WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Пероральна експозиція важкими металами призводить до інтенсифікації ВРП в легеневій тканині, напруження антиоксидантної системи та пригнічення її загального антиокисного потенціалу.

В легеневій тканині щурів, пiдпалих під токсичний вплив газоподiбних сумiшей в пренатальному перiодi розвитку, пiдвищена активнiсть протеолiтичної системи. Так, активнiсть трипсину складала 125% вiд показника групи порiвняння, в той час як активнiсть його облiгатних iнгiбiторiв залишалась на контрольному рiвнi. Вiрогiдно пiдвищеною була активнiсть катепсину В. Вiдзначено тенденцiю до посилення ВРП на тлi слабкого пiдвищення активностi СОД i значного зростання концентрацiї ЦП. Досить вагомо (щодо показників контрольної серії) зростала активнiсть СДГ, що свiдчить про використання клiтинами резервного ФАД-залежного шляху енергоутворення. Iнтенсифiкацiя окисно-вiдновних процесiв пов'язана з швидкою та значною активацiєю процесiв нейрогуморальної регуляції: дослiдження легеневої тнанини піддослідних щурів вказували на пiдвищення активностi АХЕ на 43%. Виявленi зрушення вказують на вiрогiднiсть того, що вплив токсичних газоподiбних чинникiв, зокрема, діоксиду азоту та окису вуглецю, в перiод пренатального розвитку здатний призводити до пiдвищення випадкiв патологiї органiв дихання, якi в постнатальному перiодi можуть стати механізмами виникнення алергiйних та хронiчних неспецифiчних захворювань в бронхолегеневiй системi.

Таким чином, відсутність різниці в направленості змін основних біохімічних показників та морфологічній картині дозволяє зробити висновок про неспецифічну реакцію легень на вплив екопатогенних чинників, що надходять до легень в однакових кількостях, але мають різні токсичні властивості. Мембранні порушення бронхолегеневого дерева зумовлюють виникнення цілого ряду метаболічних розладів на рівні цілого організму, оскільки легені є одним з основних органів забезпечення підтримки гомеостазу. Ушкоджений епітелій має підвищену чутливість рецепторів до зовнішній впливів, що підвищує ймовірність розвитку бронхоспазму і суперінфекції. Пошкодження бар'єрних і транспортних функцій клітинних мембран уже вторинно зумовлюють глибокі порушення гомеостазу. Запалення респіраторного тракту, продукуючи медіатори запалення, здатні впливати на головний мозок, системну циркуляцію визначених речовин, порушувати назальні респіраторні та функціональні бар'єри, відігравати роль у виникненні нейропатології. Знайдені відмінності в патологічних механізмах пошкодження тканин головного мозку та легень за експозиції ВМ: в легенях основним є дисбаланс в протеазно-антипротеазній системі, головному мозку – порушення рівноваги в оксидантно-прооксидантній системі.

У сьомому розділі наведені дані, які відображають біохімічні зміни у хворих на ХОБ, опромінених в наслідок участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Порівняння показників хворих на ХОБ, а також пацієнтів, експонованих ІВ в низьких дозах, показав, що за наявності обструктивних явищ спостерігаються порушення в основних ланках метаболізму, які залежать від фази запального процесу та ступеню бронхіальної обструкції, що проявляються диспротеінемією, розвитком латентного десимінованого внутрішньосудинного згортання крові, дисліпопротеїнемією IV типа, накопиченням сироваткового калію на тлі зниження концентрації кальцію, акумуляцією показників дезорганізації сполучної тканини, прогресуванням ендогенної інтоксикації, посиленням вільно-радикальних процесів, активацією протеолітичних ензимів за гальмування інгібіторної ланки. У осіб, що підпали під вплив ІВ і хворіють на ХОБ, дисбаланс біохімічного гомеостазу виражений в більшому ступені, часто з зацікавленістю механізмів, відмінних від характерних для захворювання. У цього контингенту більш виражений зсув у протеїнограмі, діагностована гіпокоагуляція, спостерігаються негативні прояви схильності до розвитку атеросклеротичних процесів, внаслідок більшої вираженості метаболічного ацидозу каліємія суттєвіша, ніж у групі порівняння, особливо високий рівень маркерів ендогенної інтоксикації, маніфестовані вільно-радикальні процеси за виснаження антиоксидантного захисту, в більшому ступені активована система протеолізу. У обстеженого контингенту адаптаційна імунологічна реакція формувалась на нижчому рівні реагування організму, зумовленому десинхронізацією діяльності імунокомпетентних підсистем організму, що є негативною прогностичною ознакою більш тяжкого перебігу захворювання, здатного призвести до інвалідизації.

Восьмий розділ включає результати моделювання впливу ІВ в дозі 0,25 Гр на легеневу тканину тварин (рис. 2). Показано, що вплив хронічної променевої експозиції в низьких дозах спричиняє виражені гетерохронні кількісні відмінності в ступені акумуляції катаболітів ліпопероксидного каскаду та активності ферментів АОЗ, що супроводжується порушенням гомеостазу та ендогенною інтоксикацією клітин. Радіаційні порушення окиснювально-відновних процесів мають виснажливий характер.

Рис. 2. Зміни показників в залежності від терміну після закінчення опромінення: 1-а доба, 5-а доба, 130-а доба

За результатами морфологічних досліджень, тривала дія низьких доз опромінення призводить до активації адаптаційних механізмів кондуктивного та респіраторного відділів легенів, що проявляється розвитком хронічного бронхіту з помірними запальними і склеротичними змінами в бронхах, атрофією слизової оболонки та хронічної панацинарної емфіземи з рівномірним розширенням як респіраторних бронхіол, альвеолярних ходів та мішечків, так і альвеол, дистрофічно-деструктивними та компенсаторно-пристосувальними змінами в аерогематичному бар'єрі.

Хронічне опромінення в низьких дозах призводить до маніфестації ВРП в усіх досліджуваних органах і тканинах організму щурів на тлі різнонаправлених змін показників антиоксидантного захисту, загальної ендогенної інтоксикації організму.

При вивченні сполучної дії ІВ в низьких дозах та ВМ на організм було знайдене прогресивне накопичення ТБКАП в усіх досліджених органах і тканинах, що перевершує контрольний рівень на 2-3 рази. Найбільш високий рівень маніфестації ВРП спостерігався в легенях і плазмі крові. В легеневій тканині поєднаний вплив викликав активацію СОД на 55% в порівнянні з контролем, що аналогічно ефекту сенглетної радіації, але на 22% нижче ефектів Сu2+ і Сo2+. Рівень ЦП відповідав контрольному за сполучної дії ІВ та Сu2+ і був на 50% нижчим за контрольний індекс за комбінації опромінення з надходженням Сo2+. В поєднанні ІВ з іонами міді каталаза була активована в 2 рази, у випадку з іонами кобальту будь-яких відхилень від контролю не спостерігалось. Знайдене падіння індексу загальної АОА на 40%. Зростання акумуляції МСМ склало 50%. Досить значно (на майже на 60%) зростала активність СДГ за ІВ з інтервенцією солі Сu2+ і була суттєво інгібована при сполученні радіації з Сo2+, що свідчило про гальмування швидкості окисно-відновних реакцій.

Дослідження метаболічних процеси в тканині легень нащадків щурів, підданих хронічному зовнішньому опроміненню в низьких дозах, дозволили встановити інтенсифікацію вільно-радикальних процесів та протеолізу на тлі інгібіції антипротеолітичної активності, порушення окисно-відновних процесів, яке здатне призвести до зниження рівня АТФ і деенергізації клітин, зміни співвідношення тонусу симпатичної та парасимпатичної іннервації, що вказує на дисбаланс у функціонуванні регуляторних систем, напругу адаптаційних механізмів з можливим більш швидким зниженням адаптаційної стійкості, що вказує на опосередкований вплив малих доз ІВ на стан метаболічних процесів в організмі в ряду поколінь.

В дев'ятому розділі наведені результати комплексного клінічного та параклінічного обстеження дітей, нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Встановлено, що стан здоров`я цього контингенту дітей суттєво відрізняється від здоров`я дітей, чиї батьки не піддавалися впливу ІВ: спостерігаються відхилення біохімічних, імунологічних показників, що спричинюють серйозні порушення адаптації, клінічним еквівалентом яких є часті інтеркурентні хвороби, перш за все, гострі респіраторні захворювання, патологія дихальних шляхів. Дослідження вмісту елементів показали, що обмін усіх досліджуваних мікроелементів у більшому або меншому ступені був порушений. В ході дослідження також підтверджена негативна роль техногенних забруднюючих факторів оточуючого середовища. Особливо високий рівень напруги адаптивних систем відзначається в дітей, народжених від ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, в несприятливих умовах м.Дніпропетровська.


 
 

Цікаве

Загрузка...