WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат) - Реферат

12. Однією із засад побудови змісту навчального предмета є інформаційно-технологічна основа, яка залежить від доступних суспільству технічних засобів зберігання, передачі та обробки інформації. Навчальний предмет, що базується на паперових носіях, існує в інформаційному середовищі з невеликою швидкістю обміну інформацією та обмеженими зв'язками всередині фізичної спільноти. З появою та розвитком світової комп'ютерної мережі різко збільшилася швидкість руху інформації та структурне багатство зв'язків усередині спільноти. Дослідження процесів, що відбуваються у світовій мережі, дають підстави для висновку про становлення світової глобальної фізичної спільноти, всередині якої здійснюється фізична освіта різних рівнів. Водночас сама структура навчального предмета весь час змінюється залежно від стану світового інформаційного середовища. Виникає принципово нова особливість навчального предмета – він стає динамічною, багатовимірною системою, здатною адекватно відображати динамічний характер самої науки. Глобальна комп'ютерна мережа приводить до об'єднання всіх попередніх освітніх систем у єдине фізичне навчальне середовище. Середовище створюється у вигляді модулів, відкритих для доповнення, що також містить базу світових даних і засоби створення та пошуку зв'язків. Навчальне середовище безперервно змінюється завдяки діяльності учасників світової фізичної спільноти. Виявляється тенденція до становлення навчального предмета як глобального навчального середовища, здатного до саморозвитку.

13. Наприкінці ХХ ст. середня школа стала масовою, її функція змінилася. З інструменту підготовки до вищої освіти вона перетворилася на знаряддя розвитку всіх дітей. Шкільний курс з підготовчого до навчання у вищій школі перетворюється на інструмент, що забезпечує індивідуальний шлях дитячого розвитку. Розвиток інтегрованих курсів природознавства, зумовлений зміною функції середньої школи, процесами інтеграції природничих наук та новими формами їх використання у практиці, дозволяє виявити напрямки інтеграції навчального матеріалу. Історично першим напрямком інтеграції курсу фізики було його об'єднання з курсом філософії. Фізика саме виділилася як окремий предмет з курсу філософії. У сучасних умовах спостерігається повернення на новому рівні до цього напрямку інтеграції, але на шляху створення об'єднаних курсів фізики і філософії робляться лише перші кроки.

Розповсюдженим напрямком інтеграції є об'єднання різних наук при вивченні окремих об'єктів і процесів. Так, у межах одного предмета поєднується декілька курсів: а) фізики та астрономії; б) фізики й хімії; в) фізики, хімії та біології.

Наступним напрямком створення інтегрованого курсу є об'єднання навчального матеріалу різних предметів на основі виділення загальних принципів, що становлять методологічну основу сучасного природознавства: а) системно-структурна організація матерії; б) еволюція матерії у Всесвіті; в) збереження і перетворення енергії; г) квантові принципи будови речовини; д) принцип симетрії; е) імовірнісні закономірності.

Одним із сучасних напрямків інтеграції матеріалу є його об'єднання на основі практичних проблем (енергетики, екології, медицини), які вирішуються комплексним використанням методів різних наук.

Створення інтегрованого курсу також здійснюється на шляху об'єднання матеріалу на основі розгляду еволюції науки в суспільстві. При цьому використовується матеріал курсів фізики, історії та соціології.

Проведене дослідження дало можливість сформулювати рекомендації для вітчизняних авторів програм, підручників. Ці рекомендації стосуються змісту та структури курсу фізики, підходів до оцінки знань і вмінь учнів, принципів використання мережі Інтернет, вимог до навчального обладнання.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в здійсненні порівняльного аналізу історичного розвитку вітчизняного шкільного курсу фізики та курсу фізики зарубіжних країн; вивченні інтеграційних процесів у розвитку курсу фізики у вітчизняній і зарубіжній середній школі; порівнянні тенденцій розвитку вітчизняного та зарубіжного курсів фізики. Вважаємо за доцільне провести аналіз впливу вітчизняного університетського курсу фізики на зміст шкільного курсу в різні історичні періоди.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

1. Лещинський О. П. Фізика як навчальний предмет у середніх школах Великобританії, Німеччини та США. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – 255 с. (16 обл. вид. арк.)

Статті у фахових виданнях

2. Лещинський О. П. Цінності в побудові змісту навчального предмета // Цінності освіти і виховання: Науково-методичний збірник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: АПН, 1997. – С. 175–177.

3. Лещинский А. П. Философские основания конструирования содержания учебного предмета // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – 1999. – Вип. 5. – С. 135–141.

4. Лещинський О. П. Образ науки і засади конструювання змісту навчального предмета // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 29–36.

5. Лещинський О. П. Методологія та історія природознавства як засади побудови навчального змісту // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 2. – С. 12–18.

6. Лещинський О. П. Вплив комп'ютерів на структуру і зміст навчального експерименту // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 4. – С. 43–44.

7. Лещинський О. П. Вплив мережі Інтернету на навчання фізики // Педагогіка і психологія. – 2001. – №3–4. – С. 57–64.

8. Лещинський О. П. Загальний курс фізики в університетах США // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 2. – С. 43–47.

9. Лещинський О. П. Проблема змісту шкільного курсу фізики в Німеччині на початку ХХ ст. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2002. – Т. 1, Вип. 13. – С. 75–80.

10. Лещинський О. П. Розвиток викладання фізики у Великобританії під час першої наукової та промислової революції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2002. – Вип. 42. – С. 245–248.

11. Лещинський О. П. Вивчення основних ідей квантової механіки в середній школі на основі комп'ютерної візуалізації // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 3. – С. 16–18.

12. Лещинський О. П. Засади побудови змісту шкільного курсу фізики в методичній літературі початку ХХ ст. // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 86–92.

13. Лещинський О. П. Розвиток шкільного курсу фізики у Великобританії в ХІХ ст. // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. – 2002. – Вип. 48. – С. 158–168.

14. Лещинський О. П. Розвиток шкільного курсу фізики у США в другій половині ХХ ст. // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 6. – С. 47–51.

15. Лещинський О. П. Становлення курсу фізики в Німеччині в першій чверті XVIII ст. // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету.Серія: Педагогічна. – 2002. – Вип. 8. – С. 57–64.

16. Лещинський О. П. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні фізики // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1–2. – С. 34–41.

17. Лещинський О. П. Сучасні тенденції вдосконалення змісту навчання фізики у Великобританії // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 127–133.

18. Лещинський О. П. Логіко-психологічні засади побудови структури та змісту курсу фізики останньої чверті ХХ ст. // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – 2002. – Вип. 6–7. – С. 31–37.

19. Лещинський О. П. Вальдорфський курс фізики // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – 2002. – Вип. 5. – С. 45–49.

20. Лещинський О. П. Розвиток інтегрованих курсів природознавства у Великобританії // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 22–26.

21. Лещинський О. П. Вплив суспільних процесів на розвиток шкільного курсу фізики у Великій Британії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2003. – Вип. 51, Ч. 2. – С. 208–214.

22. Лещинський О. П. Аналіз історичного розвитку шкільного курсу фізики у Великій Британії та США // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Серія: Педагогічна. – 2003. – Вип. 9. – С. 55–58.

23. Лещинський О.П. Основні чинники розвитку курсу фізики середньої школи Великої Британії // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 52–59.

Матеріали і тези доповідей

24 Лещинський О. П. Гуманітаризація змісту освіти в молодшому коледжі США // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Школа за мир, взаєморозуміння і соціальний розвиток". – Рівне, 1996. – С. 70–71.


 
 

Цікаве

Загрузка...