WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Результати клінічних спостережень та їх статистична обробка дозволили встановити залежність ступеня запалення пародонту від стану гігієни: зі збільшенням ГІ зростають значення пародонтологічних індексів. Так, у дітей, що регулярно чистили зуби, індекс РМА становив 29,71,08%, не регулярно – 36,441,43% (p<0,005), взагалі не чистили – 39,521,7% (p<0,001). Середнє значення індексу РМА для групи спостереження складало 34,070,96%. Статистично значимих відмінностей ступеню запальних явищ в залежності від статті (РМА - 35,50,98% у хлопчиків та 33,81,1% у дівчаток) не визначалося.

Аналогічна тенденція спостерігається в динаміці індексу гінгівіту Silness-Loe, який характеризує ступінь запалення. Так, у дітей, які регулярно проводили гігієну порожнини рота, індекс гінгівіту Silness-Loe становив 1,210,09 бала, не регулярно - 1,690,1 (p<0,05) бала, взагалі не проводили 2,140,13 (p<0,01) бала. Середнє значення індексу гінгівіту Silness-Loe в основній групи складало 1,760,1 бала.

Аналіз опитування хворих на ХДКГ показав, що кровоточивість ясен є найбільш тривожним симптомом захворювання, який відмічали всі діти. Просліджувалося підвищення індексу кровоточивості з погіршенням гігієни порожнини рота: при регулярному догляді він становив 1,270,1 бала, не регулярному – 1,50,11 бала, без догляду - 1,620,18 бала, що в середньому становило 1,360,06 бала.

Дослідження морфологічної будови інтактного ясенного сосочку, показало, що стан слизової оболонки відповідав показникам норми. В результаті імуногістохімічного дослідження встановлено, що HLA-DR+ клітини були розташовані в шипуватому шарі, де мали чисельні відростки, орієнтовані переважно уздовж поверхні епітелію. По мірі наближення до базальної мембрани клітини втрачали відростки. Ці морфологічні зміни віддзеркалюють траєкторію руху HLA-DR+ антигенпрезентуючих клітини, які в слизовій оболонці порожнини рота представлені клітинами Лангерганса.

Аналіз розташування CD3+ клітин показав, що ця популяція не чисельна і представлена поодинокими клітинами, розташованими в межах базального та прилеглому шипуватому шарах та у власній пластинці поблизу базальної мембрани. Розташування і кількість CD4+ клітин, в цілому, відповідало CD3+ клітинам, в той же час CD8+ клітини локалізувалися переважно в проекції верхівок сосочків в базальному та прилеглому шипуватому шарах. За визначенням CD20+ клітини були поодинокі і рідко виявлялися в базальному та шипуватому шарах, частіше – в глибоких відділах власне слизової оболонки.

При гістологічному дослідженні біоптатів ясен дітей, хворих на ХДКГ, нами виявлені прояви вакуольної дистрофії епітелію (в 25% – балануюча дистрофія), паракератоз (88%), набряк та круглоклітинна інфільтрація власної пластинки слизової оболонки (75%).

В результаті імуногістохімічного дослідження встановлено, що HLA-DR+ клітини за умов захворювання активно мігрували з власної пластинки слизової до епітелію, що підтверджувалось вірогідним (р<0,05) зростанням їх кількості в епітелії та зменшенням у власній пластинці. Кількість CD3+ клітин епітелію при ХДКГ була вірогідно вища за кількість в інтактному епітелії і склала найбільш чисельну популяцію. У власній пластинці вірогідних (р=0,058) змін не спостерігалось, але існувала тенденція до зниження. Підрахунок CD4+ клітин в біоптатах хворих на ХДКГ показав вірогідне (р<0,05) зменшення кількості цих клітин як в епітелії, так і у власній пластинці. Відомо, що CD4+ клітини виконують регуляторні та хелперні функції. Отже, можна припустити, що за умов ХДКГ порушується регуляторний потенціал CD4+ клітин. Натомість спостерігали перерозподіл CD8+ клітин, при якому на тлі помірного зниження їх кількості у власній пластинці зростала присутність в епітелії. CD8+ клітини виконують переважно ефекторні/цитотоксичні функції, і їх накопичення в епітелії свідчить про залучення цих клітин до імунної відповіді саме у межах епітелію. При дослідженні вмісту CD20+ клітин відмічено, що їх кількість практично не змінювалась.

Проведений кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта Спірмена, дозволив підтвердити наші припущення щодо закономірності процесів: виявлені позитивні кореляційні зв'язки між кількісними показниками CD3 – CD20, а також HLA-DR – CD4 та HLA-DR – CD20. Встановлено зв'язок між змінами кількості імуноцитів та морфологічним станом епітелію, які підтвердили результати непараметричної кореляційної обробки Kendall Tau Correlations і показали, що CD3+, CD8+ і HLA-DR+ клітини були основними інфільтруючими імунними клітинами при ХДКГ. Таким чином, процеси які відбуваються в тканинах ясен при ХДКГ, відповідають імунній відповіді цитотоксичного типу, що безперечно вказує на необхідність застосування засобів, дія яких спрямована на усунення мікробного фактору. Такі властивості притаманні представнику групи антисептиків – вітчизняному препарату „Декасан".

Після проведення лікувальних заходів з використанням „Декасану" у всіх дітей в контрольній групі було клінічно відмічено купування запального процесу, що підтверджується даними клінічного обстеження: спостерігалось вірогідне зниження індексу Green-Vermillion до 0,330,56 бала та індексу напластувань Silness-Loe до 0,270,05 бала. Про позитивний вплив терапії на перебіг ХДКГ свідчить вірогідне (р<0,05) зниження пародонтологічних індексів, зникнення кровоточивості ясен. Так, їх значення становили: РМА–5,750,56%, індекс гінгівіту Silness-Loe – 0,290,05 бала, індекс кровоточивості – 0,150,07 бала. Тривалість курсу становила 6,380,11 днів. Катамнестичне спостереження за хворими протягом півроку виявило, що стійка клінічна ремісія визначалася у 65,2% випадків, а кількість рецидивів склала 34,8%.

У результаті застосування терапії із включенням антисептичного препарату "Декасан" морфологічні дослідження продемонстрували покращення стану слизової оболонки порожнини рота: зменшилась кількість клітин з ознаками вакуольної дистрофії та ступень набряку власної пластинки при збереженні невеликих груп круглих інфільтруючих клітин.

Результати імуногістохімічного дослідження показали позитивну динаміку показників локального імунітету слизової оболонки. Так, кількість HLA-DR+ клітин в епітелії поверталась до значень близьких до неушкодженої слизової оболонки, проте у власній пластинці їх число знизилося порівняно з показниками до лікування. На наш погляд, це відображає зниження антигенного навантаження на епітелій.

Одночасно з цим спостерігалось зниження кількості CD3+ клітин як в епітелії, так і у власній пластинці ясен, як по відношенню стану до лікування, так і до ситуації в інтактній слизовій оболонці здорових дітей. Подібні зміни були характерними як для CD4+ , так і CD8+ клітин.

Таким чином, традиційна терапія з використанням антисептичного препарату "Декасан" призвела до вірогідного (р<0,05) відновлення як морфологічного, так і імунологічного стану ясен при ХДКГ, що підтверджується вірогідним (р<0,05) кореляційним зв'язком провідних імунологічних показників як з гігієнічним індексом Green- Vermillion, так і з індексом РМА. Цей факт ще раз доводить провідну роль ланцюгу: мікроорганізми ротової порожнини –– стан епітелію –– локальний імунітет в патогенезі ХДКГ.

Однак, зменшення кількості провідних імуноцитів– HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+ клітин після використання "Декасану", в порівнянні зі станом інтактної слизової оболонки здорових осіб, зумовлює нестійку ремісію ХДКГ, що потребує введення до комплексу лікувальних заходів препарату, який надає можливість адекватно відкорегувати імунологічні показники. Таким препаратом є "Лісобакт" на основі природного лізоциму, який розщеплює мікроорганізми і сприяє утворенню ендогенних імуномодуляторів – мурамілпептидів.

У результаті комплексного лікування ХДКГ з одночасним застосуванням "Декасану" та "Лісобакту" в групі дослідження отримані позитивні результати: покращення рівня гігієни порожнини рота (індекс Green-Vermillion –0,270,05 бала, індекс напластувань Silness-Loe – 0,200,03 бала (p<0,01) та вірогідне зменшення рівня запальних явищ (РМА–3,80,44%, індексу гінгівіту Silness-Loe до 0,140,02 бала, індексу кровоточивості до 0,070,05 бала (p<0,01), що було вірогідно (р<0,05) нижче у порівняння з показниками контрольної групи. Цей факт вказує на перевагу запропонованого комплексного методу лікування. Тривалість курсу становила 5,20,12 днів, що було вірогідно (р<0,05) менше, ніж у контрольній групі на 1,180,11 днів.

На користь запропонованого методу лікування свідчать результати катамнестичного спостереження протягом півроку, які виявили стійку клінічну ремісію у переважної більшості дітей (85%), скорочення кількості загострень до 15%, тобто в 2,2 рази в порівнянні з контрольною групою.


 
 

Цікаве

Загрузка...