WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Синтезовано Simulink-модель (рис. 11) наведеної вище кодокерованої пневмосистеми і проведено моделювання динамічних процесів, що протікають в ній для найбільш несприятливого сполучення значень її параметрів: діаметрі пневмопровода-капіляра =0,8 мм, його довжині =1,8 м та при максимальній 400 даПа/с і номінальній 100 даПа/с швидкостях змінювання відносного тиску повітря (рис. 12). Отримані результати моделювання засвідчили ефективну роботу пневмосистеми в робочому діапазоні від +200 до мінус 300 даПа.

Рис. 11. SimuLink-модель кодокерованої пневмосистеми імпедансметра на основі

електродвигуна постійного струму

Рис. 12. Динаміка формування відносного тиску повітря кодокерованою пневмосистемою на основі електродвигуна постійного струму для найбільш несприятливого сполучення значень її параметрів при максимальній 400 даПа/с (ліворуч) та номінальній 100 даПа/с (праворуч) швидкостях

Розглянуто функціонування кодокерованої пневмосистеми (рис. 7), схема мікрокомпресора якої (варіант 117) містить замість електродвигуна електромеханічний перетворювач - х електродинамічного типу. Динамічні властивості нововведеної ланки характеризуються інерційною ланкою першого порядку , де Па/В, с. Проведено моделювання динамічних процесів в розглядуваній структурі на основі синтезованої її SimuLink-моделі (рис. 13) та підтверджено ефективність плавного відтворювання відносного тиску повітря даною пневмосистемою в діапазоні від +200 до мінус 300 даПа для вказаного вище найбільш несприятливого сполучення значень її параметрів (рис. 14).

Рис. 13. SimuLink-модель кодокерованої пневмосистеми імпедансметра на основі

електромеханічного перетворювача електродинамічного типу

Рис. 14. Динаміка формування відносного тиску повітря кодокерованою пневмосистемою

на основі електромеханічного перетворювача електродинамічного типу для найбільш несприятливого сполучення значень її параметрів при максимальній 400 даПа/с (ліворуч) та номінальній 100 даПа/с (праворуч) швидкостях

Визначено сукупність завдань, вирішення яких покладено на СВП імпедансометричного каналу при реалізації ним процедури вимірювання , а саме: необхідність виділення сигналу зондуючого тону з частотою 226 Гц і одночасного заглушування стимулів з частотою 500 Гц і вище та різноманітних НЧ складових, обумовлених диханням, пульсом та рухом голови обстежуваного, а також можливого завадового сигналу з частотою мережі 50 Гц. При цьому АЧХ СВП повинна мати плоску вершину в діапазоні можливого змінювання частоти генератора (226 6) Гц, забезпечуючи відтворювання на своєму виході ступінчатого (Δt ~ 10 мс) змінювання амплітуди вхідної напруги частотою 226 Гц, викликаного появою у обстежуваного АРВМ. Визначено спектральний склад зондуючого сигналу (при наявності АРВМ), що описується виразом ( 2 ):

, ( 2 )

та встановлено, що його спектр окрім основної f0 = 226 Гц містить частотні складові в діапазоні від 180 Гц до 270 Гц, а найбільш значимі його спектральні компоненти лежать в межах 210 - 243 Гц. Це дозволило сформулювати вимоги до параметрів розроблюваного вузла СВП: смуга пропускання не менше 33 Гц у вказаних межах при нерівномірності АЧХ не більше 0,15 дБ (що складає 1,7 % Δ) та коефіцієнтах підсилення від 10 до 15 дБ і заглушування завадових сигналів з частотою мережі 50 Гц і частотою 500 Гц надпорогового стимулу не менше 70 дБ.

Синтезовано на основі методу „розстроєних контурів" схему 4-х ланкового СВП у вигляді послідовно зв'язаних активних вузькосмугових фільтрів з резонансними частотами 217, 233, 206 і 244 Гц, проведено його моделювання та визначено параметри отриманої композиційної АЧХ (рис. 15), які задовольняють встановленим вимогам:

-

Рис. 15. АЧХ СВП та його складових ланок в діапазоні частот від 150 до 300 Гц

смуга пропускання складає 40,5 Гц в діапазоні 205 - 245 Гц;

- коефіцієнт підсилення 11,5 дБ;

- нерівномірність АЧХ в діапазоні 208 – 243 Гц не перевищує 0,145 дБ;

- коефіцієнт заглушування завадових сигналів з частотою 50 Гц складає 119 дБ, а з частотою 500 Гц стимулу – 89 дБ.

На основі передавальних характеристик ланок розробленого СВП синтезовано його SimuLink-модель (рис. 16) та проведено моделювання у ньому динамічних процесів при надходженні на вхід вузла вимірювального тону в межах (226 6) Гц та одночасній появі АРВМ разом із завадовими сигналами з частотами мережі 50 Гц та стимулу 500 Гц (рис. 17 - 20).

Рис. 16. Блок-схема SimuLink-моделі синтезованого СВП

Рис. 19. Вихідний сигнал СВП при надходженні на його вхід зондуючого тону з параметрами (= 226 Гц; = 0,1 В; =0,25 В; =10 мс) при появі АРВМ

Рис. 20. Вихідний сигнал СВП при надходженні на його вхід суміші: зондуючий тон з параметрами (= 226 Гц; = 0,1 В; =0,25 В; =10 мс) при появі АРВМ + завадові сигнали (= 50 Гц; = 1 В) та (= 500 Гц; = 1 В)

Рис. 18. Вихідний сигнал СВП при надходженні на його вхід зондуючого тону з параметрами (= 220 Гц; = 0,1 В; =0,25 В; =10 мс) при появі АРВМ

Рис. 17. Вихідний сигнал СВП при надходженні на його вхід зондуючого тону з параметрами (= 232 Гц; = 0,1 В; =0,25 В; =10 мс) при появі АРВМ

Показано ефективність роботи синтезованого вузла та встановлено наявність на його виході затримки появи приросту на ~ 20 мс і збільшення його тривалості від 10 мс до 30 мс із-за інерційності ланок СВП, що враховується у вигляді поправки ЧВП імпедансметра при вимірюванні часових параметрів АРВМ.

С

Рис. 21. Блок-схема SimuLink-моделі ланок детектора, інтегратора та ФНЧ імпедансометричного каналу

интезовано SimuLink-модель наступних за СВП ланок імпедансометричного каналу: детектора, інтегратора і ФНЧ (рис. 21) та проведено моделювання динамічних процесів в них при надходженні на вхід ланцюга зазначених ВП вихідного сигналу СВП, наведеного на рис. 20, що дозволило визначити оптимальні значення їх параметрів в залежності від точності та швидкодії засобу.

П'ятий розділ присвячено розгляду проблем метрологічного забезпечення аудіометрів і акустичних вушних імпедансметрів та шляхів їх вирішення.

Проведено аналіз стану метрологічного забезпечення і стандартизації в області конвенціональної (до 8 кГц) та ВЧ (8 – 16 кГц) аудіометрії. Встановлено, що із врахуванням впровадженої в Україні системи державної повірки аудіометричних засобів для діапазону частот 125 – 8000 Гц завдання їх метрологічного забезпечення

вирішені у повному обсязі, що означає наявність в обігу повірених приладів "штучне вухо" 4152, 4153 і "штучний мастоїд" 4930 ф.„B&K, нормованих КЕПРЗТ і КЕПРЗС (КЕПРПВ), контрольних рівнів вузькосмугового маскувального шуму та відповідних зразкових і робочих повірочних апаратурних засобів та нормативно-технічної документації, а також єдиної методики повірки аудіометрів в даному діапазоні частот (в тому числі і для скринінг-аудіометра АА4).

Встановлено також, що в діапазоні ВЧ вищеназвані завдання наразі вирішені лише для умов повітряного звукопроведення, при цьому стандартами IEC 60318-2 та ISO 389-5 рекомендовано необхідне повірочне обладнання і КЕПРЗТ для двох типів телефонів (KOSS HV/1A та SENNHEISER HDA200). Для ВЧ аудіометрів з каналом кісткового проведення звуків за винятком основних технічних вимог до обладнання (IEC 60645-4) відсутні КЕПРЗС (КЕПРПВ), промислово освоєні і рекомендовані IEC та ISO кісткові ВЧ вібратори, а також засоби і методика їх повірки.

Враховуючи відсутність на момент розроблення ВЧ аудіометра АВА1 стандартів IEC 60318-2 та ISO 389-5, високу вартість рекомендованих випромінювачів HV/1A і HDA200, а також те, що ISO 389-5 не обмежує застосування інших типів телефонів, сформульовано вимоги та створено у співпраці із ТОВ „Резонанс ЛТД" (м. Кіровоград) аудіометричний ВЧ телефон ТАВ-01. Оскільки його конструкція відповідає вимогам ГОСТ 27072-86, для нього в конвенціональному діапазоні застосовано універсальні КЕПРЗТ згідно вказаного стандарту та ISO 389-1. Запропоновано схему установки на основі ТАВ-01 (рис. 22) та визначено за її допомогою шляхом біологічного калібрування на групі із 11 отологічно здорових молодих людей віком 18 років на частотах 8; 10; 12,5; 14; 16 і 18 кГц його еквівалентні порогові РЗТ (ЕПРЗТ) (табл. 1). При цьому ЕПРЗТ реєструвались по показам прецизійного вимірювача шуму, підключеного до приладу 4153, на акустичну камеру якого через адаптер типу 1 згідно IEC 60318-2 закріплювався телефон ТАВ-01 установки. Отримані ЕПРЗТ покладено в основу розробленої методики повірки ВЧ аудіометра АВА1.

Рис. 22. Схема установки для визначення слухових порогів на частотах 8 - 18 кГц на основіВЧ телефону ТАВ-01 та ВЧ вібратора ВКПВЧ-01

Таблиця 1

Еквівалентні порогові рівні звукового тиску ВЧ телефону ТАВ-01

Частота, кГц

8

10

12,5

14

16

18*

ЕПРЗТ ТАВ-01 з адаптером типу 1

згідно IEC 60318-2, дБ (відносно 20 мкПа)

15

23,5

18

24

46

51

Сила притиску телефону ТАВ-01 до приладу „штучне вухо" 4153 ф. „B&K" (4,50,5) Н


 
 

Цікаве

Загрузка...