WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами (автореферат) - Реферат

Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЛУКОЯНОВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА

УДК 616.314.17-008.1+616.594.171.2+616-08

Особливості клініки та лікування періодонтиту, викликаного бактеріально-грибковими асоціаціями

14.01.22 - стоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава -2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті імені С.І.Георгієвського (ректор - доктор медичних наук, професор Бабанін А.А.)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Авдоніна ЛарисаІванівна, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Ніколішин АнатолійКарлович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;

- доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології.

Провідна установа: Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, відділ терапевтичної стоматології.

Захист відбудеться „ 25 "___жовтня____________2005 року о _13:30______год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії МОЗ України за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий „ 22 "____вересня____________2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01,

доктор медичних наук, професор Т.О. Дев'яткіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальною проблемою стоматології є запальні захворювання щелепно-лицьової ділянки одонтогенного походження, зумовлені змішаною мікрофлорою. За даними ряда авторів, більш ніж у третини хворих з гострим і хронічним верхівковим періодонтитом, радикулярною кістою, гнійним періоститом одонтогенні запальні процеси викликають асоціації стафіло- і стрептококів з актиноміцетами, грибами роду Candida та ін.( Л.И. Авдонина, 1990, 1992; M.E. Mackintosh at al., 1987; S.D. Hill at al., 1991; J.J. Kamma at al., 1999; B.R. Chattin at al., 1999). Існує спірна думка щодо частоти зустрічаємості грибкової мікрофлори при періодонтиті. За даними О.Л. Коваленко, 1998, Т.В. Будевської та співавторів, 1991, P.T. Sunde, 1997, частота мікроміцетів рода Candida коливається в межах 5,5%-70%. Разом з тим, у літературі не акцентовано увагу на ролі грибкової мікрофлори в розвитку періодонтита. Не висвітлені особливості клінічного перебігу періодонтиту, що викликаний бактеріально-грибковими асоціаціями. Тому виникає необхідність подальшого поглибленого вивчення участі грибкової мікрофлори, зокрема грибів рода Candida, в розвитку і перебігу навколозубних вогнищ інфекції, у формуванні деструктивних процесів при періодонтиті.

В літературі вказується на зв'язок ряда загальних захворювань (ендокардит, міокардит, інфекційний поліартрит, невралгії, мігрень і ін.) зі стоматогенними вогнищами хронічної інфекції. Можливий вплив навколозубних вогнищ інфекції на розвиток патології в нирках, легенях, цереброваскулярних процесів (И.А. Латфуллин та співавт., 1991; B. Hammer, 1996; D.M. Laskin, 1998). Визнання важливої ролі стоматогенних вогнищ запалення в розвитку загальних захворювань організму має велике практичне значення через те, що нерідко ліквідація вогнища ураження сприяє зворотному розвитку розладів в органах і системах, віддалених від нього (А. Кодукова та співавт., 1989).

Відомо, що приєднання грибкової мікрофлори пов'язано з порушенням або ослабленням імунного статусу організму. Синергізм бактерій і грибів призводить до обтяження перебігу захворювання, порушенню імунної реактивності, алергізації, зниженню рівня неспецифічного захисту організму, хронізації процесу і формуванню бактеріоносійства (Р.Н. Реброва, 1989). В зв'язку з цим потрібний комплексний підхід до лікування періодонтиту, що викликаний асоціацією бактерій і грибковою мікрофлорою. Можливо однієї ліквідації або санації вогнища інфекції недостатньо для ліквідації вогнища інфекції. Для оздоровлення організму необхідний комплексний підхід, вплив на ланки місцевого та загального імунітету.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукової тематики та згідно з планом НДР кафедри терапевтичної стоматології Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського МОЗ України та є фрагментом науково-дослідної роботи „Епідеміологія стоматогенних вогнищ інфекції традиційними та нетрадиційними методами" (№ держреєстрації 0198U007465). Аспірант була співвиконавцем окремого фрагмента зазначеної теми.

Метою даноїроботи є підвищення ефективності лікування хворих з хронічними формами верхівкового періодонтиту, які викликані бактеріально-грибковими асоціаціями.

Завдання дослідження:

1. Вивчити частоту зустрічаємості і спектр грибкової мікрофлори в навколозубних вогнищах інфекції при періодонтиті.

2. Розкрити особливості клінічного перебігу хронічних форм періодонтиту, викликаних мікстами бактерій і грибів.

3. Визначити морфологічні зміни в навколозубних вогнищах інфекції, пов'язаних з наявністю бактеріально-грибкових асоціацій.

4. Дослідити імунологічні і біохімічні зміни показників крові у пацієнтів з періодонтитом до та після лікування і виявити їхню кореляцію з наявністю грибкової мікрофлори в навколозубних вогнищах інфекції.

5. На підставі клінічних, мікробіологічних, імунологічних і біохімічних даних обґрунтувати, розробити і впровадити комплексну схему місцевого і загального етіопатогенетичного лікування та оцінити його ефективність у найближчі і віддалені терміни.

Об'єкт дослідження: морфологічні, біохімічні, цитологічні та імунологічні зміни при хронічних формах періодонтиту, обумовлених наявністю грибкової мікрофлори.

Предмет дослідження: профілактика і підвищення ефективності терапії періодонтиту за рахунок впливу на бактеріально-грибкові асоціації в періапікальних тканинах, а також стимуляції імунних процессів.

Методи дослідження: клінічні,мікробіологічні, біохімічні, морфологічні, цитологічні та імунологічні, статистичні методи дослідження, за допомогою яких виявляли особливості клінічних проявів деструктивних форм періодонтиту, обумовлених грибковою мікрофлорою, і на основі їхнього аналізу проводили лікування.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше виявлено особливості клінічного перебігу хронічного запального процесу в періодонті, обумовленого наявністю у вогнищі грибкової мікрофлори.

Визначено спектр грибів і їхня поширеність при періодонтиті у пацієнтів, що постійно мешкають у Криму.

У пацієнтів з хронічним верхівковим періодонтитом, обумовленими грибковою мікрофлорою:

вперше визначено порушення антиендотоксинового захисту, як гуморальної ланки імунітету;

встановлено зниження неспецифічної резистентності, а саме продукції активних форм кисню нейтрофілами, і клітинного місцевого імунітету;

вперше обґрунтовано метод комплексного впливу: на місцевому рівні антифунгальними засобами – на вогнище хронічного деструктивного запалення в періодонті, що містить грибкову мікрофлору; і загальному - шляхом підвищення загальної імунної резистентністі організму хворого.

Практичне значення отриманих результатів. Описана клінічна симптоматика дозволяє лікарю-стоматологу припустити наявність грибкової інфекції в пацієнтів з періодонтитом і направити на проведення відповідних досліджень з метою підтвердження наявності грибів.

Розроблений спосіб підвищує ефективність лікування періодонтиту, викликаного бактеріально-грибковими асоціаціями. Запропоновано практичні рекомендації по виявленню і санації навколозубних вогнищ інфекції (НВІ).

Розроблено і впроваджено у практику спосіб лікування періодонтиту, а також комплекс методів для всебічної характеристики стану імунітету в хворих із хронічним періодонтитом, викликаним бактеріально-грибковими асоціаціями.

Визначено диференційований підхід і запропоновані практичні рекомендації щодо проведення імунокорегуючої терапії в пацієнтів з періодонтитом, викликаним бактеріально-грибковими асоціаціями.

Результати наукових розробок впроваджено в клінічну практику стоматологічних поліклінік м. Кривого Рогу, м. Сімферополя, стоматологічну амбулаторію "Квалітет" м. Мелітополя.

Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі на кафедрі терапевтичної стоматології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела інформаційний пошук, аналіз джерел літератури, разом з науковим керівником була сформульована мета і задачі, проведений аналіз і узагальнення отриманих даних. Усі клінічні спостереження, оформлення первинної документації, статистична обробка результатів проведені самостійно. Клінічні дослідження були проведені на кафедрах терапевтичної (зав. каф. - д.мед.н., проф. Л.І. Авдоніна) та хірургічної стоматології (зав. каф. - д.мед.н., проф. С.Г. Безруков) Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського. Лабораторні дослідження проводилися на кафедрі мікробіології (зав. каф. - д.мед.н., проф. Ю.Л. Криворутченко), у лабораторії клінічної імунології ЦНДЛ КДМУ (зав. лаб. - к.б.н. А.І. Гордієнко), у лабораторії екології, морфології та експериментальної патології ЦНДЛ КДМУ (зав. лаб. - к.б.н. О.О. Біркун), на кафедрі біохімії (зав. каф. - д.б.н., проф. С.В. Коношенко) Національного Таврійського університету імені В.І. Вернадського. У статтях, опублікованих у співавторстві, частка участі всіх авторів рівнозначна.


 
 

Цікаве

Загрузка...