WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

25. Лещинський О. П. Гуманитаризация образования и учебный предмет // Материалы Международной научно-практической конференции "Образование в современном мире". – Одесса, 1996. – С. 228–230.

26. Лещинський О. П. Побудова змісту навчального предмета на базисному етапі вищої освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми". – Книга 1. – Чернівці, 1996. – С. 98–101.

27. Лещинський О. П. Оновлювання побудови навчальних предметів і підготовка вчителя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах". – Черкаси, 1998. – С. 166–167.

28. Лещинський О. П. Засади побудови комп'ютерних навчальних програм з фізики та їх дидактична функція // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти". – Львів, 2002. – С. 34–35.

29. Лещинський О. П. Зміни у зв'язках курсів фізики і математики у Великій Британії і США // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми математичної освіти". – Черкаси, 2005. – С. 90-91.

АНОТАЦІЯ

Лещинський О.П. Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ–ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2005.

У дисертації здійснено аналіз процесу історичного розвитку змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США та визначені його основні чинники. Досліджено вплив університетського курсу фізики на зміст шкільного курсу в різні історичні періоди. Розглянуті інтеграційні процеси в розвитку фізики як навчального предмета. Визначено специфіку змін у змісті шкільного курсу під впливом інформаційних технологій. Розкриті сучасні тенденції розвитку змісту шкільного курсу фізики. Проведене дослідження дає можливість сформулювати ряд рекомендацій щодо використання зарубіжного досвіду розвитку курсу фізики у вітчизняній педагогіці: в процесі переходу на профільне навчання у старших класах бажано взяти до уваги досвід Німеччини та Великої Британії в організації, розробці та впровадженні курсів фізики, інтегрованих курсів природознавства для учнів різних категорій у диференційовану систему освіти; доречно врахувати світові тенденції включення основних концепцій квантової та релятивістської фізики та пов'язаних з ними методологічних понять у зміст шкільного курсу, нові підходи до оцінки знань і вмінь учнів з фізики, виходячи з концепції функціональної наукової грамотності; необхідно включити в програму підготовки вчителів фізики ознайомлення зі світовим досвідом інтеграції професійної та фізичної освіти, методикою вивчення нових застосувань фізики і пов'язаних з нею робітничих професій, методикою концептуального вивчення принципів сучасної фізики.

Ключові слова: шкільний курс фізики, зарубіжні країни, розвиток змісту, тенденції, інновації, інтеграція.

АННОТАЦИЯ

Лещинский А.П. Развитие содержания школьного курса физики в Великобритании, Германии и США (ХІХХХв.). – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. –Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев, 2005.

В диссертации осуществлен анализ развития школьного курса физики в Великобритании, Германии и США в контексте исторического изменения систем образования этих стран. Проведено исследование влияния университетского курса физики на содержание школьного курса в различные исторические периоды. Анализируются интеграционные процессы в развитии физики как учебного предмета в средней школе. Рассмотрена специфика изменений в содержании школьного курса физики под влиянием новых информационных технологий. На основе проведенного в диссертации анализа исторического материала определены тенденции развития содержания школьного курса физики.

Сравнительный анализ развития университетского курса физики и методологии физической науки позволил прийти к выводу, что университетский курс физики сформировался в немецкой модели высшего образования как признанный научным сообществом свод знаний и методов исследований – парадигмальный учебный предмет. Именно парадигмальный университетский курс и стал основой формирования школьного курса. Его превращение в общеобразовательный учебный предмет было связано, с одной стороны, с более глубоким проникновением психологии в процесс развития ребенка, с другой стороны, с развитием физической науки, общества и системы образования. На основе проведенного в диссертации анализа делается вывод, что в процессе проектирования содержания научных знаний в учебный предмет используется первичная проекция, осуществленная методологией науки. В ходе дальнейшего конструирования содержания учебного предмета используется система ценностей, зависящая от всей общественной ситуации.

Представленный в диссертации материал позволил прийти к выводу, что содержание курса физики зависит от типа школы, в которой этот курс функционирует, и системы образования, включая высшее, и исторически изменяется вместе с этой системой. Построение абстрактного курса физики невозможно. Структура школьного курса в виде традиционных разделов сформировалась в конце ХІХ в. Развитие физических знаний и изменения в экономике привели к формированию потребности в новой структуре курса. Одновременно произошли существенные изменения в системе образования. Средняя школа стала массовой и из инструмента подготовки к высшему образованию она превратилась в средство развития всех детей. Изменение функции средней школы стимулировало разработку новых курсов физики. Появление интегрированных курсов естествознания, как показало проведенное в диссертации исследование, вызвано объективными причинами, связанными с изменением функции средней школы, интеграционными процессами в естественных науках и новыми формами их использования в практике.

Проведенный в диссертации анализ показал, что построение содержания курса физики зависит от доступных обществу средств создания, хранения и переработки информации. Развитие информационных технологий и глобальной компьютерной сети привело к возникновению принципиально новой особенности учебного предмета – его становлению как самоорганизующейся системы.

В развитии зарубежного школьного курса физики выявляются тенденции изменения методологических и логико-психологических оснований построения содержания. Универсальный курс физики постепенно замещается системой взаимосвязанных курсов, построенных на принципе инвариантности содержания, который заменяет прежний принцип его тождества.

Ключевые слова: школьный курс физики, зарубежные страны, развитие содержания, тенденции, инновации, интеграция.

ABSTRACT

Leshchinsky A.P. "Development of the secondary school physics curriculum in Great Britain, Germany and the USA in 19–20 centuries". Manuscript.

The Dissertation submitted to acquire the degree of doctor of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.01 - the general pedagogic and the history of pedagogic. – The M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Kiev, 2005.

A comparative analysis of the historical development of the secondary school physics curriculum is made. Main factors influenced on the historical development of the content of physics course for the secondary school isdefined. Influence the University physics course upon the secondary school physics curriculum in different historical periods is studied. The integration process in development of science curriculum is discussed. The influence of the modern information technology on the secondary school physics curriculum is studied. Trends in physics curriculum changes is analyzed.

Keywords: secondary school physics curriculum, historical development, trends, innovation, integration.


 
 

Цікаве

Загрузка...