WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках (автореферат) - Реферат

Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках (автореферат) - Реферат

  1. Шармазанова О.П., Лисенко Н.С., Хмизов С.О. Результати хірургічного лікування хворих на локальні аномалії розвитку кінцівок за даними рентгенологічного методу дослідження // Променева дiагностика, променева терапія. – 2004. - № 3. – С. 43-46. Дисертантом проведено спостереження динаміки репаративного процесу при подовженні кінцівок на різних етапах лікування, зроблені висновки.

  2. Фокіна (Лисенко) Н.С. Клініко-променеві дані про стан кінцівок при вроджених і набутих деформаціях до і після хірургічного лікування (огляд літератури) // Український радіологічний журнал – 2004. - № 4. – С. 469-473.

  3. Спузяк М.І., Шармазанова О.П., Лисенко Н.С., Вікман Я.Е., Хмизов С.О. Можливості ультразвукового дослідження при візуалізації формування дистракційного регенерату // Променева дiагностика, променева терапія. – 2004. - № 4. – С. 62-65. Дисертантом проаналізовані ехографічні ознаки формування регенерату в хворих із різним походженням вкорочень кінцівок, зроблені висновки.

  1. Фокіна (Лисенко) Н.С. Можливості моніторингового обстеження кісткової тканини // Матеріали підсумкової наукової конференції молодих вчених ХМАПО. – Харків, 2002. – С. 57-58.

  1. Фокіна (Лисенко) Н.С. Строки формування дистракційного регенерату при подовженні кісток кінцівок у дітей за допомогою остеосинтезу апаратами зовнішньої фіксації // Матеріали науково-практичної конференції "Внесок молодих вчених в медичну науку". – Харків, 2003. – С. 66-67.

  2. Патент UА № 4519, А61В6/00. Спосіб ранньої діагностики формування кісткового регенерату (Спузяк М.І., Шармазанова О.П., Лисенко Н.С.). Заявка № 20040503876 от 24.05.04 р., опубл. 17.01.05. Бюл. № 1.

АНОТАЦІЯ

Лисенко Н.С. Променеві методи дослідження у формуванні дистракційного регенерату кісток кінцівок при їх подовженні у дітей. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. Інститут онкології АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню формування кісткового дистракційного регенерату за допомогою променевих методів дослідження при хірургічному подовженні кінцівок у дітей, встановленню особливостей перебігу репаративного процесу залежно від різних факторів.

Встановлені рентгеносеміотичні ознаки 4 стадій формування дистракційного регенерату. Проведено ультразвукове дослідження регенерату на різних етапах його формування, визначена динаміка мінеральної щільності кісток оперованих сегментів кінцівок за допомогою комп'ютерної денситометрії. Виявлена вірогідна різниця тривалості стадій і загальних термінів формування регенерату залежно від походження, локалізації вкорочень кінцівок, віку пацієнтів та типу апарата зовнішньої фіксації (стержневий або спицевий АЗФ). У пацієнтів віком до 10 років утворення та перебудова кісткового регенерату відбувається швидше ніж у хворих віком 11-18 років. Проведена порівняльна оцінка ефективності рентгенологічного, ультразвукового методів дослідження дистракційного регенерату, а також комп'ютерної денситометрії.

Ключові слова: дистракційний регенерат, рентгенографія, ультразвукове дослідження, діти.

АННОТАЦИЯ

Лысенко Н.С. Лучевые методы в исследовании формирования дистракционного регенерата костей конечностей при их удлинении у детей. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – лучевая диагностика, лучевая терапия. Институт онкологии АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению формирования костного дистракционного регенерата лучевыми методами исследования при удлинении конечностей у детей, установлению особенностей течения репаративного процесса в зависимости от различных факторов (возраста пациентов, локализации, этиологии укорочений конечностей, типа аппаратов внешней фиксации).

Проанализированы результаты клинико-лабораторного и рентгенологического обследования 140 детей в возрасте от 4 до 18 лет с врожденными (82 чел.) и приобретенными (58 чел.) укорочениями и деформациями длинных костей конечностей. Дополнительно использовали рентгенограммометрический метод, компьютерную денситометрию и ультразвуковое исследование.

Установлены рентгеносемиотические признаки 4 стадий формирования дистракционного регенерата. Выявлены достоверные различия длительности стадий и общих сроков формирования регенерата в зависимости от причины, локализации укорочений конечностей, возраста пациентов и типа аппарату внешней фиксации (стержневой или спицевой АВФ): минимальная длительность сроков наблюдалась при удлинении верхней конечности у детей с приобретенными её укорочениями при остеосинтезе стержневым АВФ, максимальная – при хирургическом лечении врожденных дисплазий нижних конечностей при использовании АВФ Илизарова. Установлено, что у пациентов в возрасте до 10 лет образование и перестройка костного регенерата происходит быстрее, чем у детей в возрасте 11-18 лет. Разработана формула для расчета длительности периода фиксации и сроков лечения для пациентов разных групп. С помощью компьютерной денситометрии определена динамика минеральной плотности костей удлиняемых сегментов конечностей, которая позволила установить, что максимальное разрежение костной ткани наблюдается у детей на 1-3 месяце после операции с последующим постепенным восстановлением костной структуры. Применение ультразвукового исследования регенерата на ранних этапах его формирования позволяет объективно диагностировать признаки появления новообразующейся кости до визуализации её на рентгенограммах. Проведена сравнительная оценка эффективности рентгенологического, ультразвукового методов исследования дистракционного регенерата, а также компьютерной денситометрии. Ведущим методом исследования на 1-вом этапе образования регенерата является ультразвуковой метод, чувствительность которого составляет 92,3%, специфичность – 85,7%, точность – 90%. На протяжении 3-4 стадий методом выбора остается рентгенография (точность – 95,2%), однако использование компьютерной обработки рентгенограмм позволяет на ранних стадиях визуализировать признаки формирования костного дистракционного регенерата.

Ключевые слова: дистракционный регенерат, рентгенография, ультразвуковое исследование, дети.

ANNOTATION

Lysenko N.S. Radiation methods in research of distraction regenerate formation at the lengthening of extremities bones in children. Manuscript.

Dissertation for a Scientific degree of a Candidate of Medical Sciences by speciality 14.01.23 – radiation diagnosis, radiotherapy. – Institute for Oncology AMS of Ukraine, Kyiv, 2005.

The dissertation deals with the studying formation of distraction bone regenerate according to the results of radiation methods of research at surgical elongation of limbs in the children, determination of peculiarities of the reparation process depending the different factors.

Four radiological stages of the distraction bone regenerate formation were determined. Ultrasound research of the different stages of the bone regenerate formation was carried out. Based on the computed densitometry the dynamics of mineral density of the operated bones was determined. Verified differenceof the stages andterms of the bone regenerate formation was revealed. This data relate on the shortening genesis, localization, patient's ageand type of the apparatus for external fixation. The distraction bone regenerate forms earlier at patients aged 4-10 years. Comparative evaluationof efficiency of radiological, ultrasound methods and computed densitometry has been worked out.

Key words: distraction regenerate, radiography, ultrasound research, children.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЗФ

УЗД

КД

СА

АІ

КІ

TD

TF

К

- апарат зовнішньої фіксації

- ультразвукове дослідження

- комп'ютерна денситометрія

- стержневий апарат

-апарат Ілізарова

- кортикальний індекс

- тривалість періоду дистракції

- тривалість періоду фіксації

- коефіцієнт для розрахування тривалості періоду фіксації


 
 

Цікаве

Загрузка...