WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Мета роботи: розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії шляхом розробки науково-методичних і метрологічних аспектів, покладених в основу створених зразків вказаних засобів.

Досягнення цієї мети передбачає розв'язання таких задач:

1. Дослідження методів вимірювання і відтворення, принципів побудови і вимірювальних перетворень в аудіометричних та імпедансометричних засобах, визначення перспективних шляхів підвищення точності, швидкодії і розширення функцій діагностування порушень слуху та синтез нових структур аудіометрів і аналізаторів середнього вуха різного типу. Подальший розвиток існуючих методів аудіометрії для проведення обстежень автоматизованими засобами.

2. Морфологічний аналіз існуючих кодокерованих пневмосистем імпедансометричних засобів та синтез варіантів перспективних схем конструкцій мікрокомпресорів для застосування в аналізаторах середнього вуха. Розроблення моделей перспективних кодокерованих пневмосистем та проведення моделювання динамічних процесів, що протікають у них, для найбільш несприятливого сполучення значень параметрів систем.

3. Розроблення моделей окремих ланок імпедансометричного каналу аналізаторів середнього вуха та моделювання динамічних процесів в них з метою оптимізації параметрів ланок по критеріям точності і швидкодії при наявності на вході каналу перешкоджаючих факторів та надпорогового стимулу, що викликає появу у обстежуваного акустичний рефлекс внутрішньовушних м'язів (АРВМ).

4. Комплексний аналіз стану метрологічного забезпечення і стандартизації в області аудіометрії та акустичної імпедансометрії, виявлення наявних проблем та формулювання шляхів їх вирішення. Постановка і проведення цілеспрямованих досліджень, орієнтованих на їх реалізацію, розроблення методик визначення метрологічних характеристик аудіометрів (в області ВЧ) та аналізаторів середнього вуха.

5. Створення на основі синтезованих структур і моделей комплексу аудіометричного та імпедансометричного обладнання з розширеними функціональними можливостями, визначення їх метрологічних характеристик. Проведення державних приймальних і медичних випробувань створених засобів з реєстрацією їх в Держреєстрі виробів медичного призначення України.

Об'єктом дослідження є процес взаємодії слухової системи і засобів діагностування її стану.

Предметом дослідження є комплекс удосконалених засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії з розширеними функціональними можливостями.

Методи дослідження. Проведені дослідження базуються на використанні методів метрології, акустичних вимірювань, цифрового моделювання, фільтрації, електромеханічних аналогій, "розстроєних контурів", статистичної обробки, морфологічного аналізу, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювання і експериментальних досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

1. Розвинуто теорію та узагальнено методи і принципи побудови засобів аудіометрії та акустичної імпедансометрії, що дозволило на основі отриманих аналітичних виразів рівнянь вимірювання і відтворення визначити шляхи підвищення їх точності, а також розширити функціональні можливості за рахунок реалізації методу ВЧ аудіометрії не лише при повітряному, а і кістковому проведенні звуків, врахування віку та статі обстежуваних при формуванні висновку про стан їх слуху, автоматизації процедури дослідження, реалізації додаткових режимів обстеження та подальшої інтеграції методів аудіометрії і акустичної імпедансометрії в одному засобі.

2. Розроблено та експериментально апробовано новий ефективний різновид методу тональної порогової аудіометрії, який враховує психомоторні особливості пацієнтів при діагностуванні порушень слухової функції автоматизованими аудіометричними засобами і, як наслідок, дозволяє суттєво підвищити пропускну спроможність масових профілактичних медичних обстежень слуху.

3. Показано шляхи створення і синтезовано нові структури аудіометричних та імпедансометричних засобів з розширеними функціональними можливостями, що досягається за рахунок введення до їх складу каналу кісткового ВЧ звукопроведення, додаткових функціональних перетворювачів, застосування сучасної елементної бази (прецизійних кодокерованих масштабних перетворювачів, стерео аудіо кодеків та DSP-процесорів) та розроблення необхідного програмного забезпечення.

4. Подальшого розвитку отримало структурно-функціональне моделювання основних складових аналізаторів середнього вуха – кодокерованої пневмосистеми з перспективними схемами мікрокомпресорів різного типу та імпедансометричного каналу, що надало змогу на основі синтезованих SimuLink-моделей вказаних складових провести моделювання динамічних процесів, які протікають в них при найбільш несприятливому сполученні значень їх параметрів і вхідних сигналів та, як наслідок, визначити оптимальні параметри їх ланок в залежності від точності і швидкодії засобу.

5. Розроблено, вдосконалено і експериментально апробовано метрологічне методичне та апаратурне забезпечення ВЧ аудіометрів і аналізаторів середнього вуха з розширеними функціональними можливостями, яке є основою для проведення подальших робіт по створенню і удосконаленню в Україні системи метрологічного забезпечення в області ВЧ аудіометрії і акустичної імпедансометрії.

6. Створено комплекс удосконалених автоматизованих аудіометричних та імпедансометричних засобів з розширеними функціональними можливостями, які реалізують розроблені метод і структури та надають змогу вирішити проблему раннього діагностування і профілактики порушень слуху у дорослих та дітей країни.

Практична цінність отриманих результатів дисертаційної роботи полягає:

- у створенні в Україні двох найбільш поширених представників аудіологічних діагностичних засобів - аудіометрів та акустичних вушних імпедансметрів з розширеними функціональними можливостями, що дає змогу вирішити проблему оснащення медичних закладів країни високоякісним і недорогим вітчизняним діагностичним обладнанням, створює умови для раннього діагностування і профілактики порушень слуху у дорослого та дитячого контингенту обстежуваних і надає можливість своєчасно впровадити лікувальні та профілактичні заходи;

- в розробленні способу обстеження слуху на основі запропонованого нового різновиду методу тональної порогової аудіометрії, реалізованого в автоматизованих діагностичному ВЧ аудіометрі АВА1 та скринінг-аудіометрі групового користування АА4, що дозволяє суттєво підвищити пропускну спроможність масових профілактичних обстежень слуху за рахунок врахування психомоторних особливостей пацієнтів;

- у формуванні засобами скринінг-аудіометрії попереднього висновку про стан слуху пацієнта шляхом порівняння отриманих слухових порогів з розрахованими даними аудіограми в нормі згідно ISO 7029 в залежності від віку і статі обстежуваного, що сприяє підвищенню точності діагностування слухових розладів;

- в рекомендаціях по вибору синтезованої схеми конструкції мікрокомпресора пневмосистеми імпедансометричного засобу в залежності від його типу (скринінговий або клінічний) та вимог, що пред'являються до нього, а також наступного моделювання створеної структури пневмосистеми в середовищі MatLab для найбільш несприятливого сполучення значень її параметрів;

- в реалізації у розробленому ВЧ аудіометрі АВА1 каналу кісткового ВЧ звукопроведення, що вперше дало можливість проводити обстеження органа слуху при кістковому ВЧ проведенні звуків в діапазоні 8 - 18 кГц при рівнях прослуховування до 70 дБ, в тому числі як для людей похилого віку, так і для обстежуваних із слуховими розладами;

- в розробленні і впровадженні методик повірки діагностичного ВЧ аудіометра АВА1 та акустичного вушного імпедансметра АУІ1, які є основою створення і вдосконалення в Україні системи метрологічного забезпечення в області ВЧ аудіометрії та акустичної імпедансометрії.

- в розробленні повного комплекту конструкторської документації для постановки серійного виробництва автоматизованих акустичного вушного імпедансметра АУІ1, діагностичного ВЧ аудіометра АВА1 та скринінг-аудіометра групового користування АА4 на промислових підприємствах приладобудівного профілю, а також у виготовленні, налагодженні та випробуваннях дослідних зразків зазначених засобів;

- в розробленні комплекту ескізної конструкторської документації на портативний тимпанометр ТИМП1, який може бути покладено в основу створення робочої конструкторської документації та дослідних зразків виробу.

Результати дисертаційної роботи впроваджені і використані в НДР та ДКР НТУУ "КПІ", перелік яких наведено вище, при цьому:

- створено дослідні зразки автоматизованого акустичного вушного імпедансметра АУІ1 941345.003 та діючий макет вимірювального блоку портативного тимпанометра ТИМП1 941345.004;

- створено дослідні зразки автоматизованих діагностичного ВЧ аудіометра АВА1 941345.002 та скринінг-аудіометра групового користування АА4 941345.001.


 
 

Цікаве

Загрузка...