WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Дослідні зразки ВЧ аудіометра АВА1 та імпедансметра АУІ1 успішно пройшли державні приймальні випробування (в УкрЦСМ, м. Київ) і клінічну апробацію в провідних медичних закладах України, зокрема, інституті отоларингології ім. О.С.Коломійченка АМН України (лабораторія професійних порушень слуху та відділ слухопротезування і функціональної діагностики порушень слуху дорослих), Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця (кафедра оториноларінгології) і Центрі реабілітації дітей з порушеннями слуху та мови "СУВАГ-Київ", під час яких було обстежено і встановлено достовірний діагноз відповідно у 78 (за допомогою ВЧ аудіометра АВА1) та 135 (за допомогою імпедансметра АУІ1) дорослих і дітей. В результаті ВЧ аудіометр АВА1 та імпедансметр АУІ1 були занесені до Держреєстру виробів медичної техніки України і отримано дозволи на застосування їх у медичній практиці та серійне виробництво.

Одержані в дисертації нові результати знайшли застосування в навчальному процесі при підготовці НТУУ „КПІ" фахівців в галузі медичного приладобудування, зокрема, по спеціальності "Медичні прилади та системи".

Особистий внесок автора. В роботі узагальнено результати багаторічних досліджень, виконаних автором самостійно і висвітлених у 23 самостійних працях, включаючи монографію [ 1 ]. Роботи, виконані разом із співавторами [ 2 – 7, 21, 22, 30, 32 ] наведені в переліку публікацій, при цьому із них безпосередньо здобувачу належить вибір та обґрунтування напрямку досліджень, постановка задач на різних етапах виконання роботи, аналіз та інтерпретація одержаних результатів. Автором запропоновано структури досліджуваних кодокерованих пневмосистем та розроблено їх SimuLink-моделі [ 5, 7 ], проведено морфологічний аналіз та синтез перспективних схем мікрокомпресорів пневмосистеми [ 3 ], наведено класифікацію сучасних засобів для дослідження слуху, функціональні можливості аудіометрів та імпедансметрів і визначено тенденції їх розвитку [ 2 ], запропоновано структуру вимірювальної установки, проведено співставлення отриманих результатів з вимогами IEC 60645-4 [ 4 ], виконано розрахунок і моделювання 4-х ланкового СВП імпедансометричного каналу, розроблено його SimuLink-модель та проведено моделювання динамічних процесів [ 6, 30 ], запропоновано враховувати психомоторні особливості обстежуваних при визначенні їх слухових порогів автоматизованими аудіометричними засобами [ 21, 22 ] та розроблено структуру скринінгового засобу і схемні рішення його аудіометричного тракту [ 32 ].

Апробація результатів дисертації. Наукові результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях та семінарах, а також на вітчизняних і міжнародних виставках медичного обладнання, перелік яких наведено нижче. Матеріали дисертаційної роботи та її окремі розділи доповідалися і обговорювалися на:

- ювілейній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми оториноларингології", присвяченої 95-річчю з дня народження чл.-кор. АН України О.С.Коломійченка, м. Київ, Київський НДІ отоларингології, 1993р.;

- семінар-нараді "Проблемы и перспективы обеспечения единства акустических измерений в Украине", м. Київ, УкрЦСМ, 1994р.;

- VIII з'їзді оториноларингологів України, м. Київ, Київський НДІ отоларингології, 1995р.;

- семінар-нараді "Метрологическое обеспечение измерений в системе здравоохранения", смт. Гурзуф, АР Крим, УкрЦСМ, 1999р.;

- міжнародній конференції TSCET2000 "Modern Problems of Telecom., Comput.Science and Eng.Train.", Львів-Славсько, ДУ "Львівська політехніка", 2000р.;

- науково-методичному семінарі "Перспективы развития приборостроения" в межах міжнародної конференції СЛАВПРОМ, смт. Славсько, Карпати, ДУ "Львівська політехніка", 2001р.;

- семінар-нараді "Вдосконалення еталонної та нормативної бази при розробці, виготовленні та експлуатації ЗВТ в галузі радіоелектронних і віброакустичних вимірювань", м. Київ, УкрЦСМ, 2002;

- науково-технічних конференціях "ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2002 - 2005", м.Київ, НТУУ "КПІ", 2002-2005р.р.

Створені експериментальні і дослідні зразки удосконалених аудіометричних та імпедансометричних засобів неодноразово експонувались на провідних національних і міжнародних виставках медичного обладнання, в тому числі у складі експозиції України на міжнародній виставці-ярмарці "Interhospital - 98" (м. Ганновер, Німеччина), а також на:

- першій національній виставці медичної техніки і екологічного обладнання "Медикон-94", м. Київ, ВДНГ, 1994р.;

- ІІ національній виставці з міжнародною участю "Охорона здоров'я-94", м.Київ, Палац спорту, 1994р.;

- виставці медичного обладнання на VIII з'їзді отоларингологів України, м.Київ, Київський НДІ отоларингології, 1995р.;

- виставках медичної техніки на розширених засіданнях Колегій МОЗ України, м. Дніпропетровськ, 1995р., м. Київ, 1996р., 1998р.;

- національних виставках з міжнародною участю "Медицина в Україні-97" та "Ліки. Стоматологія. Медицина-97", м. Київ, Палац спорту, 1997р.;

- Київському контрактовому ярмарку, м. Київ, Палац спорту, 1997р.;

- національній виставці, присвяченій 8-й річниці незалежності України, м. Київ, ВДНГ, 1999р.

Публікації. По матеріалам дисертаційної роботи опубліковано 34 друковані праці, із них 23 самостійних, включаючи наукову монографію. 19 робіт опубліковано у фахових журналах і збірниках наукових праць, оригінальні рішення захищені 6 патентами України та Росії на винаходи.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 454 сторінки, 134 рисунки, 47 таблиць, список використаної літератури з 154 найменувань на 13 сторінках та 40 сторінок додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, визначено наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведені дані щодо їх апробації і впровадження.

У першому розділі виконано аналіз наукової літератури по темі дисертаційної роботи, розглянуто стан і перспективи розвитку методів та технічних засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії, сформульовано основні напрямки теоретичних і експериментальних досліджень.

При проведенні аналізу слухової системи людини із-за її складності, відсутності доступу та можливості вимірювання структурних параметрів основна увага приділяється лише периферійному відділу органа слуху, зокрема, зовнішньому і середньому вухам. Вважають при цьому, що діагностування стану всього органа слуху завдяки взаємозв'язку його складових здійснюється опосередковано за отриманими результатами аудіометрії та акустичної імпедансометрії. Розглянуто узагальнені діагностичні параметри об'єкта дослідження, які характеризують його стан, а саме: рівні інтенсивності та спектральний склад стимулів при повітряному та кістковому звукопроведенні, акустичний імпеданс системи середнього вуха, що складається із паралельно з'єднаних імпедансів зовнішнього слухового проходу і власне середнього вуха, а також частота його вимірювання.

На основі методу електромеханічних аналогій проведено аналіз математичної моделі системи середнього вуха людини в нормі, що дозволило оцінити (на частоті 226 Гц) внесок кожної із складових , , в результуючий акустичний імпеданс та підтвердило висновок про визначальний вклад (~90%) в та (~100%) відповідно реактивних опорів гнучкостей барабанної перетинки та зовнішнього слухового проходу. Це спрощує процедуру вимірювання і дає змогу розглядати герметично замкнений слуховий прохід як акустичний резонатор з відносно твердими стінками, у якого одна із торцевих поверхонь має непостійну гнучкість, що залежить від наявності чи відсутності патологічних змін.

Проведений в роботі аналіз методів аудіометрії засвідчив важливість і перспективність реалізації в аудіометрах методу ВЧ аудіометрії не лише при повітряному, а і при кістковому проведенні стимулів, що дозволяє виявляти втрати слуху на самому ранньому етапі в широкому діапазоні вікового цензу обстежуваних. Окреслено напрямки досліджень, пов'язані із реалізацією даного методу ВЧ аудіометрами, а також необхідністю підвищення точності діагностування і пропускної можливості масових профілактичних медичних обстежень слуху в умовах медсанчастин підприємств з підвищеним рівнем шуму за допомогою скринінг-аудіометрів.

На підставі аналізу методів акустичної імпедансометрії визначено перспективні напрямки досліджень, направлені на розширення діагностичних можливостей медперсоналу при проведенні об'єктивних досліджень слуху імпедансометричними засобами і передбачають реалізацію додаткових режимів обстеження та подальшу інтеграцію методів імпедансометрії і аудіометрії в одному засобі.

Розглянуто класифікацію, мінімальні функціональні можливості і основні технічні вимоги до аудіометрів та акустичних вушних імпедансметрів згідно із вітчизняним (ГОСТ 27072-86) і міжнародними стандартами IEC, ISO в даній області.

Проаналізовано сучасний стан зазначених засобів в медичних закладах країни, визначено наявні проблеми, обумовлені оснащенням в обмеженій кількості підрозділів охорони здоров'я морально застарілими засобами із вичерпаним ресурсом експлуатації та низькою пропускною здатністю обстежень, не урегульованістю окремих питань їх метрологічного забезпечення, дорожнечею обладнання закордонного виробництва та труднощами його технічного обслуговування, відсутністю (за виключенням окремих клінік) засобів аудіометрії для раннього діагностування порушень слуху. Запропоновано шляхи вирішення вказаних проблем, зокрема, створенням комплексу високоякісних і недорогих вітчизняних удосконалених засобів аудіометрії та акустичної імпедансометрії з розширеними функціональними можливостями.


 
 

Цікаве

Загрузка...