WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Елемент

Головний мозок

n=23

Легені

n=23

контроль

дослід

контроль

дослід

Cu

1,10+0,09

0,67+0,15

1,10+0,09

0,82+0,38

Zn

11,50+2,14

17,43+1,22

5,5+0,62

37,6+6,11

Fe

65,0+4,05

30,23+5,77

160,0+13,7

67,5+12,78

Ni

0,12+0,01

-

0,10+0,01

0,78+0,051

Co

-

-

0,26+0,02

2,93+1,54

Pb

0,35+0,02

3,83+0,421

0,31+0,03

4,89+2,08

Отримані експериментальні результати вказують на дисбаланс у мікроелементному складі в тканинах організму, який розвивається, в пренатальному періоді, що свідчить про можливість порушення здоров'я у нащадків.

Проведені біохімічні дослідження показали значне (більш, ніж у 2 рази) підвищення активності трипсину в усіх долях легень мешканців промислового

міста, що хворіють на ХНЗЛ, в порівнянні з параметрами контрольної групи (табл.4). У відповідь на активацію протеолітичних процесів в легеневій тканині, де спостерігаються хронічні запальні процеси, відбувається підвищення активності α1-АТ, але ступінь його активації нижчий (в середньому в 1,6 рази). Активність α2-МГ складала від 35% (нижня доля) до 43% (середня доля) від контрольної. Даний феномен поглиблює дисбаланс в протеїназо-інгібіторній системі на користь каталітичних процесів, що результується в розвиток альвеоліту з наступною трансформацією в емфізему. Спостерігалось накопичення в тканині легень молекул середньої маси, значне посилення вільно-радикальних процесів у всіх досліджених долях легень за функціональної недостатності антиоксидантної ланки.

Таблиця 4

Біохімічний стан тканини легень осіб-мешканців промислового міста, M+m

Показник

Групи

контроль

n=16

хронічний бронхіт

n=22

доля легень

верхня

середня

нижня

верхня

середня

Нижня

Трипсин

30,43+2,76

30,06+1,99

27,15+1,77

67,99+5,111

61,62+4,551

62,45+5,141

а1-АТ

2,35+0,31

2,35+0,24

2,33+0,30

4,00+0,18

3,72+0,321

3,83+0,45

а2-МГ

1,20+0,16

1,17+0,24

1,16+0,19

0,44+0,11

0,51+0,13

0,39+0,05

ТБКАП

9,88+0,67

8,34+0,63

7,72+0,54

22,77+1,691

20,25+2,611

19,50+1,421

СОД

8,74+1,35

8,52+0,71

8,26+1,04

12,30+0,95

15,62+1,931

12,94+2,29

СМП

27,17+1,56

27,22+3,15

25,89+2,78

39,48+3,151

42,11+3,88

33,28+5,11

У досліджуємих легенях плодів та новонароджених спостерігається тенденція до інтенсифікації вільно-радикальних процесів. Маючи на увазі той факт, що експозиція промислових полютантів провокує індукцію транскрипції гена супероксиддисмутази,можливе припущення: спостерігаєме в дослідженні підвищення в тканині легень активності СОД, яка дисмутує супероксидні аніони (які формуються за вільно-радикальних процесів) у перекиси водню з подальшою трансформацією їх з залученням каталази у воду, стає нерегульованим, що призводить до накопичення в органі понаднормового рівню перекисів. Для легеневої тканини плодів і новонароджених характерна підвищена активність трипсину на тлі зниження активності α1-АТ й α2-МГ.

У тканині головного мозку на тлі помірного накопичення продуктів СРП активність СОД перевищує показники легеневої тканини плодів у 1,6 рази, можливо, внаслідок значної акумуляції цинку, що може негативно відбиватися на розвитку сигнальних систем, призводячи до її розсинхронізації. У дослідних зразках відсутнє маніфестування протеолітичних процесів, однак, спостерігається тенденція до їх посилення.

У шостому розділі представлені дані, отримані в модельному досліді щодо впливу ВМ на метаболічні реакції організму. Експозиція тварин ацетатом свинцю низької концентрації протягом тижня активізувала вільно-радикальні процеси в тканині легень (на 10% в порівнянні з показниками інтактних щурів) на тлі значної (59%) інгібіції активності СОД, що призводило до пригнічення загального антиокисного потенціалу тканини органу (на 42%). Загальний токсичний ефект детермінувався за зростанням рівня (на 47%) МСМ. Спостерігається тенденція до пригнічення оксидантно-відновних процесів. Відбувалась активація трипсину (на 53%) з відповідною реакцією на це явище інгібіторної ланки: активність α1-АТ та α2-МГ зростала в середньому на 21%. Значно активований катепсин В (на 36%), в той час, як активність катепсину L перевищувала контрольні показники на 17%.

Короткочасна інгаляція ацетатом стронцію в низьких концентраціях викликала інтенсифікацію вільно-радикальних процесів на 21% з відповідною активацією антиоксидантного захисту. Так, активність СОД зростала більш ніж у 2 рази, спостерігалась тенденція до збільшення концентрації ЦП. Таким чином, результати свідчать про активне функціонування як ензиматичної, так і неензиматичної компоненти антиокислювального захисту. Відбувалось значне накопичення МСМ (в 1,8 рази до контрольних параметрів). Спостерігались ознаки розвитку енергодефіциту. Активність трипсину підвищувалась на 120%, в той час, активність його основних інгібіторів зростала на 50%.

Короткочасна інгаляційна дія низьких концентрацій ВМ впливала на метаболічні процеси в різних органах і тканинах організму, про що свідчили інтенсифікація ВРП – основна стресова реакція, розвиток ендогенної інтоксикації, тенденція до пригнічення енергоутворюючих процесів. Знайдені відмінності у функціонуванні антиоксидантної ланки, що, вочевидь, залежить від природи токсиканту, його дії на визначений об'єкт. Відмінним був ступінь реакції окремих органів на інгаляційний вплив токсикантів, що визначається їх резистентністю, а також залученням до формування реакцій за короткочасної пневмопатії.

Хронічний інгаляційний вплив солей свинцю в низьких концентраціях призводив до подальшого посилення ВРП на тлі пригнічення неензимної антиокиснювальної активності. Як наслідок порушення стану окиснювально-вiдновних процесів є гальмування активностi СДГ (на 60% вiд контролю). Вiдбувалось накопичення МСМ: їх вмiст збiльшений майже в 3 рази.

Хронiчний iнгаляцiйний вплив стронцiю призводив до пiдвищення вмiсту ТБКАП в тiй же мiрi, що i хронiчний вплив свинцю. Окислювальний стрес iндукував синтез ферментiв, спроможних знизити рiвень сполук, що постачають активнi форми кисню. Отже, активнiсть СОД зростала майже в 2 рази (192% вiд контролю) поряд з тим, що концентрацiя ЦП пiдтримується на рiвнi, близькому до контрольного. Таким чином, можна говорити про активне функцiонування як ензиматичної, так i неензимної компоненти антиокислювального захисту. В той час iндекс АОА у тканинi легень знижений на 20%, що вказує на порушення рiвноваги у прооксидантно-антиоксидантнiй системi, наслiдком якого є пiдвищенний рiвень продуктiв ВРП. Як i за дiї свинцю, спостерiгалось 3-кратне накопичення МСМ, що негативно впливають на мембрани клiтин, призводячи до змiнення їх фiзико-хiмiчних властивостей, порушення цитоскелета та спотворення передачi сигналу мiж клiтинами. Посилення ВРП й протеолiзу призводить до енергодефiциту майже на 70%.

Морфологічне дослідження респіраторного відділу легень довело, що за короткочасної інгаляційної дії низьких концентрацій солей ВМ відбувалась активація адаптаційних механізмів респіраторного відділу легень, яка морфологічно проявлялась розвитком гострої емфіземи. Довготривала інгаляція солей важких металів супроводжується трансформацією гострої емфіземи в хронічну панацинарну, що, на нашу думку, є проявом переходу функціонування механізмів респіраторного відділу легень на новий патологічний рівень, тригерним чинником якого є неспецифічний вплив важких металів. Акумуляція металів легенями внаслідок їх постійного надходження призводить до розвитку запальної реакції – альвеоліту, вираженість якого прямо залежала від тривалості інтервенції, концентрації та токсичних властивостей і обумовлена специфічною, направленою пошкоджуючою дією ВМ на паренхіму легень.


 
 

Цікаве

Загрузка...