WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках (автореферат) - Реферат

Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ

ЛИСЕНКО Наталя Сергіївна

УДК 616-073.75: 616.71-003.93+616-053.2

Променеві методи у дослідженні формування дистракційного регенерату кісток кінцівок при їх подовженні у дітей

14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття вченого ступеню

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі рентгенології дитячого віку Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, доцент

ШАРМАЗАНОВА Олена Петрівна,

Харківська медична академія післядипломної освіти, доцент кафедри рентгенології дитячого віку

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук

РОГОЖИН Володимир Олексійович,

директор клініко-діагностичного центра

"Здоров'я літних людей"

доктор медичних наук, доцент

ЛЕВИЦЬКИЙ Анатолій Феодосійович,

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України,

доцент кафедри дитячої хірургії

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

Захист дисертації відбудеться "15" червня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.560.01 в інституті онкології АМН України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці інституту онкології АМН України (м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43)

Автореферат розісланий "11" травня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

Вченої Ради Д 26.560.01,

кандидат медичних наук Родзаєвський С.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Деформації та укорочення довгих кісток кінцівок є складною та досить поширеною патологією опорно-рухової системи. Вони виникають при вроджених аномаліях і вадах розвитку, після перенесених запальних захворювань, травматичних ушкоджень кісток кінцівок, при системних захворюваннях скелету і проявляються тяжкими порушеннями функції опорно-рухового апарату, які розвиваються внаслідок нерівномірного розподілу навантаження на кінцівки та змін біомеханіки в суміжних суглобах [Крисюк А.П., Куценок Я.Б., 1997; Науменко Н.А., 1992]. Єдиним методом лікування таких хворих є хірургічний метод, за допомогою якого проводиться корекція осі та подовження (або вирівняння довжини) кінцівок. Питанням оперативної корекції деформацій кісток кінцівок у дорослих за допомогою апарата Ілізарова присвячені численні публікації українських і зарубіжних авторів [Введенский С.П., 1996; Ларионов А.А., Кочетков Ю.С., Десятниченко К.С. та ін., 2000; Green S.A., 1993; Aaron A.D., Eilert R.E., 1996]. Робіт, присвячених використанню стержневих апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ) в дитячій ортопедії, значно менше [Хмызов С.А., Тихоненко А.А., 2001; Mader K., Gausepohl Th., Pennig D., 2003].

Аналіз даних літератури свідчить про те, що променеві методи дослідження, зокрема рентгенологічні, залишаються провідними не тільки в діагностиці причин вроджених і набутих укорочень і деформацій кісток, але й візуалізації дистракційного регенерату при хірургічній корекції, вивченні особливостей його формування [Борзунов Д.Ю., Петровская Н.В., Чиркова А.М., Куфтырев Л.М., 2000; Шевцов В.И, Ермак Е.М., 1996]. Однак, структурно-функціональний стан кісток кінцівок при вроджених і набутих деформаціях, рентгенологічні та ультразвукові критерії утворення, формування та дозрівання дистракційного регенерату вивчені далеко не повністю, а дані літератури суперечливі і вимагають подальших досліджень, як і розробка та уточнення залежності динаміки репаративного процесу від етіології деформації, її локалізації. Особливо це стосується променевої діагностики стану кісток при корекції їх деформацій стержневими апаратами у дітей.

Таким чином, встановлення особливостей динаміки репаративного процесу при подовженні кісток кінцівок залежно від віку хворих, походження та локалізації укорочень і деформацій, вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини в процесі компресійно-дистракційного остеосинтезу кісток кінцівок за допомогою різних методів променевого дослідження, уточнення ознак стадій і визначення строків формування дистракційного регенерату у дітей є актуальними, сучасними, доцільними і вимагають подальшого вивчення. Вищевказане стало основою для виконання даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими темами. Проведене дослідження виконувалось згідно плану науково-дослідної роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти і є фрагментом теми "Стан сполучної тканини та особливості її реакції в умовах патології", № державної реєстрації 0103U004137.

Мета роботи. Підвищення ефективності променевого дослідження дистракційного кісткового регенерату при його формуванні після хірургічної корекції вроджених і набутих вкорочень і деформацій кінцівок у дітей.

Завданнядослідження:

  1. Вивчити рентгенологічну семіотику стадій формування дистракційного регенерату у дітей після хірургічної корекції вроджених і набутих укорочень і деформацій з використанням апаратів зовнішньої фіксації.

  2. На основі даних променевого дослідження уточнити строки стадій формування дистракційного регенерату з урахуванням тривалості дистракції та фіксації.

  3. Визначити взаємозв'язок динаміки репаративного процесу з походженням, локалізацією деформацій кісток та віком хворих.

  4. Дати порівняльну оцінку особливостям динаміки репарації кісткової тканини при виконанні компресійно-дистракційного остеосинтезу апаратом Ілізарова і стержневим апаратом зовнішньої фіксації.

  5. Оцінити інформативність рентгенологічного і ультразвукового методів у дослідженні утворення та перебудови дистракційного регенерату на різних етапах його формування.

Об'єкт дослідження. 140 дітей віком 4-18 років з вродженими (82 чол.) та набутими (58 чол.) укороченнями і деформаціями кісток кінцівок.

Предмет дослідження. Кістковий дистракційний регенерат при подовженні сегментів кінцівок.

Методи дослідження. Клініко-лабораторне обстеження, рентгенологічний, рентгенограмометричний методи, ультразвукове дослідження (УЗД), комп'ютерна денситометрія (КД). Обробка результатів дослідження проводилась методами математичної статистики.

Науковановизна дослідження. Дисертаційна робота вирішує актуальну для променевої діагностики та ортопедії-травматології наукову задачу - удосконалення променевої діагностики дистракційного кісткового регенерату при подовженні довгих кісток у дітей на підставі вивчення особливостей його формування за допомогою використання комплексу сучасних променевих методів дослідження (рентгенографії, рентгенограмометрії, ультразвукового дослідження, комп'ютерної денситометрії).

Вперше за допомогою променевих методів дослідження виявлені особливості динаміки дозрівання та встановлені строки формування дистракційного регенерату при використанні стержневого апарату зовнішньої фіксації у дітей при хірургічній корекції вроджених і набутих укорочень і деформацій кісток кінцівок.

Вперше встановлена залежність строків формування дистракційного регенерату у дітей від етіології, локалізації вкорочення і віку хворих.

Розроблена формула для планування строків фіксації і загального терміну лікування, а також своєчасного діагностування ускладнень при подовженні кінцівок у пацієнтів різних груп за допомогою рентгенологічного методу.

Вперше проведено порівняння тривалості і особливостей динаміки репаративного процесу кісток кінцівок при остеосинтезі апаратом Ілізарова та стержневим апаратом.

Вперше визначена динаміка мінеральної щільності кісток у дітей в процесі хірургічного лікування за допомогою комп'ютерної денситометрії.

Вперше проведено порівняння ефективності рентгенологічного, ультразвукового методів дослідження дистракційного регенерату, а також комп'ютерної денситометрії.

Практичне значення отриманих результатів. Використання розроблених рентгенологічних і ультразвукових ознак, строків формування дистракційного регенерату в рентгенологічних та ортопедо-травматологічних відділеннях дозволить оптимізувати визначення характеру перебігу репаративного процесу при тому чи іншому виді дисплазії кісток кінцівок при певній локалізації і віку хворих. Застосування ультразвукового дослідження на першій стадії формування регенерату дозволить зменшити променеве навантаження на дитячий організм. Використання запропонованої формули дозволить на початку лікування планувати його строки, а також своєчасно виявляти ускладнення з боку формування дистракційного регенерату.


 
 

Цікаве

Загрузка...