WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 96 друкованих роботах, у тому числі 27 статтей у журналах та збірниках наукових праць, рекомендованих ВАК України як фахові, 13 статей у збірниках наукових праць, 1 методичні рекомендації, 3 Деклараційні патенти про винаходи, 53 тези доповідей у матеріалах наукових конференцій і симпозіумів, у тому числі 44 міжнародних.

Структура і об'єм роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, огляду літератури, викладу методів і об'єктів досліджень, 8 розділів власних досліджень, заключення, висновків та списку літератури, що містить 623 джерела. Повний обсяг дисертації становить 347 сторінок. Основний текст займає 290 сторінок тексту, містить 45 таблиць і 31 рисунок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури. Огляд літератури складається з чотирьох підрозділів, які характеризують стан довкілля промислового Придніпровського регіону, біохімічні механізми розвитку хронічних неспецифічних захворювань легень (ХНЗЛ), внесок забруднення довкілля ВМ та ІВ у малих дозах у розвиток хронічних неспецифічних захворювань легень. Розділ завершується узагальненням літературного матеріалу, окресленням кола невирішених питань та обґрунтуванням напрямку і методичних підходів досліджень.

У другому розділі представлено об'єм, методи досліджень і характеристика обстеженого контингенту. Загальна характеристика видів та обсягу досліджень представлена у таблиці 1. Визначення причин формування та особливостей перебігу хронічних неспецифічних захворювань легень у мешканців Придніпровського регіону проведене з використанням історико-архівного методу досліджень. Моніторинг вмісту ВМ в об'єктах довкілля протягом 1994-1999 рр. здійснений методом атомно-абсорбційної спектроскопії за допомогою приладу ААS фірми Карл Цейс Йси (Німеччина). Режим контролю, відбір проб повітря та води, визначення в них хімічних сполук виконували у відповідності із держстандартом 17.2.301-86 "Правила контроля качества воздуха населенных мест". Гігієнічна оцінка забруднювачів у повітрі виконана згідно із ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)". Для дослідження вмісту ВМ у воді здійснювали регулярний відбір проб води з вододжерел та води питної з водозагонів регіону. Проби води відбирались та аналізувались згідно ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", ГОСТу 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения", СанПіНу №4630-88. Вивчали та аналізували кількість ВМ у ґрунті промислових районів. Відбір проб проводили на території промислових підприємств, санітарно-захисних зонах підприємств, зонах дії транспортних магістралей, житлових зонах. Умовно чистими вважали території, що розташовані не ближче, ніж у 20 км від основних джерел емісії, а також населені пункти Придніпровського регіону, де відсутні підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної промисловості.

Методом атомно-абсорбційної спектроскопії вивчали вміст ВМ в легеневій тканині суб'єктів, які постійно мешкали в умовах промислового забруднення. Визначали вміст ВМ у тканинах головного мозку та легенях новонароджених, а також 26-28-тижневих плодів постійних мешканок м.Дніпропетровська.

Таблиця 1

Загальна характеристика видів та обсягу досліджень

Етапи роботи , характер досліджень

Об'єм досліджень

Визначення вмісту ВМ у об'єктах навколишнього середовища: атмосферне повітря, вододжерел, ґрунт.

Вивчення стану здоров'я мешканців промислових територій:

 • частота формування ХНЗЛ;

 • стан здоров'я нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Визначення вмісту ВМ у біосубстратах постійних мешканців

м.Дніпропетровська:

 • сеча, волосся, нігті дітей;

 • аутопсійний матеріал тканини сегментів легень

легені та головний мозок новонароджених

Біохімічне дослідження

сироватки крові:

 • хворих та інвалідів внаслідок ХНЗЛ:

 • хворих та інвалідів внаслідок ХНЗЛ - ЛНА на ЧАЕС;

 • здорових осіб;

 • нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

- дітей батьків неекспонованих ІВ

еритроцитів:

 • хворих на ХНЗЛ;

 • здорових осіб.

бронхоальвеолярного лаважу:

 • хворих на ХНЗЛ; здорових осіб

різних сегментів легень аутопсійного матеріалу:

 • хворих на ХНЗЛ;

 • осіб без морфологічних ознак пульмо патології;

 • легень та головного мозку новонароджених

Імунологічне дослідження

сироватки крові:

 • хворих та інвалідів внаслідок ХНЗЛ:

 • хворих та інвалідів внаслідок ХНЗЛ – ЛНА на ЧАЕС;

 • здорових осіб;

 • нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

- дітей батьків неекспонованих ІВ

бронхоальвеолярного лаважу:

 • хворих на ХНЗЛ; здорових осіб.

Імуноферментний аналіз вмісту N-CAM у сироватці крові:

 • хворих на ХНЗЛ; здорових осіб.

Експериментальне біохімічне дослідження інгаляційного впливу

- трипсину;

- ВМ

ІВ в дозі 0,25 Гр

перорального впливу солей ВМ

поєднаного впливу ВМ та ІВ в низьких дозах

пренатального впливу газоподібних забруднювачів;

догестаційного впливу ІВ в дозі 0,25 Гр

Експериментальне морфологічне дослідження легень за:

 • інгаляційного впливу ВМ;

- ІВ в дозі 0,25 Гр.

Відповідно,

1267, 1324, 1324 проб

196 медичних справ інвалідів внаслідок ХНЗЛ

1000 медичних карток

8 показників, 5860 вимірів

51 особа

99 зразків

46 зразків

47 показників, 24493 вимірів

345 осіб

131 особа

40 осіб

76 осіб

60 осіб

6 показників, 486 досліджень

61особа

20 осіб

6 показників, 2052 виміри

89 осіб; 25 осіб

14 показників, 6188 вимірів

216 зразків

180 зразків

46 зразків

11 показників, 4668 дослідів

345 осіб

131 особа

40 осіб

46 осіб

17 осіб

3 показника, 342 виміри

89 осіб; 25 осіб

371 дослідження

107 осіб; 20 осіб

14 показників, 39008 досліджень

80 тварин

160 тварин

120 тварин

80 тварин

60 тварин

40 тварин

320 тварин

2240 досліджень

240 тварин

40 тварин

Досліджували вміст ВМ у волоссі, нігтях та сечі дітей, в тому числі нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що від народження мешкають в сельбішних районах м.Дніпропетровська.

Обґрунтовано та застосовано при обстеженні комплекс біологічних показників для оцінки функціонального стану бронхолегеневої системи хворих та інвалідів внаслідок ХНЗЛ, в тому числі ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та їх нащадків (біохімічні, імунологічні, нейрохімічні, фізико-хімічні, електрофізіологічні), що проживають в умовах промислового забруднення довкілля. Оцінювали біохімічний та імунологічний гомеостаз за уніфікованими методиками (Колб В.Г., Камышников В.С., 1982, Меньшиков В.В., 1987), ступінь вільно-радикальних процесів (Покровський А.А. и др., 1964; Коробейникова Э.Н,1989), протеолітичних процесів (Березин В.А. та ін., 1982; Карякина И.Ю. и др., 1990), окисно-відновних процесів (Прохорова, 1982), ендогенної інтоксикації (Lowry O.H. et al., 1951), нейротоксичних ефектів (Uschakova G.A. et al., 1995), стан антиокисної системи (Ellman G.L., 1959; Спектор Е.Б. и др., 1984; Переслегина И.А., 1989). Морфологічні та електронномікроскопічні дослідження проведені за В.Я.Карупу (1984), Г.Г.Автанділовим (1990).


 
 

Цікаве

Загрузка...