WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Лисенко Олександр Миколайович

УДК 616.28

Розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії

Спеціальність 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України на кафедрі приладів і систем орієнтації та навігації

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Бублик Григорій Федорович,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", професор кафедри

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук

Овсяник Валерій Прокопович,

науково-виробниче підприємство „ВАБОС" (м. Київ),

генеральний директор

лауреат державної премії України,

доктор технічних наук, професор

Смердов Андрій Андрійович,

Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Сторчун Євген Володимирович

Національний університет „Львівська політехніка", професор кафедри

Провідна установа:

Харківський національний університет радіоелектроніки,

кафедра біомедичних електронних пристроїв та систем,

Міністерство освіти і науки України

Захист відбудеться 12 січня 2006р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп. № 12, ауд. №114.

З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37.

Автореферат розісланий „29" ____11______ 2005р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Кандидат технічних наук, доцент Швайченко В.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З кожним роком все більш актуальною як у медичному, так і в соціальному відношенні становиться проблема приглухуватості та глухоти, оскільки, на превеликий жаль, згідно статистичних даних сьогодні відхилення слуху від норми спостерігаються у кожного десятого жителя планети. І надалі ситуація погіршується, що обумовлено в першу чергу високим рівнем шуму, ускладненнями після вірусних захворювань і застосування ототоксичних антибіотиків, внаслідок загального підвищення радіаційного фону і спадкових захворювань, в результаті травм та природного старіння, ускладненого серцево-судинними захворюваннями.

У зв'язку з цим надзвичайно важливого значення набуває профілактика та раннє виявлення порушень слуху за допомогою сучасних діагностичних методів. Це стане можливим у тому разі, якщо медичний персонал 38 сурдологічних центрів обласних і великих міст України, 24 дитячих сурдоцентрів, понад 300 ЛОР-кабінетів районних поліклінік, кількох сотень медсанчастин промислових і транспортних підприємств з підвищеним рівнем шуму, військових підрозділів, науково-дослідних установ буде мати на озброєнні сучасне аудіологічне діагностичне обладнання і, насамперед, двох найбільш необхідних і поширених видів - аудіометрів та акустичних вушних імпедансметрів.

Із-за відсутності вказаних засобів вітчизняного виробництва попит на нього протягом останніх декількох десятків років задовольнявся лише в незначній мірі за рахунок закупівлі дорогоцінного імпортного обладнання. Наразі в експлуатації в Україні знаходиться близько 200 одиниць аудіометрів, причому 75% із них - це прилади типу МА-31 виробництва фірми Pracitronic (м. Дрезден, колишня Німецька Демократична Республіка). Вказані аудіометри централізовано купувалися ще за часів колишнього СРСР, є вже морально застарілими, давно відпрацювали свій ресурс (десята їх частина вийшла із ладу) та забезпечують низьку пропускну можливість обстежень. Лише в четвертій частині регіонів України виконується акустична імпедансометрія, а кількість аналізаторів середнього вуха в медичних закладах країни не перевищує трьох десятків одиниць.

Сучасне обладнання провідних закордонних виробників фірм Interacoustics, Madsen Electronics, SIEMENS та Grasson Stadler є занадто дорогим для більшості вітчизняних споживачів (їх вартість складає від 3500 до 6000 Євро) і не дозволяє в необхідній кількості провести оснащення медичних закладів країни та оновити наявний парк морально застарілих діагностичних засобів. Окрім цього, аудіометри вказаних виробників реалізують лише традиційні аудіологічні методи і мають обмежені функції при дослідженні слуху в області ВЧ, що обумовлено наявністю в їх складі лише тракту повітряного ВЧ звукопроведення. Ця обставина ускладнює діагностування порушень слуху на ранньому етапі у обстежуваних із слуховими відхиленнями від норми, а також у літніх людей, оскільки навіть в нормі пороги слухової чутливості людини для вказаних умов обмежені з віком по частоті і визначення порогів прослуховування при кістковому ВЧ звукопроведенні є єдиною можливістю уточнення діагнозу обстежуваного методами аудіометрії. Окрім цього, види обстежень, що реалізуються скринінговими та діагностичними засобами імпедансометрії наразі вже дещо обмежують можливості діагностування медперсоналу і потребують їх розширення.

Не вирішеними залишаються також ряд проблем метрологічного забезпечення зазначених засобів. Зокрема, для аудіометрів з каналом кісткового ВЧ проведення звуків за винятком основних технічних вимог до них, наведених в стандарті IEC 60645-4, відсутня в межах IEC та ISO необхідна нормативна база, тобто контрольні еквівалентні порогові рівні змінної сили (КЕПРЗС) або прискорення вібрацій (КЕПРПВ), рекомендовані промислово освоєні кісткові ВЧ вібратори та засоби і методики їх повірки. Для аналізаторів середнього вуха в державних метрологічних службах України також відсутня єдина методика їх повірки та досвід проведення такого роду робіт, що призводить до експлуатації медперсоналом не повіреного імпедансометричного обладнання і стає причиною встановлення неправильного діагнозу, а отже впливає на вибір методів та засобів лікування органа слуху.

Окремим питанням розроблення аудіологічних діагностичних засобів та їх метрологічного забезпечення присвячені роботи відомих вчених Б.М.Сагаловича, В.Г.Базарова, В.П.Овсянника, В.А.Лисовського, Б.С.Мороза, У.Ріхтера, К.Брінкмана, С.Н.Хечінашвілі, Г.М.Гігінейшвілі та інших.

Однак в роботах цих авторів та інших вчених розглядається функціонування лише окремих експериментальних установок та їх вузлів, відсутнє висвітлення методів і принципів побудови аудіометричних та імпедансометричних засобів різного типу, результатів аналізу вимірювальних перетворень та похибок, шляхів вирішення наявних метрологічних проблем. Між тим, подальше розширення функцій діагностування порушень слуху, особливо на ранньому етапі, підвищення пропускної спроможності обстежень та удосконалення вказаних засобів неможливе без детального розгляду і вирішення зазначених проблем.

Тому розроблення нових та удосконалення існуючих методів і засобів аудіометрії та акустичної імпедансометрії, їх метрологічного забезпечення і розширення функціональних можливостей представляє собою актуальну, важливу, складну науково-прикладну проблему, вирішення якої дозволить не лише забезпечити медичні заклади країни високоякісним і недорогим вітчизняним діагностичним обладнанням, а й створить умови для раннього діагностування порушень слуху у дорослих та дітей і надасть можливість своєчасно впровадити лікувальні та профілактичні заходи. В свою чергу це дозволить запобігти повної або часткової втрати здоров'я частиною населення та, як наслідок, пов'язаних з цим матеріальних витрат держави.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає основними науковим напрямкам діяльності Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ „КПІ") і виконувалась:

- в межах дербюджетних конкурсних тем Міністерства освіти та науки України (д/б №2344 "Розробка скринінгового та ВЧ аудіометрів", д/б №2675 "Розробка автоматизованого портативного тимпанометра" РК №0194U017888, д/б №2056 "Розробка імпедансного аудіометра" РК №0196U003505, д/б №2251 "Адаптація схемотехнічних рішень побудови автоматизованого імпедансметра з врахуванням використання нової елементної бази та розширення його функціональних можливостей" РК №0198U000501, д/б №2434 "Розробка експертної системи об'єктивної діагностики стану ЛОР-органів людини" РК №0100U000899, д/б №2643 "Розробка системи реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) внутрішнього вуха людини" РК №0103U000200, д/б №2806 „Розроблення системи реактансної аудіометрії для об'єктивного діагностування вад органа слуху людини" РК №0105U001125);

- в межах державних науково-технічних програм: "Приладобудування України" (договір на ДКР №25/6 "Автоматизований скринінг-аудіометр групового користування АА4"), затвердженої Постановою КМ України № 573 від 08.10.92р. програми "Медична техніка України" (договір на ДКР №62/6 "Автоматизований діагностичний ВЧ аудіометр АВА1" РК №0193U039430, договір на ДКР №68/6 "Автоматизований акустичний вушний імпедансметр АУІ1" РК №0193U039431), затвердженої Постановою КМ України № 1538 від 18.12.96р. Комплексної програми розвитку медичної промисловості України 1997-2003р.р. (договір на ДКР №203/6 "Портативний тимпанометр ТИМП1" РК №0198U004923).


 
 

Цікаве

Загрузка...