WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вивчення гепатозахисної активності густого екстракту з листя винограду культурного (автореферат) - Реферат

Вивчення гепатозахисної активності густого екстракту з листя винограду культурного (автореферат) - Реферат

Методологічною основою дослідження є: історичний та системно-комплексний принцип науково-педагогічного пошуку; філософське вчення про особистість і розвиток дитини; сучасні положення філософської, психологічної та педагогічної наук про закони пізнання та відображення; педагогічні концепції розвиваючого та проблемного навчання; теорія особистісно-орієнтованих технологій навчання; позиції системного, діяльнісного та психологічного підходів до моделювання навчального процесу.

Вихідні положення дослідження ґрунтуються на Законах України „Про освіту", „Національній доктрині розвитку освіти", „Державному стандарті базової і повної середньої освіти" (2004 р.).

Теоретичною основою дослідження є вітчизняні та зарубіжні психолого-педагогічні теорії інтелектуального розвитку (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Л.В. Занков, Є.М. Кабанова-Меллер, З.І. Калмикова, Н.О. Менчинська, В.О. Моляко, В.Ф. Паламарчук, Н.Ф.Тализіна, Т.І. Шамова, Б.Д. Ельконін); розробки дидактичних проблем формування знань, умінь, навичок (Ю.К. Бабанський, В.К. Буряк, Є.О. Мілерян, В.А. Оніщук, О.Я. Савченко, А.В. Усова); активізації пізнавальної активності (О.М. Матюшкін, В.Ф. Паламарчук, Т.І. Шамова, Г.І. Щукіна); практичних методів розвитку інтелекту, інтелектуальних умінь (Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, К.К. Платонов, М.Л. Смульсон, Дж. Брунер, Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, Р. Стернберг); методичні підходи до формування знань та умінь на уроках науково-природничих дисциплін (П.С. Атаманчук, О.І. Бугайов, С.У. Гончаренко, В.Р. Ільченко, Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.М. Максимова, В.Г. Розумовський, В.Н. Федорова).

Комплексний підхід та специфіка об'єкта дослідження зумовлені сукупністю таких методів:

    • теоретичних – порівняння, систематизації, класифікації та узагальнення для обґрунтування сутності, змісту, показників та рівнів сформованості інтелектуальних умінь та виявлення дидактичних умов, які сприяють їх формуванню засобами природничих дисциплін; педагогічного прогнозування і моделювання для побудови ефективної формуючої методики згідно предмета дослідження;

    • емпіричних – анкетування, педагогічне спостереження (за ходом уроку, за учнями на уроці, за проведенням позакласних занять з предмета, за роботою методичних об'єднань), бесіди, опитування, складання самохарактеристик, тестування, збір незалежних характеристик, метод діагностичних контрольних робіт, метод вивчення шкільної документації, метод оцінювання продуктів діяльності для вивчення дидактичних умов ефективного формування інтелектуальних умінь старшокласників у сучасній школі;

    • математичної статистики для обробки експериментальних даних за допомогою комп'ютера для виявлення вірогідності ефективності запропонованої дидактичної системи.

Експериментальна база дослідження: Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі середніх загальноосвітніх закладів м. Орджонікідзе та м. Кривого Рогу. Дослідженням за повною програмою було охоплено 780 учнів та 250 вчителів трьох районів м. Кривого Рогу.

Дослідження проводилося впродовж трьох взаємопов'язаних етапів.

На першому етапі пошуково-теоретичному (1997 – 1999 рр.) було проаналізовано та узагальнено філософську, психолого-педагогічну, методичну літературу вітчизняних та зарубіжних науковців щодо проблеми інтелектуального розвитку засобами навчання. Визначено методологічні основи, сформульовано мету, завдання та гіпотезу дослідження. Конкретизовано його об'єкт і предмет, виявлено і теоретично обґрунтовано дидактичні умови формування інтелектуальних умінь, розроблено організаційну модель їх формування у старшокласників на уроках науково-природничих дисциплін. Виявлено критеріальні характеристики та рівні сформованості інтелектуальних умінь, розроблено діагностичну методику. Досліджено стан методичного та дидактичного забезпечення проблеми інтелектуального розвитку в сучасній школі, підготовлено матеріал для проведення констатуючого експериментуна базі загальноосвітніх шкіл м. Кривого Рогу та м. Орджонікідзе. Отримані результати проаналізовано, що дало змогу конкретизувати виявлені теоретичним шляхом дидактичні умови та розробити програму дослідно-експериментального навчання.

На другому етапідослідно-експериментальному (1999 – 2001 рр.) – проведено формуючий експеримент щодо перевірки виявлених дидактичних умов формування інтелектуальних умінь старшокласників на уроках фізики за визначеними критеріями. Відібрано серед учнів 10-х класів дві контрольні та дві експериментальні групи з урахуванням профільності навчання, що дозволило прослідкувати динаміку обраних критеріїв під впливом експериментальної методики та поза нею.

На третьому етапі – узагальнюючому (2002–2004 рр.) здійснено оцінку ефективності дослідно-експериментальної програми навчання, обробку й узагальнення результатів дослідження, розроблено рекомендацій для вчителів щодо впровадження запропонованої дидактичної системи у шкільну практику, здійснено наукове і літературне оформлення результатів дослідження.

Наукова новизната теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників на уроках науково-природничих дисциплін; уточнено поняття інтелектуальні уміння; конкретизовано їх перелік, зміст, структурні компоненти, критеріальні та рівневі характеристики; виявлено їх місце, роль, специфічні ознаки, взаємозв'язок з іншими групами вмінь; створено організаційну модель формування інтелектуальних умінь засобами науково-природничих дисциплін; розроблено новий підхід до діагностування наявного рівня сформованості інтелектуальних умінь; створено дидактичну систему навчання на основі зміни структурних компонентів навчального процесу.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: розроблено і впроваджено технологію діагностики рівнів сформованості інтелектуальних умінь, інтелектуально-описової здатності учнів на навчальному матеріалі предмета вивчення; показано методику структурування навчального матеріалу теми відповідно між діяльністю та сформованими операційними компонентами; впроваджено засоби керування процесом активізації рефлексії у навчально-пізнавальній діяльності; створено та апробовано методику формування умінь моделювання та побудови стратегій на уроках фізики; розроблено інтегративний спецкурс; узагальнено різноманітні завдання-ситуації, визначено методику проведення рольових, ділових ігор, дискусій, інтелектуально-творчих тренінгів; розроблено дидактичні рекомендації щодо формування інтелектуальних умінь учнів на уроках фізики.

Впровадження результатів дослідження здійснювалося в ЗОШ № 94 (довідка № 1/11 від 10.12.04), Центрально-Міському ліцеї (довідка № 388 від 10.12.04), Методичному об'єднанні вчителів фізики Довгинцівського району (довідка № 1554 від 10.12.04) м. Кривого Рогу; у Хмельницькому колегіумі (довідка № 48 від 24.02.05), ліцеї м. Орджонікідзе (довідка № 52 від 23.03.05).

Особистий внесок здобувача у роботі опублікованій в співавторстві (з Г.П. Половиною) полягає в адаптації та конкретизації ідей введення у навчально-пізнавальний процес інтелектуально-творчих тренінгів, зокрема Турніру юних фізиків-винахідників.

Достовірність результатів дослідження забезпечується обґрунтованими методичними підходами до процесу формування інтелектуальних умінь відповідно до предмета, мети і завдань дослідження, експериментально-дослідною перевіркою висунутих припущень, єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки, педагогіки та психології, кафедри фізики Криворізького державного педагогічного університету, психолого-педагогічних семінарах ЗОШ № 94, Центрально-Міського ліцею м. Кривого Рогу, ліцею м. Орджонікідзе, Хмельницького колегіуму, методичних об'єднань вчителів фізики Довгинцівського та Жовтневого районів м. Кривого Рогу, міжнародному семінарі „Методика організації наукової роботи з молоддю" (26 жовтня 2001 р., м. Кривий Ріг), Всеукраїнській науково-методичній конференції „Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики" (26-28 квітня 2001 р. м. Кривий Ріг), на постійно діючому республіканському семінарі „Актуальні питання методики навчання фізики в середній та вищій школі" при НПУ ім. М. Драгоманова (лютий 2002, лютий 2004 рр.), ІІ Всеукраїнській конференції „Проблеми дидактики фізики в основній школі" (червень 2003 р. м. Умань), міжнародному науково-практичному семінарі „Проблеми та перспективи культурологічної концепції особистісно орієнтованої освіти" (м. Кривий Ріг, листопад 2003 р.).

Публікації. Теоретичніта практичні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 7 одноосібних публікаціях та одній у співавторстві, з них 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України, обсягом 3,1 д.а.

Структура дисертації: дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (262 позиції), 6 додатків. Повний обсяг дисертації становить 212сторінок, з яких 162 – основного тексту. Робота вміщує 13 таблиць на 29 сторінках, 11 рисунків на 6 сторінках.


 
 

Цікаве

Загрузка...