WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Отримані в ході виконання даної роботи результати реалізуються на практиці в дитячій міській клінічній стоматологічній поліклініці м. Полтави, міській дитячій клінічній лікарні №23 м. Харкова, міській дитячій стоматологічній поліклініці №2 м. Дніпропетровська, Донецького міжобласного центру дитячої щелепно-лицевої хірургії. Результати дослідження використовуються в навчальному процесі на кафедрі терапевтичної стоматології і на кафедрі дитячої стоматології Дніпропетровської державної медичної академії, кафедрі хірургічної стоматології та на кафедрі стоматології дитячого віку Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.

Особистий внесок здобувача в розробку нових наукових результатів. Автором особисто визначена мета й задачі дослідження, проведено патентно-інформаційний пошук та проаналізована наукова література з проблеми, що досліджується. Під керівництвом наукового керівника виконувались клінічні дослідження, лікування хворих на базі дитячої міської клінічної стоматологічної поліклініки м. Полтави, забір біоптатів для імуногістохімічного та гістологічного дослідження, які проводилися на базі Центральної науково-дослідної лабораторії УМСА. Самостійно зроблена статистична обробка отриманих результатів, написані всі розділи роботи, сформульовані висновки і практичні рекомендації. У працях, що опубліковані в співавторстві, особистий внесок визначається рівномірною долею участі всіх співавторів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені й обговорені на обласній науково-практичній конференції "Профілактика стоматологічних захворювань в залежності від факторів ризику і віку дитини" (м. Полтава, 1999); на обласній науково-практичній конференції "Сьогодення дитячої стоматології" (м. Полтава, 2001); на міжнародній конференції "Вітчизняна стоматологія на рубежу століть (традиції, проблеми та перспективи розвитку)", присвяченій 80-річчю УМСА (м. Полтава, 2001); на обласній науково-практичній конференції "Сучасні аспекти профілактики стоматологічних захворювань у дітей" (м. Полтава, 2002); на науково-практичній конференції "Современные принципы диагностики и лечения в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии", присвяченій 25-річчю стоматологічного факультету ХДМУ (м. Харків, 2003); на обласній науково-практичній конференції "Основні аспекти виконання програми профілактики і лікування стоматологічних захворювань на 2002-2007 роки в Полтавській області" (м. Полтава, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 робіт, із них 4 статті в журналах, ліцензованих ВАК України (1–самостійна, 3–у співавторстві), 1 інформаційний лист.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 162 сторінках залікового машинописного тексту. Складається із вступу, огляду літератури, опису об'єктів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури, який містить 284 джерел, із них 230 авторів країн СНД і 54 іноземних. Робота ілюстрована 21 таблицями, 42 малюнками і 2 виписками з історії хвороб.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкти і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань проведено обстеження 53 дітей віком від 12 до 16 років, які первинно звернулися за допомогою в дитячу міську клінічну стоматологічну поліклініку м. Полтави, де їм було проведене комплексне стоматологічне обстеження та лікування з приводу хронічного дифузного катарального гінгівіту (ХДКГ). За даними педіатричного огляду ці діти були практично здорові, останні 2 місяці не хворіли гострими інфекційними захворюваннями, не вживали ліків. Склад основної групи однорідний за віком та статтю (хлопчиків – 28, і дівчаток – 25), яка була розподілена в залежності від застосованого способу лікування на контрольну (27 осіб) та досліджувану (26 осіб) групи.

Групу порівняння склали 26 дітей (12 хлопчиків і 14 дівчаток), з інтактним пародонтом без фонової патології (І-ІІ груп здоров'я) у віці від 12 до 16 років, які звернулися у дитячу міську стоматологічну поліклініку м. Полтави з метою контрольного огляду або тому, що потребували хірургічного втручання у фронтальній ділянці нижньої щелепи за ортодонтичними показаннями.

При встановленні діагнозу використовували класифікацію хвороб пародонта М. Ф. Данилевського (1994).

Огляд хворого, порожнини рота й інструментальне обстеження проводили за допомогою загальноприйнятих методів. Гігієнічний стан порожнини рота визначали за допомогою гігієнічних індексів: Green-Vermillion (1964) та Silness-Loe (1967). Для визначення стану тканин пародонта застосовували папілярно-маргинально-альвеолярний індекс РМА (G.Parma, 1960), індекс гінгівіту Silness-Loe (1964, 1967), комплексний періодонтальний індекс (КПІ, Леус П. А., 1987), а також проба Писарєва-Шилера.

Для встановлення характеру змін в альвеолярному відросту при ХДКГ проводили рентгенологічне дослідження внутрішньоротовим методом у фронтальній ділянці нижньої щелепи. Диференціювали зміни кісткової тканини пародонта згідно рекомендацій І.Є.Сергєєвої (1994).

Гістологічне та імуногістохімічне дослідження проводили на серійних кріостатних зрізах, які виготовляли з біоптатів ясенних сосочків обсягом 2мм3, що забиралися під провідниковою анестезією (Sol. Lidocaini 2% 1,5-2,0 ml) у 8 осіб групи порівняння. У пацієнтів з ХДКГ (24 осіб) матеріал забирали до та після проведення лікування, під інфільтраційною анестезією (Sol. Lidocaini 2% 0,5 ml). Матеріал забирали з дозволу етичної комісії УМСА, без шкоди для здоров'я і з погодженням батьків дітей.

Із кожної серії зрізів один фарбували гематоксилін-еозином за загальноприйнятою методикою [В.В. Меншиков, 1987] з метою подальшого порівняння гістоархітектоніки і характеру розташування, чисельності імунних клітин, визначених при імуногістохімічному дослідженні.

Оцінку стану локального імунітету ясен проводили за допомогою модифікованого імуногістохімічного метода [І.П. Кайдашев і співав., 2002]. Визначення субпопуляційних маркерів імуноцитів слизової оболонки робили непрямим біотин-екстравідин-пероксидазним методом. В якості первинних антитіл використовували: HLA-DR, CD20, СD3, CD4, CD8 ("Сорбент", Росія). Локалізацію первинних антитіл виявляли за допомогою біотинілірованих антитіл і екстравідин-пероксидазного комплексу (EXTRA-2 1 kit Lot 87H4885, Sigma, USA) [І.П. Кайдашев, В.І. Шинкевич, 2002].

Підрахунок позитивно забарвлених клітин (імунореактивних) проводили за допомогою мікроскопа ("ЛЮМАМ-Р11", Росія) у межах епітелію в розрахунку на 100 епітеліоцитів по всій товщі шару, визначали типові місця локалізації; у власній пластинці клітини підраховували на стандартну площу, яка дорівнювала 100 епітеліоцитів [І.П. Кайдашев, 2002], оцінювали характер розташування клітин.

До комплексного лікування у 53 дітей, хворих на ХДКГ, входило: професійна гігієна порожнини рота, гігієнічне навчання і виховання, санація порожнини рота, пальцьовий масаж ясен. Залежно від складу лікувальних заходів вони були розділені на дві клінічні групи: у 1-й групі (контрольній) лікування проводилось тільки зі застосуванням "Декасану", у 2-й групі (досліджуваній) – із застосуванням "Декасану" та"Лісобакту". Групи дітей були близькими за статево-віковими ознаками і станом тканин пародонта.

Ефективність комплексу лікувальних заходів оцінювали за даними клінічних та імунологічних досліджень, що проводилися до і після лікування та клінічного обстеження через 6-7 місяців.

Для статистичної оцінки отриманого матеріалу застосовувалися метод варіаційної статистики з використанням критерію t Стьюдента та непараметричні методи стандартних статистичних пакетів програми (STATISTICA). Відміни між групами встановлювали за допомогою обчислення Х-критерія Ван-дер-Вердена, Kruskal-Wallis ANOVA & Median Test, ANOVA/MANOVA, програми STATISTICA. Взаємовідносини між показниками визначали за допомогою непараметричного кореляційного аналізу із розрахунком r-критерію Спірмена, а також за допомогою дисперсійних аналізів: кластерного та факторного (пакетів Spearman Rank Order Correlation, K-means Сlustering, Factor analysis програми STATISTICA) [Л.З. Румшинский, 1971].

Результати власних досліджень. Одержані дані про гігієнічний стан порожнини рота, як у дітей з інтактним пародонтом, так і у хворих на ХДКГ, свідчили про його низький рівень. Аналіз даних опитування встановив, що регулярний догляд частіше здійснюють діти з інтактним пародонтом (69,23%), ніж хворі на ХДКГ (41,5%). Рівень знань щодо раціонального гігієнічного догляду за порожниною рота у всіх дітей був низьким. Треба відмітити, що значення гігієнічних індексів у дітей з ХДКГ вище, ніж у практично здорових, що вказує на утруднення проведення догляду при наявності запалення пародонту, що, у свою чергу, призводить до виникнення "порочного кола".


 
 

Цікаве

Загрузка...