WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

3. Вивчити порушення біохімічного гомеостазу у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи - хворих на хронічний бронхіт та дослідити особливості біохімічних змін гомеостазу їх нащадків, які часто хворіють на бронхолегеневу патологію.

4. Визначити ризик ізольованого та сполучного впливу важких металів та іонізуючого випромінювання на стан тканин організму в експериментах на тваринах.

5. Визначити біохімічні механізми розвитку бронхолегеневих захворювань в умовах забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням.

6. Встановити біохімічні критерії оцінки функціонального стану легень за розвитку екозалежних пневмопатій.

7. Обґрунтувати профілактичні заходи попередження розвитку та хронізації бронхолегеневих захворювань мешканців промислово забруднених територій.

Об'єкт дослідження: механізми формування бронхолегеневої патології за впливу важких металів та іонізуючого випромінювання в низьких дозах.

Предмет дослідження: біохімічні особливості стану легень людини за умов ізольованого та поєднаного впливу важких металів і іонізуючого випромінювання в низьких дозах та експериментальне моделювання дії хімічно-радіаційного навантаження на живі організми.

Методи дослідження: санітарно-гігієнічні, біохімічні, імунологічні, морфологічні, нейрохімічні, фізико-хімічні, електрофізіологічні, статистичні та математичні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вивченні впливу забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах на формування бронхолегеневої патології.

В результаті проведених досліджень вперше:

  • визначений вміст важких металів у біосубстратах (тканини легень, мозку) мешканців великого промислового міста Дніпропетровська та їх нащадків;

  • встановлені біохімічні основи та клітинні механізми формування патології легень у мешканців промислово забруднених територій,

  • визначені біохімічні ознаки гомеоклазу функціонування легень за впливу іонізуючого опромінення в низьких дозах;

  • визначені клітинні механізми розвитку бронхолегеневих захворювань за ізольованого та поєднаного впливу радіаційного та техногенного навантаження;

  • виявлений реальний внесок іонізуючого випромінювання у сполученні з техногенним забрудненням навколишнього середовища в механізми порушення біохімічного гомеостазу нащадків опромінених осіб;

  • розроблені діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану легень, що визначають адаптаційні можливості легень за умов прямого та опосередкованого впливу важких металів та низькодозового іонізуючого випромінювання;

  • розроблені гігієнічні та біохімічні критерії оцінки шкідливого впливу забруднення довкілля на здоров'я населення в залежності від поєднання генетичних та середовищних факторів;

  • запропоновані превентивні заходи з попередження розвитку та хронізації бронхолегеневих захворювань мешканців промислово забруднених територій.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у розробці методичних підходів до оцінки порушень біохімічного гомеостазу легень за ізольованої та поєднаної дії забруднення навколишнього середовища важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах.Обґрунтовано принципи і розроблено уніфіковані підходи до оцінки ступеня ризику визначених антропогенних факторів довкілля для формування бронхолегеневої екозалежної патології у мешканців індустріальних територій та їх нащадків.

На підставі виявлених патогенетичних порушень з урахуванням індивідуальних особливостей біохімічного статусу пацієнтів удосконалені біохімічні методи діагностики хронічних неспецифічних захворювань легень (ХНЗЛ). Обґрунтований та рекомендується для використання у біохімічних клінічних та експериментальних дослідженнях спеціальний комплекс біохімічних методів досліджень стану легень. "Методика оцінки стану протеїназ-інгібіторної системи у хворих на хронічний обструктивний бронхіт" включена до реєстру галузевих нововведень МОЗ України за №15/16/02. Отримані: Деклараційний патент № 60059 "Спосіб біохімічної діагностики стану легень при бронхолегеневих захворюваннях"; Деклараційний патент № 68590 "Спосіб діагностики нейротоксичних ефектів"; Деклараційний патент № 70757 "Спосіб прогнозування перебігу хронічного бронхіту".

Запропоновані превентивні заходи попередження розвитку та хронізації бронхолегеневих захворювань мешканців промислово забруднених територій. Урахування ранніх реакцій дитячого організму на екотоксичні впливу дозволили обґрунтувати підходи до первинної профілактики ХНЗЛ у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Методичні питання, які розроблені в роботі, узагальнені в "Методичних вказівках з організації диспансерного спостереження та реабілітації дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС" (1999).

Запропоновані методичні підходи використані у клінічній практиці клініко-діагностичної лабораторії УкрДержНДІМСПІ, біохімічної та імунологічної лабораторій дорожньої клінічної лікарні станції Дніпропетровськ. Основні положення дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес кафедр біохімії та біофізики Дніпропетровського національного університету та біологічної та загальної хімії Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автор особисто аналізувала вітчизняну та зарубіжну літературу з даної проблеми, самостійно сформувала мету, завдання та методологію проведення досліджень. Матеріали дисертації отримані за безпосередньої участі або під науковим керівництвом автора в рамках науково-дослідних робіт. Автором самостійно проведена статистична обробка, аналіз та інтерпретація отриманих результатів, сформульовані узагальнення та висновки, визначені основні біохімічні закономірності формування бронхолегеневих захворювань у мешканців промислово забруднених територій та їх нащадків, запропоновані профілактичні заходи, що сприяють запобіганню хронізації захворювань легень. Спільні дослідження, що виконані за участю фахівців лабораторії біохімічних досліджень УкрДержНДІ МСПІ, не перевищують 25% загального об'єму роботи.

За допомогу в проведенні морфометричних та електронномікроскопічних досліджень автор висловлює щиру подяку к.м.н. Антонюку С.В.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до дисертації, оприлюднені на 53 конференціях та конгресах: міжнародний з'їзд Meeting of the FEBS (Базель, Швейцарія, 1995; Варшава, Польща, 2004); Національний конгрес з хвороб органів дихання (Москва, 1995, 1999, 2004; Новосибирськ, 1996); обласна наукова конференція "Современные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации" (Дніпропетровськ, 1995, 2000); міжнародна конференція "2nd Practical Conftrence on Sustainable Development: System Analysis in Ecology (Севастополь, 1996); науково-практична конференція "Віддалені наслідки опромінення в імунній та гемопоетичній системах" (Київ, 1996); міжнародний конгрес з імунореабілітації (Сочі, 1998); І Національний конгрес України з імунології, алергології та імунореабілітації (Алушта, 1998); з'їзд Українського біофізичного товариства (Харків, 1998; Львів, 2002); міжнародний конгрес "VIII International Congress of Toxicology" (Париж, Франція, 1998); Конгрес СФУЛТ (Ужгород, 1998; Луганськ, 2002; Чернівці, 2004);); міжнародна конференція "International Conference on Diagnosis and Treatment of Radiation Injury" (Роттердам, Нідерланди, 1998); міжнародний симпозіум "International Sympоsium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe" (Варшава, Польща, 1998; Прага, Чехія, 2000, 2003); міжнародна конференція "Питання біоіндикації і екології" (Запоріжжя, 1998); міжнародний з'їзд "29th Meeting og the European Society for Radiation Biology and 9th Meeting of the Italian Society for Radiation Research" (Капрі, Італія, 1998); Міжнародний конгрес "Интерастма-98" (Москва, 1998); Всеросійська конференція з міжнародною участю "Проблемы противолучевой защиты" (Москва, 1998); V Міжнародна конференція "Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур" (Дніпропетровськ, 1998); ІІ з'їзд фтизіатрів і пульмонологів України (Київ, 1998); Міжнародна конференція "Наука і освіта'98", Дніпропетровськ, 1998); міжнародний з'їзд "9th Annual Meeting of SETAC-Europe "Quality of Life and Environment in Cultured Landscapes" (Лейпциг, Німеччина, 1999); міжнародна конференція "5th International Conference On The Trace Elements" (Відень, Австрія, 1999); міжнародний симпозіум "Radiation-Induced Lung Damage" (Дрезден, Німеччина, 1999); міжнародний з'їзд "17th ISN and 13th ESN Meeting " (Берлін, Німеччина, 1999); міжнародний конгрес "XIII International Biophysics Congress" (Нью-Делі, Індія, 1999); V Міжародна науково-практична конференція "Вода: проблемы и решения" (Дніпропетровськ, 1999); Всесвітній конгрес "World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress" (Флоренція, Італія, 2000); міжнародна конференція "International Conference on the Biochemistry of Lipids" (Галле, Німеччина, 2000; Грац, Австрія, 2002); міжнародна науково-практична конференція "Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья" (Тирасполь, 2001); І з'їзд токсикологів України (Київ, 2001); 3-я Міжнародна конференція "Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы: итоги 15-летних исследований" (Київ, 2001); Всесвітній конгрес "Lipid, Fats and Oil: Reality and Public Perception" (Берлін, Німеччина, 2001); міжнародна конференція "Екологія кризових регіонів України" (Дніпропетровськ, 2001); ІХ міжнародна науково-практична конференція "Экология человека в постчернобыльский период" (Мінськ, 2001); науково-практичний семінар "Биологические эффекты малых доз радиации" (Аксаковщина, Беларусь, 2001); міжнародна конференція "Биология-наука ХХІ века: 6-я Пущинская школа-конференция молодых ученых" (Пущино, 2002); Всеросійська конференція "Современные технологии лабораторной диагностики нового столетия" (Москва, 2002); Всеукраїнська науково-практична конференція "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003); 4-а Міжнародна конференція "Дети Чернобыля – медицинские последствия и социально-психологическая реабилитация" (Київ, 2003); ІІ Міжнародна конференція "Ксенобиотики и живые системы" (Мінськ, 2003); ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальные проблемы экологии" (Караганда, 2003); ІІІ Львівсько-Люблінська конференція з експериментальної та клінічної біохімії (Львів, 2004); VII Національний Конгрес кардіологів України (Дніпропетровськ, 2004); міжнародна науково-практична конференція МГУ-СУНИ "Человечество и окружающая среда" (Москва, 2004); міжнародна науково-практична конференція "Клінічна та експериментальна біохімія" (Тернопіль, 2004).


 
 

Цікаве

Загрузка...