WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах (автореферат) - Реферат

Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ

ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М. І. СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ

ЛЕВШИН Олександр Анатолійович

УДК 616.711-007.17-053.88/.9

Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років

14.01. 21 – травматологія та ортопедія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті патології хребта та суглобів імені професора

М. І. Ситенка АМН України

Науковий керівник: доктор медичних наук

РАДЧЕНКО Володимир Олександрович

Інститут патології хребта та суглобів імені професора

М. І. Ситенка АМН України, заступник директора

з наукової роботи, завідувач відділом малоінвазивної та

інструментальної хірургії хребта

Офіційні опоненти: доктор медичних наук професор

ШЕВЧЕНКО Станіслав Дмитрович

Інститут патології хребта та суглобів імені професора

М.І.Ситенка АМН України, завідувач відділом хребта та

суглобів дитячого віку

доктор медичних наук професор

ХВИСЮК Олександр Миколайович

Харківська медична академія післядипломної освіти,

ректор, завідувач кафедри артрології, спортивної

медицини та ЛФК

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія, кафедра травматології та ортопедії, МОЗ України, м. Дніпропетровськ.

Захист відбудеться 11.11.2005 р. об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607. 01 Інституту патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

Автореферат розісланий 10.10.2005 р.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук О.А.Тяжелов

Актуальність роботи. Старіння супроводжується певними захворюваннями, зокрема, атеросклерозом і пов'язаними з ним ураженнями серця і судин, а також опорно-рухової системи, у тому числі хребта.

Виражені зміни стосуються нейроендокринної, імунної і серцево-судинної систем, що відіграють найважливішу роль не тільки в трофіці тканин, але і призводять до корінних змін процесів адаптації і компенсації порушень і процесів реституції, репарації і ремоделювання цих систем. Механізм таких порушень складний і до кінця не встановлений, однак зв'язаний зі змінами активності генного апарату клітин під впливом, наприклад, цитокінів.

Відомо, що дегенеративні захворювання хребта (ДЗХ) надзвичайно розповсюджені серед людей віком понад 50 років, супроводжуються виснажливими больовими синдромами і тяжкими неврологічними порушеннями, які значно знижують якість життя людей літньої вікової групи, зменшують їх професійну та побутову дієспроможність.

У зв'язку з надмірною поширеністю ДЗХ у людей віком понад 50 років суспільство витрачає великі матеріальні кошти на соціальну підтримку, діагностику та лікування хворих, що визначає медичну та соціальну значущість проблеми й актуальність теми.

За останні десятиріччя у всіх світових геріатричних закладах поширюються дослідження, пов'язані з патологією хребта. Вивчаються питання дисгормональних спондилопатій (Корж Н.А., 2000; Поворознюк В.В. с соавт., 1995; Подрушняк Е.П., 1995), спондильозу (Подрушняк Е.П., 1987), остеохондрозу (Демичев Н.П., 1985; Подрушняк Е.П., 1975; Попелянский Я.Ю., 1983), спондилоартрозу (Продан А.И. с соавт., 1992; Радченко В.А., 1985,1988,1994).

Велика увага приділяється дегенеративному спондилолістезу (Митбрейт М.М., 1979; Продан А.И., 1994; Хвисюк Н.И. с соавт., 1986), дегенеративному сколіозу тощо (Куценко В.А., 1996; Радченко В.А., Левшин А.А., 2000; Isaza J.E. et al., 1992).

Серед вітчизняних центрів вертебрології найбільш відомі роботи науково-дослідного інституту геронтології АМН України (Поворознюк В.В. с соавт., 1995; Подрушняк Е.П., 1975,1987,1995; Поворознюк В.В., 2002), Харківського НДІ ортопедії та травматології ім. проф. М.І.Ситенка (теперішнього Інституту патології хребта та суглобів) (Корж Н.А., 2000; Продан А.И. с соавт., 1992, 1994; Куценко В.А., 1996; Радченко В.А., Левшин А.А., 2000). Саме в Інституті ім. проф. М.І.Ситенка в 1985-1989 роках виконана комплексна науково-дослідна робота в галузі геріатричної вертебрології (Продан А.И., 1989).

Проблема дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років являє собою частину глобальної проблеми старіння людини і пов'язаних з ним патологічних процесів. "Старіння як біологічний феномен властиве усьому живому, характеризується визначеними змінами в системах і органах, що спричиняють неухильне зниження усіх функцій організму. Це істотно обмежує адаптаційні можливості, здатність компенсувати порушення, що може вивести життєво важливі показники за межі, які забезпечують сталість внутрішнього середовища організму. Ряд виникаючих при старінні змін не тільки створює передумови для розвитку патологічного процесу, але й обумовлює інший, ніж у молодого організму, перебіг захворювання" (Бутенко Г.М., 2002).

Незважаючи на досить велику кількість публікацій про окремі дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років, деякі аспекти проблеми досліджені недостатньо. Зокрема, невідома структура ДЗХ у людей віком понад 50 років, мало відомостей про особливості гістологічних змін тканин хребтових рухових сегментів (ХРС) при ДЗХ поперекового відділу у цього контингенту хворих, недостатньо вивчені особливості метаболізму сполучнотканинних елементів ХРС. Все це ускладнює діагностику ДЗХ поперекового відділу у людей віком понад 50 років.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України ("Дослідження генезису дистрофічно-деструктивних захворювань хребта у літніх людей та розробка способів діагностики і хірургічного лікування", шифр теми ЦФ.2001.1.АМНУ, держреєстрація № 0101U000646, яка була відзначена дипломом АМН України як краща наукова робота за 2003 рік. Автором самостійно вивчено стан проблеми. Здобувач провів клінічні обстеження 400 хворих на дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта, виконав усі рентгеноконтрастні обстеження, інтраопераційний забір матеріалу хребтово-рухового сегмента поперекового відділу хребта, який був досліджений морфологічно. Автор брав участь у біохімічному, морфологічному та біомеханічному обстеженні пацієнтів. Дисертант розробив робочу класифікацію та алгоритм діагностики дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта, обробив отримані клінічні та лабораторні дані, зробив узагальнення, сформулював висновки).

Мета дослідження: удосконалення діагностики дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років на основі вивчення їх структурних та метаболічних особливостей, розробка класифікації та діагностичного алгоритму.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз науково-медичної літератури і визначити основні тенденції наукових досліджень дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у літніх людей.

2. . Вивчити клінічні особливості дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років.

3. Вивчити морфологічні зміни в тканинах ХРС при дегенеративних захворюваннях поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років.

4. Вивчити особливості метаболічних змін при дегенеративних захворюваннях поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років.

5. Дослідити структуру дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років.

6. Розробити класифікацію дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта.

7. Розробити алгоритм діагностики дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років та удосконалити технологію діагностики.

Об'єкт дослідження: дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта.

Предмет дослідження: дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років, їх класифікація та діагностика.

Методи дослідження: клінічне обстеження хворих (400 хворих), стандартна (400 хворих) та функціональна спондилографія (400 хворих), рентгенометрія (60 хворих), рентгеноконтрастні способи (дискографія, епідурографія, мієлографія) дослідження. Використана також методика рентгенографічного дослідження хребтово-тазового балансу (26 хворих), магнітно-резонансна томографія та спіральна комп'ютерна томографія поперекового відділу хребта з тривимірною реконструкцією (16 хворих). Морфологічні особливості вивчали за допомогою гістологічних методів (37 хворих). Проведено обстеження біологічних рідин хворих (сироватка крові та добова сеча) за допомогою біохімічних методів. Обстежено 123 хворих основної групи та 32 молодих хворих контрольної групи. Крім того, для біомеханічних досліджень ми користувались розробленим нами "Способом непрямої оцінки функції опорно-рухового апарату" (42 хворих).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчена структура дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років: встановлена частота різних варіантів дегенеративних захворювань хребта та пов'язаних з ними функціональних порушень. Отримані нові знання про дегенеративний сколіоз у людей віком понад 50 років, нові дані про клінічну та рентгенологічну характеристику цього варіанту ДЗХ.


 
 

Цікаве

Загрузка...