WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат) - Реферат

3

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

ім. О.М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ

ЛИХОЛАТ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 613:546.4:612.014.48

Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низькихдозах

14.02.01 – гігієна

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському державному НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України

Науковий консультант:

доктор біологічних наук, с.н.с. Томашевська Людмила Анатоліївна, Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М. Марзеєва АМН України, завідуюча лабораторією

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, академік АМН України, член-кореспондент НАН України Трахтенберг Ісак Михайлович, Інститут медицини праці АМН України, завідувач лабораторією

доктор біологічних наук Литвиченко Ольга Миколаївна, Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України, головний науковий співробітник

доктор біологічних наук, професор Фіра Людмила Степанівна, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачовського МОЗ України, завідуюча кафедрою

Провідна установа:

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра гігієни, м. Львів

Захист відбудеться 8 квітня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України за адресою: 02660, м.Киів-94, вул. Попудренка, 50.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України за адресою: м.Киів, вул. Попудренка, 50

Автореферат розісланий: " 4 " березня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Селезньов Б.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В країнах європейського регіону в останнє десятиріччя досягнуті певні успіхи щодо зниження рівнів забруднення навколишнього середовища. У програмі ООН "Порядок денний на ХХІ століття" відзначено, що всім державам необхідно мати національні програми з визначення екологічних факторів, що негативно впливають на здоров'я населення, для розробки заходів з їх попередження. Особливої актуальності ця проблема набуває в регіонах із значною концентрацією підприємств важкої та хімічної промисловості. Так, обсяг викидів підприємств Придніпровського регіону складає 31% від загального обсягу викидів по країні (Сердюк А.М. и соавт., 2004). Останнім часом у літературі з'являються дані, які свідчать про вплив низьких (субпорогових) концентрацій різноманітних екопатогенних чинників на організм людини. Їх дія може призводити до прихованих функціональних, біохімічних, імунологічних та інших змін з подальшим розвитком захворювання, що в умовах технічного прогресу є особливо актуальним (Трахтенберг И.М. и соавт., 1991, 1994, 1995; Сердюк А.М., 1995; Носова В.Ф., 1999; Кундиев Ю.И. и соавт., 2004 та ін.).

Техногенне забруднення атмосферного повітря становить певну загрозу для здоров'я населення, призводячи до захворювань бронхолегеневої системи, оскільки в легенях відсутні надійні системи захисту проти шкідливих чинників (Андрущук А.А. та ін.,1999; Тимченко О.І. і співавт.,2000; Keil U.,1998; Frega G. et al, 2000; Anto J.M.et al., 2000; Barnes P.J., 2000; Pope C.A., 2001; Izzotti А., 2001; Онищенко Г.Г., 2003). Найбільш розповсюдженими з цих захворювань є хронічний бронхіт та бронхіальна астма, у виникненні яких суттєву роль відіграють забруднювачі, тобто присутні у вдихаємому повітрі суміші різної природи, агрегатного стану чи хімічної будови, які здійснюють шкідливу подразнюючу дію на слизову оболонку бронхів. Це пил, оксиди сірки та азоту, продукти неповного згоряння нафти, вугілля, природного газу, озон та інші, серед яких важливе місце належить важким металам (ВМ). Навіть помірні, проте тривалi несприятливi зовнішні впливи можуть спричинювати напругу захисних механізмів легень, їх гіперфункцію та гіпертрофію, виснаження та дисбаланс з розвитком вторинної недостатності (Vallyathan V. et al.,1997; Родіонова В.В.,2001; Паранько Н.М. и др., 2002). Хiмiчне забруднення довкілля може негативно впливати не лише безпосередньо на мешканцiв контамінованих територій, але й на їх нащадків (Білецька Е.М.,1999; Мищенко В.П. и др.,1999; Музичук Н.Т.,1999; Розанов В.А., 2000; Сердюк А.М., 2001, 2002; Бердник О.В., 2003). Фактори навколишнього середовища можуть впливати на розвиток метаболічного синдрому, оскільки за допомогою цих факторів реалізується спадкова схильність (Sankaranarayanan К. et al., 1999).

Одним з негативних екологічних чинників, який неможливо проігнорувати, в останній час стало іонізуюче випромінювання (ІВ). Катастрофа на Чорнобильскій АЕС призвела до масштабного забруднення навколишнього середовища і, перш за все, атмосферного повітря, радіоактивним пилом та ВМ. Встановлений зв'язок між довготривалим вдиханням радіоактивного пилу та формуванням хронічних прогресуючих захворювань легень, зокрема, хронічного бронхіту (Чучалин А.Г., 1993; Барьяхтар В.Г., 1995; Барабой В.А., 1996; Сушко В.А. и др., 1996, 1999; Ткачишин В.С., 1999). ІВ викликає пошкодження слизових оболонок з депресією локального захисту та клітинної регенерації, зміни найбільш важливих метаболічних процесів. Багато робіт присвячено впливу ІВ на живі організми (Воробцова Е.Н.,1991; Сердюк А.М., 1998; Коваленко А.Н., 2000; Лісяний М.І. та співавт., 2001; Feinendegen L.E., 2003; Brooks A.L., 2003), але значно менше уваги приділено його дії в малих дозах, що викликає необхідність нового підходу до трактування патогенезу хронічних обструктивних захворювань легень у осіб, віднесених до групи підвищеного радіаційного ризику.

Зростання рівня радіаційного фону вище природного, поряд з техногенним забрудненням повітря і основних вододжерел хімічними полютантами, в тому числі ВМ, призводить до зростання радіаційно-хімічного навантаження на населення великих промислових міст. Особливого значення набуває визначення найбільш ранніх передпатологічних функціональних змін на молекулярно-клітинному рівні, їх вплив на стан організму і, зокрема, легень. У сучасній науковій літературі широко висвітлюється питання про поєднану дію ІВ та ВМ (Иваницкая Н.Ф., 1994; Руднев М.И., 1994, 1999; Калиман П.А. и соавт., 1997), але наведені дані досить часто торкаються вузьких питань, є суперечливими та розрізненими. Вказане обумовило актуальність проведення даної роботи, в якій представлені теоретичне обґрунтування та експериментальне визначення біохімічних критеріїв оцінки впливу промислового забруднення довкілля на формування бронхолегеневої захворюваності населення, запропоновані принципи метаболічної профілактики виникнення і хронізації цієї патології у мешканців промислово забруднених територій та їх нащадків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження є розвитком наукової проблеми у галузі гігієни навколишнього середовища, а саме, присвячений формуванню екозалежних захворювань легень. У роботі узагальнено результати досліджень, які виконані у межах НДР Укр Держ НДІ МСПІ та ДНУ за темами: "Изучить причины инвалидности при хроническом бронхите у лиц, проживающих в Донецко-Приднепровском регионе, и разработать программы медико-социальной реабилитации", № держреєстрації 0193020067; "Медико-соціальна експертиза при деяких обструктивних захворюваннях дихальних шляхів та її особливості у осіб, що піддались радіаційному впливу", № держреєстрації 0193020067; "Особливості медико-соціальної експертизи при найбільш частих захворю-ваннях у віддаленому періоді у осіб, що піддалися радіаційному вплив у зв'язку з аварією на ЧАЕС", № держреєстрації 0193020067; "Наукове обґрунтування шляхів удосконалення систем реабілітаційних заходів для дорослих та дітей, які постраждали при ліквідації аварії на ЧАЕС", № держреєстрації 02-21-97; "Адаптаційний легеневий синдром і патологія органів дихання в умовах дії змішаних екопатогенних чинників", № держреєстрації 02-101-98.

Мета дослідження. Обґрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневої захворюваності населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах для профілактики хронізації захворювань легень у мешканців промислово забруднених територій.

Задачі дослідження.

1. Дослідити ступінь накопичення важких металів в організмі мешканців промислово забруднених територій та виявити особливості порушень біохімічного гомеостазу осіб, хворих на хронічний бронхіт.

2. Визначити характер накопичення важких металів у тканинах новонароджених, матері яких проживали в умовах забрудненого середовища промислового міста; дітей (в тому числі нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС), що проживають на промислово забруднених територіях. Встановити і оцінити ступінь небезпеки накопичення важких металів для розвитку у нащадків бронхолегеневої патології.


 
 

Цікаве

Загрузка...