WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛОГВІНОВА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА

УДК: 616. 233 – 002 – 036.11 – 053.2 - 036

Клініко-параклінічна характеристика та особливості перебігу гострого бронхіту у дітей на сучасному етапі

14.01.10–педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

СЕНАТОРОВА Ганна Сергіївна,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри госпітальної педіатрії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

КОЖЕМ'ЯКА Анатолій Іванович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри дитячих хвороб;

доктор медичних наук, професор

АБАТУРОВ Олександр Євгенович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

професор кафедри факультетської педіатрії та

дитячих інфекцій.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра педіатрії №2

м.Київ.

Захист відбудеться „20" січня 2006 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 у Харківському державному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомиться в бібліотеці Харківського державного медичного університету (м. Харків, проспект Леніна, 4).

Автореферат розіслано „19" грудня 2005р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Т.В. Фролова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання органів дихання, зокрема респіраторна патологія з тривалим, атиповим перебігом починає посідати провідні позиції в структурі захворюваності дітей України (Е.М. Нейко, 2002; С.С. Левенець, 1997). У зв'язку з цим набувають актуальності питання вдосконалення діагностики в аспекті запобігання гострого бронхіту тривалого перебігу (ГБТП) у дітей.

Вважають, що причиною росту ГБТП може бути як недостатність захисних бар'єрів, так і порушення дренажної функції бронхів (В.К. Таточенко, 2000). Щодо недостатності захисних бар'єрів дані літератури суперечливі. Деякі вчені пояснюють більш тривалий перебіг первинним, генетично детермінованим імунодефіцитним станом (Г.Б. Федосєєв, 1998). Інші свідчать, що у більшості немає імунодефіциту, а неспроможність захисних бар'єрів пояснюється персистенцією опортуністичної інфекції, яка спричинює трансформацію внутрішніх структур настільки, що клітина-ефектор як перша лінія захисту не може активуватися та винищувати агенти, що надійшли (І.В. Походзей, 1989). Традиційні методи діагностики не враховують найбільш важливі чинники та характерні ознаки формування ГБТП у дітей і не забезпечують зниження рівня захворюваності. Більшість авторів пропонують вивчати функцію фагоцитів у крові, інші досліджують мокротиння. Поряд із цим, є група вчених, якими доведено, що зміни, характерні для бронхолегеневої патології з тривалим перебігом, відбуваються у дистальних відділах трахеобронхіального дерева (ТБД), тоді як у верхніх – практично не виявляються, що обумовлює вагомість проведення бронхоскопії (Н.В.Яковлєва, 1995). У педіатрії широко застосовується кількісний аналіз лаважу, отриманого при бронхоскопії, поряд з цим вивченню морфологічних характеристик та реактивності фагоцитуючих клітин бронхоальвеолярного лаважу присвячені поодинокі роботи (К.Г.Коліушко 1998; Т.Н. Копйова 1991).

Іншою опорною точкою в патогенезі тривалого перебігу респіраторної патології є неадекватний дренаж секрету. Запалення спричинює набряк, бронхоспазм та дискринію. За цих обставин ускладнюється евакуація слизу, створюються умови для розвитку бронхогенної інфекції, посилення набряку, погіршення реологічних властивостей та фізико-хімічного складу секрету (А.Н.Окороков, 2000). Дотепер не визначено фізико-хімічні зміни бронхіального лаважу у дітей з ГБТП.

Таким чином, збільшення кількості дітей з ГБТП, недостатня вивченість чинників, ролі імунних та неімунних механізмів у розвитку ГБТП, а також відсутність стандартизованої моделі індивідуального прогнозування щодо розвитку ГБТП потребує подальших досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики в рамках науково-дослiдної роботи, яка виконується кафедрами педіатричного профілю ХДМУ i є фрагментом комплексної НДР Харківського державного медичного університету "Медико-біологічна адаптація дітей із соматичною патологією в сучасних екологічних умовах" (державний реєстраційний N 0102U001865). Автором проведено дослідження стану слизової оболонки трахеобронхіального дерева та бронхоальвеолярного лаважу у дітей, хворих на гострий бронхіт.

Мета та завдання дослідження. Підвищення ефективності ранньої діагностики та прогнозування гострого бронхіту тривалого перебігу на підставі вивчення чинників, клінічних, параклінічних даних, оцінки бронхоскопічних маркерів з аналізом фізико-хімічних, цитологічних та імунологічних особливостей бронхоальвеолярного лаважу.

Для досягнення поставленої мети потребували вирішення такі завдання:

  1. Вивчити клініко-анамнестичні дані та чинники ризику виникнення тривалого перебігу гострого бронхіту у дітей.

  2. Визначити патогномонічні бронхоскопічні зміни у дітей хворих на гострий бронхіт тривалого перебігу.

  3. Дослідити співвідношення та морфологічні зміни клітинних елементів бронхоальвеолярного лаважу, стан місцевого імунітету у дітей, хворих на гострий бронхіт тривалого перебігу.

  4. Провести порівняльний аналіз бактеріального дослідження мазків із носоглотки і мокротиння, бронхоальвеолярного лаважу у дітей, хворих на гострий бронхіт тривалого перебігу.

  5. Розробити математичну модель індивідуального прогнозування щодо розвитку гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей.

Об'єкт дослідження: діти хворі на гострий бронхіт.

Предмет дослідження:клінічні дані, стан слизової оболонки трахеобронхіального дерева, особливості складу бронхоальвеолярного лаважу у дітей з гострим бронхітом тривалого перебігу.

Методи дослідження:загальноклінічний, біохімічний, імунологічний, інструментальний, аналітико-статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів. Визначено чинники ризику формування ГБТП. Виявлено, що для ГБТП у дітей характерною є морфологічна перебудова макрофагів трахеобронхіального дерева та їхня функціональна неспроможність на тлі помірного ступеня запальних змін. Уперше доведено наявність диспластичних змін епітеліальних клітин у дітей з ГБТП та проведено їх опис залежно від класифікації. Визначено, що у переважної кількості хворих на ГБТП наявне підвищення в'язкості та більш кисла реакція секрету. Доведено взаємозв'язок між тривалістю перебігу гострого бронхіту та наявністю аномалій будови і дискінезією бронхіального дерева, виявлених при бронхоскопії. Визначено зв'язок між чинниками, даними клініки, ендобронхіальними змінами та особливостями складу бронхоальвеолярного лаважу у дітей з ГБТП. Виявлено, що аналіз бактеріального дослідження мазків із носоглотки та мокротиння не є інформативним у хворих на ГБТП, що обумовлює вагомість проведення бронхоскопії у цих дітей.

Уперше науково обґрунтовано та запропоновано математичну модель індивідуального прогнозування гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей. Розроблено спосіб оцінювання дисфункції місцевого імунітету, який полягає у визначенні фагоцитарного та опсонічного числа макрофагів бронхоальвеолярного лаважу у дітей (деклараційний патент України №70905А).

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено математичну модель індивідуального прогнозування, яка може мати прикладне значення при прогнозуванні ГБТП у дітей в амбулаторній і клінічній практиці з метою його запобігання та профілактики рецидивів. Для поліпшення виявлення групи дітей з ризиком розвитку ГБТП запропоновано формування 3 груп динамічного спостереження залежно від ступеня ризику розвитку ГБТП; складання індивідуального плану диспансерного спостереження за дитиною після обстеження у пульмонологічному відділенні за допомогою розроблених діференційно-діагностичних прогностичних таблиць формування ГБТП; використання диференційного підходу до визначення об'єму клініко-інструментального обстеження для діагностики та профілактики гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей за допомогою формування груп дітей зі сприятливим та несприятливим прогнозом щодо розвитку ГБТП.

Результати дослідження впроваджені в роботу пульмонологічного, діагностичного відділеннь та бронхоскопічного кабінету Обласної дитячої клінічної лікарні м. Харкова, 2-ої міської клінічної лікарні м. Сімферополя, Центральної міської лікарні №6 м. Донецька, дитячої міської клінічної лікарні №2 м. Дніпропетровська, дитячих відділень Дворічанської, Богодухівської, Сахновщинської центральних районних лікарень, що підтверджено відповідними актами впровадження. Результати дослідження використовуються в учбовому процесі на кафедрі госпітальної педіатрії Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто провела підбір тематичних хворих, їх обстеження та стаціонарне лікування. За особистої участі здобувача виконувалися інструментальні методи дослідження (бронхоскопічне, пневмотахографічне дослідження); імунологічне, цитологічне та фізико-хімічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу. Оцінювання та аналіз результатів основних методів дослідження проводилися безпосередньо здобувачем. Дисертант сформувала комп'ютерну базу даних, провела статистичний аналіз. Оформлення всіх розділів дисертації та автореферату виконано самостійно. У публікаціях, що написані у співавторстві, дисертант забезпечувала підбір та обстеження хворих, аналіз клінічних та інструментальних показників, проводила статистичне опрацювання отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...