історія науки" ("History of Science"), "Журнал історії ідей" ("Journal of the History of Ideas");

- збірники з викладання фізики в різних країнах, видані ЮНЕСКО;

- матеріали міжнародних конференцій, організованих Міжнародною групою з методики навчання фізики (GIREP).

Етапи дослідження. Дослідження проводилося в три етапи.

На першому етапі (19961998 рр.) здійснювалася системна пошукова робота, визначалися і конкретизувалися об'єкт, предмет і методи дослідження, уточнювалася джерелознавча база дослідження.

На другому етапі (19992000 рр.) вивчалися матеріали з історії розвитку курсу фізики, історії розвитку систем освіти Великої Британії, Німеччини та США.

На третьому етапі дослідження (20012004 рр.) проводився аналіз одержаних результатів, обґрунтовувалися і формулювалися висновки, здійснювалося літературне оформлення дисертаційної роботи.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

- вперше обґрунтовано концепцію розвитку змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США, яка полягає в тому, що зміст курсу еволюціонує під впливом, з одного боку, внутрішньої логіки, з другого – потреб системи освіти та суспільства в цілому, які змінюються в процесі розвитку економіки, технології та структури суспільних груп;

- вперше розкриті чинники формування змісту шкільного курсу фізики, до яких належать: структура та стандарти середньої освіти, що формуються під впливом системи вищої освіти; методологія фізичної науки; панівні педагогічні та психологічні концепції; система підготовки вчителів;

- вперше встановлено залежність змісту шкільного курсу фізики від університетського курсу, яка полягає в тому, що структура та зміст шкільного курсу формуються на основі моделі побудови університетьского курсу;

- удосконалено хронологію розвитку шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США;

- дістало подальшого розвитку визначення напрямків інтеграції природничих навчальних предметів, які включають: об'єднання наук при вивченні окремих об'єктів і процесів; конструювання змісту на основі загальних методологічних принципів природознавства; формування змісту на основі використання комплексного підходу до розв'зання глобальних практичних проблем; розгляд еволюції науки в суспільстві;

- вперше визначені світові тенденції розвитку змісту шкільного курсу фізики, до яких належать: зміна методологічної основи побудови змісту, яка визначається переходом від відображення системи фізичного знання до розгляду науки в цілісній системі еволюції матеріальної і духовної культури; подолання розмежування традиційних розділів на основі сучасної структури фізичної науки та комп'ютерних технологій; використання сіткової структури побудови змісту; перетворення єдиного стандартного курсу на систему взаємозв'язаних курсів; становлення курсу фізики як відкритого глобального навчального середовища, здатного до саморозвитку.

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні чинників, що впливали на розвиток фізичної освіти у Великій Британії, Німеччині та США, що дають змогу передбачити подібні процеси у вітчизняній фізичній освіті; у визначенні тенденцій розвитку курсу фізики зазначених країн, які мають прогностичну спрямованість та можуть служити основою для подальших досліджень шляхів розвитку змісту вітчизняного курсу фізики.

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання одержаних результатів для розробки вітчизняних програм, написання підручників; отримані висновки можуть бути використані для внесення змін у програми підготовки вчителів фізики у вищих педагогічних навчальних закладах України.


 
 

Цікаве

Загрузка...